Pozměněnost Koránu

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Tento článek zkoumá islámské tvrzení, že Korán nebyl pozměněn.

Úvod

Korán je prohlašován za zjevení od Aláha proroku Mohamedovi skrze anděla Gabriela. Byl Mohamedovi zjeven postupně, po dobu 23 let.

Nikdy během jeho života nepřikázal tyto údajné zjevení sestavit do jedné knihy.[1] Pokud byl Mohamed, jak tvrdil, posel pro lidstvo, je zvláštní, že jej nikdy nenapadlo zamyslet se nad zachováním jeho zprávy.

Pouze jeho následovníci byli zodpovědní za to, že Korán dodnes existuje a za šíření dalším lidem, které si sám Mohamed nepodrobil. Nicméně muslimové by namítli, že Korán je zachován Aláhem, jak slíbil.[2]

Důkaz zevnitř

Můžeme najít důkaz, který naznačuje, že Korán byl pozměněn skrze mnoho zdrojů, ale nejvíce šokující je důkaz z Koránu samotného. Korán nám říká "Někteří z těch, kdož vyznávají židovství, překrucují smysl slov Písma (přesněji: přemisťují slova z jejich správného místa)..."[3]

Takže, podle Koránu, poškození se dosahuje skrze změnu umístění slov.

Byl Korán vystaven takovým změnám? Bez jakýchkoliv pochyb, byl. Pokud si přečteme súru 5:3, ta říká "Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství."[4]

Toto bylo citováno z kapitoly 5 a Korán obsahuje celkem 114 kapitol. Jak může být islámské náboženství dovršeno v kapitole 5, když 109 kapitol má teprve přijít? Pokud bylo dovršeno v kapitole 5, tak není potřeba dalších 109 kapitol.

Někteří muslimové tvrdí, že tento verš byl posledním zjeveným veršem. Pokud je to pravda, bylo zjevení nedokonalé, dokud tento verš nebyl zjeven? Zároveň, proč tedy není umístěn až v závěru? Toto ukazuje, že muslimové změnili umístěni slov z jejich správných míst a podle Koránu, to je Tahreef (poškození).

První zjevená súra byla Al-Alaq (Kapka přilnavá), nicméně je to súra al-Fatiha (Otevíratelka), kterou najdeme na začátku Koránu. Místo toho, muslimové umístili první zjevenou kapitolu (Al-Alaq), jako kapitolu 96, až ke konci koránu.

Jak může tohle nebýt změnou umístění slov? Tohle je 'Tahreef'. Muslimové neposkládali súry chronologicky. Poskládali si zjevení podle sebe, namísto toho, aby o tom rozhodl Aláh.

Mohl být Korán zachován skrze memorizaci?

Řekli bychom, že ne, jelikož sám Mohamed zapomínal části Koránu a potřeboval své následovníky, aby mu pomohli si vzpomenout.[5] Tohle vedlo k tomu, že měl "právě včas" zjevení[6] tvrdící, že některé verše měly být zapomenuty.

A co velcí pamětníci islámu, možná oni si jej úspěšně zapamatovali? No, to by neposloužilo jako argument. Nejlepší Qurra' (recitátoři) zemřeli před jeho sestavením.[7] Abú Bakr dokonce věděl, že bude těžké Korán sestavit [8] a že Mohamed nikdy nepřikázal činnost.[1]

Vlastně, Korán nebyl memorizován společníky celý, a pro důkaz se jen stačí podívat na slova Zaid bin Thabit, společníka, který byl pověřen sestavením.

On řekl: "Začal jsem hledat kousky Koránu a shromažďovat jej z palmových listů, tenkých bílých kamenů, a také od lidí, kteří jej znali nazpaměť, až jsem našel poslední verš súry at-Tauba (Pokání) s Abi Khuzaima al-Ansari, a nenašel jsem to nikoho, než u něj."[9]

Pokud by si jej Společníci celý pamatovali, proč by hledali verše z listí a kamenů? Súra Pokání byla nalezena jen u jednoho člověka.

Neshody ohledně Koránu a jeho pálení

Během Uthmanova chalífátu, Uthman slyšel, že se mnoho lidí hádalo o tom, kdo recituje Korán správnějí a že v nich mají rozdíly.[10]

Když to slyšel, Uthman rychle přikázal spálit jak útržky, tak celé kopie Koránu[11] a poslal zprávu Hafse (jedné z Mohamedových manželek) žádající o rukopisy, které měla u sebe.[12] Udělal knihu z toho co Zayd bin thabit sestavil a[9] dal to lidem.

I po konečné revizi Koránu během Uthmanovy vlády, hádky stále vznikaly ohledně autenticity textu. Dobrým příkladem je varianta znění súry 2:238.

Korán tak jak jej známe dnes, říká "Dodržujte modlitby a (především) modlitbu prostřední (as-salaatil wustaa) a stůjte před Bohem, pokorně mu oddáni!".[13]

Odlišná verze tohoto verše byla dána Aišou, podle které, tento verš říká 'modlitbu Asr' (salaatiil 'asri).[14] Nicméně, podle Hafsiny verze,[15] to tak nikdy nebylo.

Abdullah bin Mas'ud- Koránová autorita a nejlepší učitel Koránu

Mohamed přikázal muslimům naučit se Korán od čtyřech lidí a prvním z nich byl Abdullah bin Mas'ud.[16] Takže, podle Mohameda, Ibn Mas'ud byl autoritou ohledně Koránu.

Ibn Mas'ud přísahal, že zná všechny súry Koránu, říkajíc: "U Aláha, kde nikdo jiný nemá právo být uctíván! Není súry v Aláhově knize než ty u kterých vím, kde byly zjeveny; a nejsou zjeveny verše v Aláhově knize, než ty o kterých vím o kom byly zjeveny. A pokud bych věděl o někom, kdo zná Aláhovu knihu lépe, než já, a je v místě, ke kterému velbloudi mohou dojet, šel bych za ním".[17]

To je docela grandiózní výrok od Ibn Mas'ud, se kterým nemůžeme nesouhlasit. Vždyť podle Mohamedových slov, on byl jeden z vybraných učitelů, ke kterým muslimové měli jít, když se chtěli naučit Korán.

Po Mohamedově volbě Abdullah bin Mas'ud, následoval Salim, osvobozený otrok Abu Hudhaifa, Mu'adh bin Jabal a Ubai bin Ka'b.[16] Co je divné je, že nenacházíme žádnou zmínku o Zayd Bin Thabit, kterému nakonec Uthman svěřil úkol poskládat Korán z útržků.

Ibn Mas'udův nesouhlas s Uthmanem

Korán, který měl Ibn Mas'ud byl známý a uznávaný mnoha muslimy. Když Uthman přikázal všechny kodexy zničit a že pouze Zaydin kodex má být zachován, reakce Abdallaha ibn Masud byla velká.

"Nesvedl jsem je [lidi z Kufa] na zcestí. Neexistuje verš v knize Aláhově, u kterého bych nevěděl kde byl zjeven a proč byl zjeven a kdybych věděl o někom učenějším v knize Aláhově a mohl bych se k němu transportovat, vyrazil bych za ním".[18]

Ohledně svěření autority Zaid bin thabitovi, Abdullah ibn Mas'ud řekl: "Recitoval jsem od posla Aláhova (saw) sedmdesát súr, které jsem uměl dokonale, dřív než Zaid ibn Thabit přijal islám".[19]

Když Uthman přikázal zničení Ibn Mas'udova kodexu, Ibn Mas'ud dal kázání v Kufa a řekl: "Lidé se provinili manipulací ve znění Koránu. Raději bych jej měl podle jeho recitace (prorokovy), než podle Zayd Ibn Thabita. Od něho, kromě kterého jiný bůh není! Naučil jsem se více než sedmdesát súr z úst Aláhova apoštola (nechť jej Aláh požehná), zatímco Zayd Ibn Thabit byl mladý a hrál si s mládeží.".[20]

Zaid bin thabit nemohl nijak konkurovat velkému učenci a učiteli, Ibn Mas'ud, a takové kázání je devastující pro historii islámu a autenticitu Koránu.

Co měl Ibn Mas'ud ve svém Koránu, co Uthman neměl?

Ibn Mas'udův text Koránu neměl súru Otevíratelku a mu'awwithatayni (súra 113 a 114).[21]

Když se podíváme na zbytek Koránu, zjistíme, že zde bylo mnoho rozdílů mezi texty Zaid a Ibn Mas'ud. Záznamy v Ibn Abu Dawudově Kitab al-Masahif nezaplňují více, než devatenáct stran[22] a ze všech dostupných zdrojů, můžeme najít minimálně 101 variant súry Baqarah (Kráva).

Poskytneme vám zde jen několik rozdílů pro ilustraci odlišností mezi texty:

Súra 2:275 začíná slovy Allathiina yaakuluunar-ribaa laa yaquumuuna, to znamená "ti, kteří pohltí lichvu nebudou stát". Ibn Mas'udův text měl stejný úvod, ale po posledním slově bylo přidáno yawmal qiyaamati, to je, nebudou moci stát v "Den zmrtvýchvstání.

Tato varianta je zmíněna v Abu Ubaidově Kitab Fadhail al-Qur'an.[23] Tato varianta byla také zaznamenána v kodexu Talha ibn Musarrif, vedlejším kodexu závislém na Ibn Mas'udově textu, Taiha podobně sídlící v Kufa v iráku, kde Ibn Mas'ud sídlil jako guvernér a kde byl jeho kodex široce následován.[24]

Súra 5:91, ve standardní verzi, obsahuje napomenutí fasiyaamu thalaathati ayyaamin, to znamená "drže půst tři dny". Ibn Mas'udův text měl, po posledním slově, přídavné jméno mutataabi'aatin, znamenající tři "postupné" dny.

Tato varianta se odvozuje z at-Tabari[25] a byla také zmíněna Abú Ubaidem. Tato varianta byla, z velké části, nalezena v Ubayy ibn Ka'bově textu také[26] a v textech Ibn Abbase[27] a Ibn Mas'udově žáku Ar-Rabi ibn Khuthaim.[28]

Korán, který máme dnes byl odmítnut Ibn Masudem, kterého schválil sám prorok. To nám říká, že Korán, který máme není slovem Aláhovým.

Ubay bin Ka'b

Ubay ibn Ka'b, jeden ze čtyř, které jmenoval Mohamed,[16] byl považován za nejlepšího recitátora Koránu.[29] Byl známý jako Sayidul Qura' (Mistr recitátorů). Chalífa Umar také souhlasil, že also Ubay byl nejlepším recitátorem.[30]

Ubay souhlasil s Ibn Mas'udem a nesouhlasil s Zayd ohledně následujícího:

1. Pro standardní znění wa yush-hidullaaha v súře 2:204 on měl wa yastash-hidullaaha.[31]
2. Neměl slova in khiftum ze súry 4:101.[32]
3. Měl mutathab-thibiina místo muthabthabiina v súře 4:143.[33]

Je mnoho případů, kde se lišily celé věty v jeho textu. V súře 5:48, kde standardní text říká wa katabnaa 'alayhim fiiha, znamenající "a napsali jsme tam pro ně (židy)", znění od Ubayy ibn Ka'b bylo wa anzalallaahu alaa banii Isra'iila fiiha, znamenající "a Aláh seslal dětem Izraele"[34]

Od Abú Ubaid zjistíme, že zatímco 17:16 ve standardním textu říká amarnaa mutrafiihaa fafasaquu, Ubay má tuto větu jako ba'athnaa akaabira mujri-miihaa fdmakaruu.[35]

Víme, že zatímco Ibn Mas'ud vynechal dvě súry (113 a 114) z jeho kodexu, Ubayy zahrnul další dvě súry, al-Hafd (Spěch)[36] a al-Khal' (Oddělení).[37][38]

Co v Koránu chybí

Súra at-Tawba (Pokání) měla původně stejnou délku jako al-Baqara (Kráva), takže ztratila 157 veršu.[39]

Abu Musa al-Ash'ari, jeden z raných autorit o textu Koránu a Mohamedův společník, tvrdil, že súra podobná délkou a krutostí at-Tawba byla zapomenuta a ztracena.[40]

Podle Abu Waqid al-Laithii, Mohamed mu recitoval verš o "lidské chamtivosti" který zněl "Seslali jsme bohatství pro udržení motlitby a charitativní skutky a pokud by syn Adama měl údoli, opustil by jej v hledání pro jiné, podobné a pokud by našel další podobné, chtěl by třetí a nic by neuspokojilo žaludek syna Adamova, než prach, ale Aláh je mírný vůči těm, kteří jsou mírní."[41] Tento verš neexistuje v dnešním Koránu.

Ztracený verš radžm (kamenování), který zněl: "Nevěrníci od ženatých mužů (ash-shaikh) a vdaných žen (ash-shaikhah), ukamenujte je jako exemplární trest od Aláha, a Aláh je mocný a moudrý"[42] byl původně v súře al-Ahzab (Spojenci) [43].

Tento verš, spolu s verši ohledně kojení dospělých, byly napsány na kusu papíru a byly ztraceny, když je snědla koza.[44] Ztráta kamenovacího verše je potvrzena chalífou Umarem v sahíh hadísu.[45]

Alhajjaj mění Uthmanský Korán

Text, který máme dnes, není ani verze po Uthmanově revizi Koránu, ale zahrnuje změny od Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thakafi.

Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thakafi, který žil v letech 660-714 n.l., byl učitel arabského jazyka ve městě Taif. Poté se přidal k armádě a stal se nejmocnějším člověkem během vlády chalífa Abd al-Malik Ibn Marawan a po něm jeho synovi al-Waleed Ibn Abd al-Malik. Protože Al-Hajjaj učil arabštinu, udělil si svobodu změnit některé slova Uthmanovského Koránu, což naznačuje, že nevěřil, že byl Korán zjeven doslovně nebo napsaný na zachované desce.

Pro stručnost se zmíníme jen o několiak změnách:

1. V súře Yunus 10:22, změnil slovo yanshorokom, které znamená "rozšířit," na yousayerokom, což znamená "nechává tě pokračovat."

2. V súře Ash-Shuara 26:116, změnil slovo Al-Mukhrageen, které znamená "vyhnat," na Al-Margoomeen, což znamená "ti kteří mají být ukamenování."

3. V súře Ash-Shuara 26:167, změnil slovo Min Al-Margoomeen, což znamená "ti, kteří mají být ukamenováni" na Al-Mukhrageen, což znamená "ti, kteří budou vyhnáni."

4. V súře Muhammad 47:15, změnil slovo yasen, což je špatnou arabštinou Asen, což znamená "neznečištěn."

5. V súře al-Hadid 57:7, změnil slovo wataqu, což znamená "bál se Aláha," na Wa-anfaqu, což znamená "utracen v charitě."

Pokud si přečtete Koránové tafsíry jako al-Jalalayn a další o těchto verších, všimnete si, že řeknou, že jsou zde jiná znění slov, což dokazuje, že byly pozměněny.

Na této stránce uvidíte rozdíly mezi kodexem Samarqanda a Uthmana.

Rozdíly v Hafs a Warsh textech

Kromě raných variant textu, jsou dva rozdílné texty Koránu momentálně tisknuty, pojmenované podle jejich přenašečů Hafs (z Kufy) a Warsh (z Medíny).

Text Hafs je běžnější a je použit ve většině oblastí islámského světa. Warsh je použit především na Západě a severozápadní Africe, stejně tak v Zaydiya v Jemenu. Zde jsou některé rozdíly:

Surah Hafs Warsh Poznámky
2:132 wawassa wa'awsa Al-Dani zmiňuje Abu `Ubayd saw wa'awsa

v imámu, mushaf `Uthman

3:133 wasari'u sari'u
5:54 yartadda yartadid Al-Dani cituje Abu `Ubayd viděl yartadid v imámu
3:81 ataytukum ataynakum
2:259 nunshizuha nunshiruha
2:140 taquluna yaquluna

Diakritická znaménka a gramatické chyby

Korán byl napsán bez diakritických znamének. V době Mohameda, arabský pravopis se teprve vyvíjel.

Pro rané interprety, kteří přidali diakritická znaménka, číst Korán tak jak byl původně zapsán, vedlo čtenáře k interpretaci a výběru sami pro sebe z mnoha možných dostupných významů.

Muslimové začali používat diakritická znaménka, protože se začaly objevovat "chyby" ve čtení,[46] a rozdíly v tomto vedly k rozdílům v islámském právu.[47]

Následuje jen několik ukázek mezi mnoha gramatickými mistakes, které ukazují, že Korán není bezchybný.

1. Sabi'een nebo Sabi'oon, jeden musí být špatně (5:69, 22:17)

2. Butunihi je chyba v 16:66. Musí to být Butuniha, protože se to vztahuje k plurálu (dobytek).

3. Kon fayakoon, znamená "buď a je to", musí být kon fakana, znamenající "buď a byl" v 3:59, protože se to vztahuje k minulosti a ne přítomnosti.

Změny v předešlých textech

Mnoho muslimů chybně věří, že Korán tvrdí, že předešlé texty byly pozměněny. Nicméně s touto chybnou vírou přichází nová sada problémů.

Korán říká v 15:9, "Zjevili jsme dhikr (připomínač) a jistě jej zachováme," ale jaký "připomínač" má Aláh na mysli, a kdo rozhodl, že se to vztahuje jen na text Koránu?

Taurat a Injil jsou také popsány jako dhikr v 21:48, 21:7, a 40:53-54. Takže pokud Aláh nemohl ochránit tyto dhikr jak slíbil v 15:9, jak můžeme čekat, že ochrání poslední dhikr?

Aláh řekl, že zachová dhikr, buď zachová všechny dhikr (Taurat, Injil, a Korán) nebo žádné.

Závěr

Co jsme se zde naučili? Naučili jsme se, že některé verše chybí, některé výklady se liší, a ti nejlepší učenci a recitátoři islámu, které sám Mohamed schválil, odmítli Uthmanův Korán.

Co nám zbylo? Zbyl nám velmi lidský text, tak náchylný ke změně, jak jakýkoliv jiný středověký text a muslimové, kteří to popírají, jsou v neobhajitelné pozici.

Viz také

Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

 1. 1.0 1.1 "...Proto navrhuji, abys(Abú Bakře) nařídil, aby byl Korán sestaven." Řekl jsem Umarovi: "Jak můžeš udělat něco, co Aláhův apoštol neudělal?" Umar řekl: "U Aláha, toto je dobrý projekt..." - Sahih Bukhari 6:61:509
 2. "My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit." - Quran 15:9
 3. Qur'an Text/Transliteration 4:46
 4. Quran 5:3
 5. "Aláhův apoštol slyšel muž recitujícího Korán v noci a řekl: "Nechť mu Aláh udělí svoji milost, neboť mi připomenul ten-a-ten verš z té-a-té súry, který mi bylo dáno zapomenout."" - Sahih Bukhari 6:61:558
 6. "Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?..." - Quran 2:106
 7. "...Umar ke mě přišel a řekl: "Ztráty byly těžké mezi Qurra' Koránu (ti, kteří znali Korán nazpaměť) v den bitvy u Yalmama, a mám obavy, že další těžké ztráty mohou nastat mezi Qurra' na bitevních polích, čímž by se ztratila velká část Koránu..." - Sahih Bukhari 6:61:509
 8. "...Poté (mi) Abú Bakr řekl. 'Jsi moudrý mladý muž a nemáme proti tobě žádné podezření, a psával jsi božskou inspiraci pro Aláhova apoštola. Takže bys měl hledat pro (zlomkové části) Koránu a sestavit je do jedné knihy)." U Aláha, kdyby mi přikázali posunout jednu z hor, nebylo by to pro mě těžší, než tento příkaz sestavit Korán..." - Sahih Bukhari 6:61:509
 9. 9.0 9.1 "...Začal jsem hledat kousky Koránu a sbírat je z (toho, co bylo psáno na) palmových listech, tenkých bílých kamenech..."Sahih Bukhari 6:61:509
 10. "...Hudhaifa se bál jejich (lidí z Levantu a Iráku) rozdílů v recitaci Koránu, tak řekl Uthmanovi: "Ó vůdče věřících! Zachraň tento národ, než se začnou lišit ohledně Knihy, tak jako židé a křesťané dříve..." - Sahih Bukhari 6:61:510
 11. "...Uthman poslal do každé muslimské provincie jednu kopii, kterou udělal a přikázal, aby všechny ostatní materiály, ať už útržky, nebo celé Korány, byly spáleny..." - Sahih Bukhari 6:61:510
 12. "...Uthman poslal zprávu Hafse říkajíc: "Pošli nám rukopisy Koránu, abychom mohli sestavit Korán v dokonalých kopiích a poté ti je vrátíme." Hafsa je poslala Uthmanovi...." - Sahih Bukhari 6:61:510
 13. Qur'an Text/Transliteration 2:238
 14. "Abu Yunus, osvobozený otrok Aiši, Matky věřících, oznámil: Aiša mi přikázala udělat transkripci Svatého Koránu a požádala mě, abych jí dal vědět až příjdu k verši Hafidhuu alaas-salaati waas-salaatiil-wustaa wa quumuu lillaahi qaanitiin (2:238). Když jsem došel k tomu verši, informoval jsem ji a ona přikázala: Napiš to takhle: Hafidhuu alaas-salaati waas-salaatiil-wustaa wa salaatiil 'asri wa quumuu lillaahi qaanitiin. Dodala, že to tak slyšela od Aláhova apoštola." - Muwatta Imam Malik, p.64
 15. "Bylo oznámeno Abdulem z pověření Muhammad ibn Abdul Malika, který oznámil od Yazid (atd.) ... Je psáno v Hafsině kodexu, vdově proroka (saw): "Dbejte svých modliteb, obzvláště prostřední modlitby a odpolední modlitby"" - Ibn Abi Dawud, Kitab al-Masahif, p.87
 16. 16.0 16.1 16.2 "Vyprávěl Masruq: Abdullah bin Mas'ud byl zmíněn před Abdullah bin Amr, který řekl: "Toto je muž, kterého stále miluji, neboť jsem slyšel proroka (saw) říkat: 'Naučte se recitaci Koránu od čtyřech: od Abdullah bin Mas'ud - on začal s ním - Salim, osvobozený otrok Abu Hudhaifa, Mu'adh bin Jabal a Ubai bin Ka'b"." - Sahih al-Bukhari, Vol. 5, p.96
 17. Sahih al-Bukhari, Vol. 6, p.488
 18. "Hudhaifah pokračoval: "Ó Abdullah ibn Qais, byl jsi poslán k lidem v Basra jako jejich guvernér (amir) a učitel a oni se podřídili tvým pravidlům, tvému způsobu vyjadřování a tvému znění". Pokračoval: "Ó Abdullah ibn Mas'ud, byl jsi poslán k lidem z Kufa jako jejich učitel, kterému se také podřídili v pravidlech, způsobech vyjadřování i znění". Abdullah mu řekl: "V tom případě jsem je nesvedl. Není verše v knize Aláhově u kterého bych nevěděl, kde byl zjeven a proč byl zjeven a kdybych věděl o někom, kdo tu knihu zná lépe, a mohl bych tam být dopraven, vyrazil bych za ním"." - Ibn Abi Dawud, Kitab al-Masahif, p.14
 19. Ibn Abi Dawud, Kitab al-Masahif, p.17
 20. Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, Vol. 2, p.444
 21. "Imam Fakhruddin řekl, že zprávy v některých starých knihách, že Ibn Mas'ud popřel, že Suratul-Fatiha(otevíratelka) a Mu'awwithatayni jsou součástí Koránu jsou ztrapňující ve svých důsledcích... Ale Qadi Abu Bakr řekl: "Není od něj spolelivě oznámeno, že nejsou součástí Koránu a není od něj zaznamenáno takové tvrzení. Vynechal je ze svého rukopisu, protože neschvaloval jejich zapsání. To neznamená, že by odmítl, že jsou součástí Koránu. V tomto pohledu sunnou je, že nic by nemělo být vepsáno do textu (mushaf), pokud tak není přikázáno prorokem (saw) ... a on neslyšel, že to tak bylo přikázáno." - as-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an, p.186
 22. Kitab al-Masahif, pp. 54-73
 23. cf. Nِldeke, Geschichte, 3.63; Jeffery, Materials, p.31
 24. Jeffery, p.343
 25. 7.19.11 - cf. Nِldeke, 3.66; Jeffery, p.40
 26. Jeffery, p.129
 27. Jeffery, p.199
 28. Jeffery, p.289
 29. "Affan ibn Muslim nás informoval ... z pověření Anas ibn Malika, on z pověření proroka (swt); řekl: Nejlepší čtenář (Koránu) mezi mými lidmi je Ubayyi ibn Ka'b." - Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, Vol. 2, p.441
 30. Sahih al-Bukhari, Vol. 6, p.489
 31. cf. Nِldeke 3.83; Jeffery, p.120
 32. cf. Nِldeke 3.85; Jeffery, p.127
 33. cf. Jeffery, p.127
 34. cf. Nِldeke 3.85; Jeffery, p.128
 35. cf. Nِldeke 3.88; Jeffery, p.140
 36. "Jen tebe uctíváme, a k tobě se modlíme a klaníme a jen pro tebe jednáme a máme potomky. Bojíme se tvého mučení a doufáme v tvoji milost. Věru, tvé mučení překvapí nevěřící." - al-Hafd (the Haste)
 37. "Ó Aláhu, jen tebe prosíme o pomoc a odpuštění. Mluvíme s úctou o tvé dobrosti. Nikdy v tebe nepřestáváme věřit. Zavrhujeme a nevěříme nikomu, kdo následuje nemorálnost." - al-Khal' (the Separation)
 38. as-Suyuti, Al-Itqan, p.152-153
 39. "Malik říká, že několik veršů z kapitoly 9 (Súra Pokání) byly odstraněny na začátku. Mezi nimi je: ‘Ve jménu boha soucitného, milostného’, protože bylo dokázáné, že délka súry Pokání je stejná délce súry Kráva." - "The Itqan" od Suyuti část 3, strana 184
 40. "Recitovávali jsme súru, která se délkou a krutostí podobala (súře) Bara'at. Nicméně, jsem ji zapoměl, kromě kousku, který si pamatuji: "Pokud by existovaly dvě údolí plná bohatství, pro syna Adamova, toužil by po třetím údolí, a nic by nenaplnilo žaludek Adamova syna, než prach." - Sahih Muslim, Vol. 2, p.501
 41. "Abu Waqid al-Laithii řekl: "Když posel Aláhův dostal zjevení, přišli jsme za ním a on nás učil, co mu bylo zjeveno. Přišel jsem za ním a on řekl: 'Bylo mi najednou řečeno: Věru, Aláh říká..." - As-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an, p.525
 42. As-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an, p.524
 43. "Umar mi řekl‘Kolik veršů obsahuje kapitola?’ Řekl jsem: ‘72 nebo 73 veršů.’ On řekl, že byla téměř tak dlouhá, jako kapitola Kráva, která obsauje 287 veršů, a byl v ní verš o kamenování." - Al-Muttaqi ‘Ali bin Husam al-Din ve své knize “Mukhtasar Kanz al-’Ummal” vytiskl na okraj Musnad Ahmad ibn Hanbal, Volume 2, page 2, ve svém hadísu o kapitole 33
 44. Musnad Ahmad bin Hanbal. vol. 6. page 269; Sunan Ibn Majah, page 626; Ibn Qutbah, Tawil Mukhtalafi 'l-Hadith (Cairo: Maktaba al-Kulliyat al-Azhariyya. 1966) page 310; As-Suyuti, ad-Durru 'l-Manthur, vol. 2. page 13
 45. "...Umar b. Khattab seděl na kazatelně s Aláhovým poslem (swt) a řekl: Věru, Aláh seslal Mohameda (swt) s pravdou a seslal s ním knihu a verš o kamenování byl zahrnut v tom co seslal. Recitovali jsme jej, zachovali jej v naší paměti a chápali jej. Aláhův posel (swt) ocenil trest kamenování k smrti (pro nevěrníky nebo nevěrnice v manželství) a po něm, my jsme také ocenili trest kamenování, mám obavy, že po určitém čase, lidi ho mohou zapomenout a mohou říct: My nevidíme trest ukamenováním v knize Aláhově, a tím sejdou z cesty opuštěním této povinnosti předepsané Aláhem. Kamenování je povinností předepsanou Aláhovou knihou pro ženaté muže a vdané ženy, kteří se dopustí nevěry, pokud jsou důkazy, nebo je tu těhotenství, nebo přiznání...." - Sahih Muslim 17:4194
 46. "Společníci nepoužívali diakritická znaménka pro písmena v kopiích Koránu, které psali, ale později, v poslední fázi jejich éry, když lidi četli Korán špatně, začali poskytovat diakritická znaménka pro kopie Koránu a vokalizovali je. To bylo přípustné dle autority většiny učenců, přestože některým se to nelíbilo. Pravdou je, že by se jim to nemělo nelíbit, protože situace to vyžadovala a diakritická znaménka rozlišují od sebe písmena, zatímco vokalizace vysvětluje gramatické skloňování." - Ibn Taymiyyah, "Sheik of the Muslims" vol. XII, pp. 576 and 586
 47. As-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an, p.226