Changes

Jump to: navigation, search

Velbloudí moč a islám

753 bytes removed, 21:43, 16 December 2016
Velbloudí moč v hadísech
Jak bylo nahlíženo na velbloudy ve starověké Arábii:
{{Quote|[http://www.nabataea.net/camel.html The Camel:Ancient ship of the Desert and the Nabataeans]|For centuries the Nabataean moved goods in the desert by camel caravanPo staletí nabatejci převáželi zboží pouští pomocí velbloudích karavanů. The camel was the backbone of their merchant enterpriseVelbloud byl páteří jejich obchodnictví, and it is only through understanding the camela je to jen díky chápání velbloudů , that we can better understand the Nabataeanže můžeme lépe pochopit nabatejce. While the Nabataeans are mostly remembered in the west for the ancient city of Zatímco nabatejci jsou známí na západě převážně kvůli městě Petra, the Nabataeans themselves etched samotní nabatejci kreslili graffiti on many of the rocks and wadi walls of the Middle Eastna mnoho skal středního východu. Many of these inscriptions bear reference to or pictures of camels and are the items that the common people left behind in their own memoryMnoho těchto kreseb zobrazuje velbloudy.
The Bedouin use the camel for many purposesBeduíni používali velbloudy pro mnoho účelů, including transportvčetně přepravy, meat, milk, and sometimes they make use of their skinsmasa mléka a někdy používali i jejich kůži. Camels were also used in warVelbloudi byli také používáni ve válce.
The Bedouin use the camel to scout out new grazing land before they moveBeduíni používali velbloudy na prozkoumání nových pastvin, před tím, než se přesunuli. The camel then changes to a pack animalVelbloud pak sloužil pro přepravu stanů, carrying tentsnářadí, equipment and women and childrenžen a dětí.
The Bedouin also live off of the milk of camelsBeduíni také žili z velbloudího mléka. For many BedouinPro mnoho beduínů, milk replaces water in their dietmléko nahrazuje vodu v jejich stravování, sometimes living off of several camels at někdy žijí z mléka několika velbloudů. Často je mladý velbloud zabit a time. Often snězen a young camel is killed and eaten, and the mother camel is milked each dayjeho matka je dojena každý den. If the calf is not killedPokud je malé velbloudě ponecháno neživu, then they share the mother'tak sdílí vemeno s milk, using one side of the udder for the calf and the other for themselvesbeduíny.
The camel also supplies the Bedouin with Velbloud také zásobuje beduína s připravenou zásobou masa. Často jsou velbloudi zabíjeni při nějaké příležitosti a ready supply of meat. Often camels are slaughtered for an occasion, and the whole tribe partakes in the mealcelý kmen se zúčastní té hostiny. Often a young camel is slaughteredVětšinou je zabit mladý velbloud, that has not been used as beasts of burden or for ploughingkterý nebyl použit pro těžkou práci, as the meat of these animals is considerably tougherprotože maso těchto zvířat je mnohem tužší.
From the hide of the camelZ velbloudí kůže si beduín může udělat láhev na vodu a vědro, the Bedouin make containers to keep water inkterým vyzvedne vodu ze studny, and buckets to raise water from wells or pools, or even troughs to put water in for the camels to drinktřeba i pro velblouda aby se napil. From this hide, Bedouin also make sandals for themselvesZ této kůže si beduíni také dělali sandály, as well as other leather items for the tentnebo i stany.
The fur of the camel is used to weave bags for gain of flour and to make tent panels for flaps, or to make an aba for the owner of the house, or a cover for the saddle of his horseVelbloudí srst je použita např. Usually the fur is only taken as the camel sheds its fur during the beginning of the summer. Often the women collect it before it falls out, and some try to hide it from the men and sell it secretly so they can buy bits of cheap jewelryk pletení pytlů pro mouku.
Camel dung is used as fuel for fires in the winter, and sometimes for cooking foodVelbloudí výkaly jsou používány jako palivo pro oheň v zimě a občas i pro vaření. Camel urine is often used as a hair wash to protect it from knitsVelbloudí moč je často použita jako šampón, and to give it aby se netvořily úplety ve vlasech a reddish huezpůsobily červené zbarvení. Some even drink the urine as medicine for certain diseasesNěkteří dokonce pijí moč jako lék pro určité nemoci.
In the past, the V minulosti "mahr", or dowry given to a bride was paid by a fixed number of camelsvěno pro manželku, depending on the social standing of the bride and her familybylo zaplaceno určitým počtem velbloudů, or the bride groom’s ability to payv závislosti na sociálním statusu manželky a její rodiny anebo možnostech manžela.}}
{{Quote|[http://www.nabataea.net/camel.html Dhu lRumma, Diwan, edited by Charlile Henry Hayes Macartney, Cambridge, 1919, page 638]|Arab poets have often called the camel the Arabští básnici často nazývali velblouda 'ship of the desertlodí pouště." Long agoKdysi dávno, Saydah Dhu alRumma said that his she-camel was a řekl, že velbloudice je safiinat al-barr or land shipneboli pozemská loď. His poem stated Jeho báseň začínala "a land-ship whose reins beneath my cheek are passedzemská loď jejíž otěže procházejí pod mým obličejem."}}
According to Podle Plinio Prioreschi, author of autora "A History of Medicine: Byzantine and Islamic Medicine", the use of camel urine as medicine might have been a common remedy in Muhammed's time. According to Prioreschi there is some evidence the Arabs might have used the usual mixture of musical folk formulas and crude medicine including Drekapotheke ( excrement )použití velbloudí moči jako léku, bylo nejspíš běžné v době Mohameda.
Obviously the camel played an important role to the bedouin Arabs and it is obvious where Muhammed got the idea of camel urine having medicinal propertiesSamozřejmě, že velbloud hrál důležitou roli pro arabské beduíny a je zřejmé odkud vzal Mohamed nápad, že má velbloudí moč nějaké zdravotní účinky.
==Použití velbloudí moči v muslimském světě==
Editors, em-bypass-2
3,636
edits

Navigation menu