Changes

Jump to navigation Jump to search
119 bytes removed ,  21:19, 16 December 2016
Line 52: Line 52:  
Z webu "Islam Q and A":
 
Z webu "Islam Q and A":
   −
{{Quote|[http://www.islam-qa.com/en/ref/83423 The Benefits of Drinking Camel Urine]|The hadeeth referred to by the questioner is a saheeh hadeeth, in which it says that some people came to Madeenah and fell sick. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) told them to drink the milk and urine of camels, and they recovered and grew fat. In the story it also says that they apostatized and killed the camel-herder, then the Muslims caught them and executed them. Narrated by al-Bukhaari (2855) and Muslim (1671).  
+
{{Quote|[http://www.islam-qa.com/en/ref/83423 The Benefits of Drinking Camel Urine]|Hadís na který se tázající odkazuje je sahíh (věrohodný) hadís, ve kterém se říká, že nějací lidi přišli do Medíny a bylo jim špatně. Prorok (swt) jim řekl, aby pili jejich mléko a moč a oni se uzdravili a ztloustli. V příběhu se také říká, že opustili islám a zabili pastýře, poté je muslimové zajali a popravili. Vyprávěl al-Bukhaari (2855) aMuslim (1671).  
With regard to the health benefits of drinking the milk and urine of camels, they are many, and they are well known to the earlier generations of medical science and they have been proven by modern scientific research.}}  
+
Co se týče zdravotního přínosu pití velbloudího mléka a moči, je jich mnoho, a byly dobře známy prvním generacím lékařů a jsou velmi dobře známy a byly prokázány moderním vědeckým výzkumem.}}  
   −
{{Quote|[http://www.islam-qa.com/en/ref/83423 The Benefits of Drinking Camel Urine]|Ibn al-Qayyim said:  
+
{{Quote|[http://www.islam-qa.com/en/ref/83423 The Benefits of Drinking Camel Urine]|Ibn al-Qayyim řekl:  
The author of al-Qanoon (the Canon) i.e. the doctor Ibn Seena (Avicenna) – said:  
+
Autor al-Qanoon – tedy  Dr. Ibn Seena (Avicenna) – řekl:  
The most beneficial of urine is the urine of Bedouin camels which are called najeeb.}}  
+
Nejzdravější moč je moč beduínských velbloudý, kterým se říká najeeb.}}  
   −
Islam Q and A states that the benefits of camel urine have been well known to earlier generations of medical science and have been proven by modern scientific research. The problem with their assertion is most of the scientists who are promoting camel urine as a medical cure are Muslim. However the drinking of camel urine is part of an alternative medicine movement called urine therapy and the American Cancer Society’s position is that scientific evidence does not support individual claims that urine or urea given in any form is helpful for cancer patients and that the safety of urine therapy has not been confirmed by scientific studies.
+
Islam Q and A říká, že zdravotní přínos velbloudí moči byl dobře znám už dřívějším generacím zdravotnictví a byl prokázán moderním vědeckým výzkumem. Problém s jejich tvrzením je, že většina vědců, kteří propagují velbloudí moč jako lék jsou muslimové. Nicméně pití velbloudí moči je součástí hnutí alternativní medicíny zvané "urine therapy" a American Cancer Society říká, že veděcký průzkum nijak nepodporuje jednotlivá zvrzení, že moč v jakékoliv formě pomáhá lidem s rakovinou a že bezbečnost urine therapy nebyla potvrzena vědou.
    
Also camel urine was found to cause a significant cytotoxic effect in the bone marrow cells of mice:
 
Also camel urine was found to cause a significant cytotoxic effect in the bone marrow cells of mice:
Editors, em-bypass-2
4,731

edits

Navigation menu