Changes

Jump to: navigation, search

Velbloudí moč a islám

119 bytes removed, 21:19, 16 December 2016
Použití velbloudí moči v muslimském světě
Z webu "Islam Q and A":
{{Quote|[http://www.islam-qa.com/en/ref/83423 The Benefits of Drinking Camel Urine]|The hadeeth referred to by the questioner is Hadís na který se tázající odkazuje je sahíh (věrohodný) hadís, ve kterém se říká, že nějací lidi přišli do Medíny a saheeh hadeeth, in which it says that some people came to Madeenah and fell sickbylo jim špatně. The Prophet Prorok (peace and blessings of Allaah be upon himswt) told them to drink the milk and urine of camelsjim řekl, and they recovered and grew fataby pili jejich mléko a moč a oni se uzdravili a ztloustli. In the story it also says that they apostatized and killed the camel-herderV příběhu se také říká, že opustili islám a zabili pastýře, then the Muslims caught them and executed thempoté je muslimové zajali a popravili. Narrated by Vyprávěl al-Bukhaari (2855) and Muslim aMuslim (1671). With regard to the health benefits of drinking the milk and urine of camelsCo se týče zdravotního přínosu pití velbloudího mléka a moči, they are manyje jich mnoho, and they are well known to the earlier generations of medical science and they have been proven by modern scientific researcha byly dobře známy prvním generacím lékařů a jsou velmi dobře známy a byly prokázány moderním vědeckým výzkumem.}}
{{Quote|[http://www.islam-qa.com/en/ref/83423 The Benefits of Drinking Camel Urine]|Ibn al-Qayyim saidřekl: The author of Autor al-Qanoon (the Canon) i.etedy Dr. the doctor Ibn Seena (Avicenna) – saidřekl: The most beneficial of urine is the urine of Bedouin camels which are called Nejzdravější moč je moč beduínských velbloudý, kterým se říká najeeb.}}
Islam Q and A states that the benefits of camel urine have been well known to earlier generations of medical science and have been proven by modern scientific researchříká, že zdravotní přínos velbloudí moči byl dobře znám už dřívějším generacím zdravotnictví a byl prokázán moderním vědeckým výzkumem. The problem with their assertion is most of the scientists who are promoting camel urine as a medical cure are MuslimProblém s jejich tvrzením je, že většina vědců, kteří propagují velbloudí moč jako lék jsou muslimové. However the drinking of camel urine is part of an alternative medicine movement called Nicméně pití velbloudí moči je součástí hnutí alternativní medicíny zvané "urine therapy and the " a American Cancer Society’s position is that scientific evidence does not support individual claims that urine or urea given in any form is helpful for cancer patients and that the safety of Society říká, že veděcký průzkum nijak nepodporuje jednotlivá zvrzení, že moč v jakékoliv formě pomáhá lidem s rakovinou a že bezbečnost urine therapy has not been confirmed by scientific studiesnebyla potvrzena vědou.
Also camel urine was found to cause a significant cytotoxic effect in the bone marrow cells of mice:
Editors, em-bypass-2
3,916
edits

Navigation menu