Placatá Země a Korán

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Od Zekeriya Kazvinî: "Acaib-ül Mahlûkat" (Divy stvoření). Přeloženo do turečtiny, z arabštiny, Istanbul: ca. 1553.
Tato mapa zobrazuje "tradiční islámské zobrazení světa, jakožto plochého disku obklopeného rozdělenými moři, které jsou ohrazeny horami Qaf".[1]

Tento článek se blíže podívá na některé verše z Koránu, které ukazují, že autor předpokládal, že Země je plochá.

Úvod

Fakt, že Země není plochá je znám již tisíce let. Starověcí Řekové Pythagoras (570 - 495 př. n. l.), Aristotlés (384 - 322 př. n. l.) a Hipparchos(190 - 120 př. n. l.) to všichni věděli. Indický astronom a matematik, Aryabhata (476 - 550 n. l.) to věděl. A také to věděli již křesťanští učenci, Anicius Boëthius (480 - 524 n.l.), Biskup Isidore ze Sevilly (560 - 636 n.l.), biskup Rabanus Maurus (780 - 856 n.l.), mnich Bede (672 - 735 n. l.), biskup Svatý Virgil (700 - 784 n.l.) a Tomáš Akvinský (1225 - 1274 n.l.). Ve skutečnosti, navzdory tomu, co je nám často říkáno, kulatost Země byla běžnou znalostí mezi prvními středověkými evropany[2] a Svatá říše římská již od roku 395 n. l. používala kouli pro reprezentaci kulaté Země.[3]

Pokud je Korán, písmenko po písmenku, nadiktováno Aláhem, mělo by být ve shodě s tímto faktem, který byl již známý "před" svým zjevením, a měl by odporovat modelu ploché země, kterému věřila většina beduínů v sedmém století v Arábii.

Analýza

Korán 15:19

والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شئ موزون

Waal-arda madadnahawaalqayna feeha rawasiya waanbatnafeeha min kulli shay-in mawzoonin

A zemi jsme rozprostřeli a rozhodili (jako koberec) a po ní hory pevně stojící a dali na ní vyrůst každé věci správně vyvážené


مَدَدْ = madad = protahovat , dosáhnout , prodloužit , rozšířit , roztáhnout.

Korán 20:53

الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى

Allathee jaAAala lakumu al-ardamahdan wasalaka lakum feeha subulan waanzala mina alssama-imaan faakhrajna bihi azwajan min nabatinshatta

a On je ten, jenž pro vás učinil zemi kolébkou a narýsoval pro vás na ní cesty a seslal z nebe vodu, pomocí níž dáváme vyrůst rozličným druhům rostlin.


مَهْدًا = mahdan = (podstatné jméno) kolébka nebo postel, (sloveso) zploštit, vyrovnat, uhladit.

Korán 43:10

الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

Allathee jaAAala lakumu al-ardamahdan wajaAAala lakum feeha subulan laAAallakum tahtadoona

On je ten, který pro vás zemi kolébkou učinil a na ní cesty pro vás připravil, že správným směrem půjdete snad,


مَهْدًا = mahdan = (podst. jméno) kolébka nebo postel, (sloveso) zploštit, vyrovnat, uhladit.

Korán 50:7

والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج

Waal-arda madadnahawaalqayna feeha rawasiya waanbatnafeeha min kulli zawjin baheejin

A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin


مَدَدْ = madad = protahovat, dosáhnout, prodloužit, rozšířit.

Korán 51:48

والارض فرشناها فنعم الماهدون

Waal-arda farashnahafaniAAma almahidoona

a zemi jsme rozprostřeli - a jak výteční jsme v tom byli!

فَرَشَْ = farasha = narovnat, rozšířit, prostoupit, roztáhnout, prodloužit.

الْمَهِدُونَ z مَهِدُ = zploštit, srovnat, narovnat.

Korán 71:19

والله جعل لكم الارض بساطا

WaAllahu jaAAala lakumu al-ardabisatan

A Bůh zemi jako koberce rozprostřel vám,

بِسَاطًا = bisaatan = kobereček, koberec, rohožka od slovesa بسط = rozprostřít, zploštit, narovnat.

Korán 78:6

الم نجعل الارض مهادا

Alam najAAali al-arda mihadan

Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli


مهاد = plochá krajina, rovný.

Korán 79:30

Mnoho islámských apologetů zkouší vyvrátit kritiku toho, že Korán mluví o chybné víře, že je Země placatá, slovem dahaha, použitém v Koránu 79:30, běžně překládaného jako "rozprostřený" nebo "roztažený".

Arabsky: والارض بعد ذلك دحاها

Transliterace: Waal-arda baAAda thalika dahaha

Doslova: A zemi poté, ji roztáhl. [4]

Překlady Koránu

Yusuf Ali: A zemi, navíc, on rozšířil (do velké rozlohy); [4]
Pickthal: A poté, on rozšířil zemi, [4]
Arberry: a zemi-poté on rozprostřel, [4]
Shakir: A zemi, on ji rozšířil poté. [4]
Sarwar: Po tomto, On rozprostřel zem, [4]
Hilali/Khan: A potom, on rozšířil zemi; [4]
Malik: poté on rozprostřel zem, [4]
Maulana Ali: A zemi rozhodil poté [4]
Free Minds: A zem poté, on rozprostřel. [4]

Některé překlady se pokusily přeložit slovo dahaha, aby znamenalo "ve tvaru vejce" nebo "jako pštrosí vejce".

Khalifa: Vytvořil zemi ve tvaru vejce. [4]
QXP: A poté, vytvořil zemi třeskem z kosmické mlhoviny a rozšířil ji ve tvaru vejce. ('Dahaha' s sebou nese všechny významy ukázané v (21:30), (41:11)). [4]

Tvrzení apologetů

Nicméně, odpovědí pro tvoji otázku, proč všemocný Aláh použil slovo "dahaha" ve vznešeném verši 79:30, no, je to proto, že to slovo je nejpřesnější ze všech. Popisuje kulatost a placatost Země zároveň. [5]

Někteří také tvrdí, že "kořenem slova dahaha je duhiya, což znamená pštrosí vejce".

4. Země má geosférický tvar

Korán zmiňuje vlastní tvar země v následujícím verši:

“A udělali jsme zemi ve tvaru vejce”. [Korán 79:30]

Arabské slovo dahaha znamená "ve tvaru vejce". Zároveň to znamená rozšířit. Dahaha je odvozeno od slova Duhiya, které se konkrétně vztahuje k vejci pštrosímu, které má geosférický tvar, stejně tak jako tvar Země.

Tedy, Korán a moderní věda jsou v dokonalé harmonii.[6]

Takže, spousta muslimů se drží víry, že dahaha znamená pštrosí vejce, navzdory vědeckých obtíží, které to přináší, jelikož Země je zploštělý sféroid, zatímco pštrosí vejce protáhlý sféroid. Tím pádem se Země a pštrosí vejce liší ve třech dimenzích.

Další apologetika poukazuje na hru, kterou hráli obyvatelé Mekky, aby spojila slovo dahaha s kulatostí.

V 79:30, Aláh říká,

[Transliterace] Waal-arda baAAda thalika dahaha [79:30]

Klíčovým slovem v předešlém verši je "dahaha". V arabštině, existuje fráze "iza dahaha", což znamená "když hodí kameny po zemi do díry". Díra se jmenuje "Udhiyatun". "Almadahi" znamená kulaté kameny, podle velikosti díry, do které se kameny hážou. "Almadahi" zároveň znamená kulatou věc z olova ze které spolu účastníci závodí. Takže existuje znamení KULATOSTI v kořenu slova "dahaha". Podle některých etymologů, slovo pro "pštrosí vejce" má stejný kořen, jako "dahaha". Také z toho vyvozují, že Země je tvaru pštrosího vejce. Nedávné vědecké objevy potvrdily, že Země není dokonalá koule, ale je to elipsoid, tedy zplošťelá v poléch (stejně tak jako pštrosí vejce).

Arabská slova pro "rovný" nebo "plochý" nebo "rovného tvaru" jsou "sawi" a "almustavi". Neexistuje jediné místo v Koránu, které by naznačovalo, že by Země byla "rovná", nebo "plochá". Slovo “faraash” v 2:22, 51:48; slovo “wasia” v 4:97, 29:56, 30:10; slovo “mahd” v 20:53, 43:10, 78:6; slovo “basaat” v 71:19; slovo “suttihat” v 88:20; a slovo “tahaaha” in 91:6, můžou znamenat, “rozšířit”, “roztáhnout” nebo “prodloužit” s malými změnami v jejich vedlejších významech, ale ani jedno neznačí, že by Země byla rovná, nebo plochá.[7]

Tvrzení, že almadahi a udhiyatun sděluje koncept kulatosti, který spojují s kořenem slova dahaha je špatný z důvodu, že "kulatost" almadahi a udhiyatun je pouze dvoudimenzionální. Almadahi je kulatý jako arabský chléb (jako disk) a udhiyatun je také kulatý ve dvou dimenzích. Navíc, jedním z významů dahaha je "hodit" a z něj byly odvozeny slova "almadahi a udhiyatun".

Daha a Duhiya

V arabštině, každé slovo musí být odvozeno ze svého kořene. Kořen se obvykle skládá ze tří písmen, které mohou být měněny, přidáním samohlásek, předpon a přípon, aby vytvořily další slova podobných výnamů. Například "ka-ta-ba" (psát) je kořenem mnoha slova jako jsou kitab (kniha), maktaba (knihovna), katib (pisatel), maktoob (napsáno), kitabat (psaní) atd.

Vezměme si to slovo, které údajně znamená pštrosí vejce, "Duhiya". Toto slovo není kořenem. Je to podstatné jméno a je odvozeno od "da-ha-wa", stejný kořen ze kterého je slovo "dahaha". Navíc, Duhiya ani neznamená pštrosí vejce. Tohle říkají uznávané slovníky:

Lisan Al Arab
الأُدْحِيُّ و الإدْحِيُّ و الأُدْحِيَّة و الإدْحِيَّة و الأُدْحُوّة مَبِيض النعام في الرمل , وزنه أُفْعُول من ذلك , لأَن النعامة تَدْحُوه برِجْلها ثم تَبِيض فيه وليس للنعام عُشٌّ . و مَدْحَى النعام : موضع بيضها , و أُدْحِيُّها موضعها الذي تُفَرِّخ فيه .ِ

Překlad: Al-udhy, Al-idhy, Al-udhiyya, Al-idhiyya, Al-udhuwwa: Místo v písku, kam pštros ukládá svá vejce. To proto, že pštros rozprostírá zem svými chodidly, když tam dává vejce, pštros nemá hnízdo.

الدَّحْوُ البَسْطُ . دَحَا الأَرضَ يَدْحُوها دَحْواً بَسَطَها . وقال الفراء في قوله والأَرض بعد ذلك دَحاها قال : بَسَطَها ; قال شمر : وأَنشدتني أَعرابية : الحمدُ لله الذي أَطاقَا

بَنَى السماءَ فَوْقَنا طِباقَا

ثم دَحا الأَرضَ فما أَضاقا

قال شمر : وفسرته فقالت دَحَا الأَرضَ أَوْسَعَها ; وأَنشد ابن بري لزيد بن عمرو بن نُفَيْل : دَحَاها , فلما رآها اسْتَوَتْ

على الماء , أَرْسَى عليها الجِبالا

و دَحَيْتُ الشيءَ أَدْحاهُ دَحْياً بَسَطْته , لغة في دَحَوْتُه ; حكاها اللحياني . وفي حديث عليّ وصلاتهِ , اللهم دَاحِيَ المَدْحُوَّاتِ يعني باسِطَ الأَرَضِينَ ومُوَسِّعَها , ويروى ; دَاحِيَ المَدْحِيَّاتِ . و الدَّحْوُ البَسْطُ . يقال : دَحَا يَدْحُو و يَدْحَى أَي بَسَطَ ووسع

Překlad: daha zemi, znamená roztáhnout ji. Poté zmiňuje několik arabských básní, které potvrzují tento význam. Kdokoliv, kdo umí číst arabštinu bude toto považovat za definitivní důkaz, že Daha znamená rozprostřít.

Al Qamoos Al Muheet
(دَحَا): الله الأرضَ (يَدْحُوهَا وَيَدْحَاهَا دَحْواً) بَسَطَها

Překlad: Aláh daha Zemi: On ji rozprostřel.

Al Waseet
دَحَا الشيءَ: بسطه ووسعه. يقال: دحا اللهُ الأَرض

Překlad: daha něco: znamená rozprostřít to. Např: Aláh daha Zemi.

Lane-ův Lexikon
Dhaheelath viz dahl, skoro na konci odstavce. dhahhal ten, kdo loví, nebo chytá zvěř, s použitím dhahooltakže v citovaném verši voce dhahool l. (TA.) Dhahil hodně zahořklý, zlovolný, zlomyslný, nebo škodolibý; neskrývá nepřátelství, násilný, ve svém srdci, a vyhledává situace aby si to mohl vychutnat. (Az, TA.)

Dhahool (po-arabštěné slovo z perského Dhakhool) Věc, kterou lovec gazel nachystá (aby je vystrašil do své pasti), skládající se z kusů dřeva: (S : ) nebo věci, kterou lovec nachystá pro vystrašení divokých oslů, (K, TA,) a As přidává, a gazely, (TA,) skládající se z kusů dřeva(K,* TA) uvíznuti v zemi, s kusy pokrčených látek na hlavách; and sometimes set up at night, z důvodu spálení gazely, s přidanou lampou(TA; ) (jak) Dhu-r-Rummeh říká, Wa Yashrabna Ajnan Wannujoomu Ka’annaha Masabeeh dahhalin Yuzakkee Zubalaha

(A oni pijí vodu, která má zhoršenou chuť a barvu, zatímco hvězdy jsou jako lampy lovce, jako když dělá Dahool. ): (TA : ) pl. je dawaheel (K.)


Dahw

1. Daha (., MM_b;,, 1,) první os. Dahouth aor, yad'hoo inf. N. dahoo On rozšířil; rozprostřel; zvětšil; (S, Msb, K; ) věc; (K; ) a, když řekl bůh, země; (Fr, S, Mb, 1V; ) Zároveň daha prví os. dahaithu (K v art. daha) aor. yaad’heae inf. n. dahae: (Msb, a K v art. dahae : ) nebo on (bůh) udělal zemi širokou, neo bohatou; jak vysvětleno Arabkou v poušti pro Sh: (TA : ) zároveň řekla o pštrosu, (S, TA,) on rozšířil a udělal širokým (TA,) se svým chodidlem, nebo nohou, místo, kde naklade svá vejce: (S, TA : ) a, tento muž, rozšířil, &c., a udělal rovným, nebo plochým. (TA v art. dhaha ) - Zároveň, řečeno o muži, (K,,) aor. yad’hoo, inf. n. dahwu(TA,) i.q. Jamie jako daja; podle 1Abr. (TA.) (Říkáš, dhahaha on ji stlačil, jak říkáš dhajaha.) _ Také on hodil, nebo donutil, nebo odebral ze svého místa, kámen, se svojí rukou (TA.) Jeden říká, tomu, kdo si hraje s ořechy, abidil maddha va adhhuhu, znamená (vzdal se a) hoď to. (S,TA.: Viz. také midh’hath, na dvou místech. A o proudu, jeden říká, dhaha bilbat’hai to se lije (jemná země a kamínky po proudu). (TA.) A o dešti, jedn říká dhaha Al hissa an waj’hil Ardhi (S,Msb) Vzalo to kamínky z povrchu země; (Msb; ) anebo odstranilo. (TA.) (viz. také dhaha, v dalším art.) A aldhahwu bilhijarathi také znamená The vying, jeden s druhým, v házení kamenů, a snažící se překonat(tím); jako al Midahath (inf. n- dahee). (TA marra yad’hoo inf.n. dahow řečeno o koni, on šel podél, házel své přední nohy bez zvedání kopyt ze země. (S,TA.) = dhahal bathan Břicho bylo, nebo se stalo velkým, visícím dolů.; (Kr, K; ) a Indhahee (břicho) bylo, nebo se stalo širokým, roztáhnutým: (MF : ) nebo oboje (břicho) se stalo nateklým, nebo zvednutým, nebo velkým,. a svěsilo, kvůli tlustotě, nebo nemoci; jako Dhau and Indah (TA v art dooh.) 3. Dhahee inf.n. Mudahath: viz. 1. 5. Thud'hee On rozprostřel, nebo rozšířil, sebe; syn. Thabassuth. (K: v art. Daha.) Říkáš, nama fulan fathadhahha Tak spal, a (protáhnul se aby) ležeo na zemi (TA v art.) - A thadhahhathil ibilu fil ardhi Velbloudi udělali dutiny do země, kam se položili, je to jemné; nechali dutiny jako ty břicha; takže jenom když jsou tlustí. (El-'Itreefee, TA v art. Daha. ) 7. viz. 1, posl. věta 9. id'havi (velikosti if’alath pro if’alle jako Ar’awa) To (věc, TA) bylo, nebo se stalo širokým, rozprostřelým nebo rozšířeným (K.)

Dhahin (akt. část n. z 1). Allahumma dhahil Mad’huwwath v modlitbě v ‘Alee, znamená O bože, Rozšiřovači sedmi zemí: (TA : ) al Mdhuwwath (správně) znamená věci, které jsou roztažené, &c.; jako Al Mudh’hiyyath. (TA v art. dhaha ) _ Al’Matharuddahee Déšť odstraňuje kamínky z povrchu země. (TA.)

Ud'hiyy (S.K) (Původně od'huwa z Uf’ool z dhahaithu ale řečeno v S že je z dhahouthu dial. var. dhahaithu není zmíněno,) a id’hiyy a Ud’hiyyath a ud’huwwath (K) Místo pro ukládání vajec., (S, K,) a také líhnutí, (S,) , pštrosa, (S. K. ) v písku; (K; ) protože pták to rozprostírá, dělá to širokým, se svým chodidlem, nebo nohou; neboť pštros nemá hnízdo Ush (S: ) pl. Adahin (TA v přítomném art.) a Adahee (i. e., pokud není mistranskrice, Adahiyyu souhlasně.): (TA v art. dhaha a mudhhiyya (podobně) znamená místo pro pštrosí vejce. (S.) (Proto,) binthu Adh’hiyyathun Pštrosice. (TA.)_(Proto také,) Al Udkhiyyu a Al Id’hiyyu určitý lunární zámek měsíce, (K, TA,) (především, dvacátý první,) mezi Na’aai’m sa’dha zabih (více známé) Al Baldath přirovnáno k Adhahhee pštrosímu. (TA.)

Ud’huwwath a udh’hiyyath: viz další odstavec, na třech místech: - a pro další viz. mid’hath, dole.

Mad’han viz ud’hiyy

Mid’hath Dřevěná věc, kterou se vede dítě (yud’ha(K, TA.) - Podle Sh, A určitá věc, se kterou si Mekkánci hrají: říká, slyšel jsem El-Asadee popsat to tak: Almadahiyy a Almasadiyy znamenají kameny jako malý chleba, podle velikosti díry, trochu rozšířená: poté házejí kameny (yad’hoona biha) do té díry a pokud tam kámen spadne, člověk vyhrává; ale když ne, tak pokračuje: říkáš mu yad’hoo a yasdoo když háže kameny(Iza dhahaha) po zemi do díry: a díra se jmenuje ud'hiyyath. (TA.) (Podle to Freytag, Deewan El-Hudhaleeyeen, Kulatá věc z olova, ze které spolu zápasí.)

Almadhuwwath a almad’hiyyath viz. Dahin,


Dhaha


1. Dhaha první os. Dhahaithu,aor. yad’ha inf.n. dhah’ya: viz 1 v art. Dhahoo.__ dhahaithul ibil (K,) inf. n. jako výše, (TA,) řídil jsem velblouda,; (K; ) tak jako dhahaithuha (TA.)

(4 zmíněno Freytag jako K je chybně 5.)

5 (zmíněno v tomto art. ve V a TA): viz. art. Dhahoo

7 (zmíněno v tomto art. MF): viz art. Dhahoo.


Dhah’yath jeden čin dhahy, např. rozšiřování, (Msb.) = opičí samice. (K.) dhihyath způsob, dhahyu, např. rozšiřování, &c. (Msb.) = vůdce (R, K, TA,) v abs. významu ve volání. El-Yemen, (R, TA,) a předeším armáda (K, TA.) AA říká, že znamená "pán" nebo "šéf" V perš.; ale zdá se být z dhahahu aor. yadh’hoohu, znamenající "on roztáhnul, a udělal to plochým nebo dokonce ;" protože to dělá vůdce; a. se mění na LS jelikož je to v swibyath and fith’yath; a pokud ano, patří do art. dahoo. (TA.) (Podle. Golius, pl. je dihau; ale podle mě je to spíš dhahan.) Je tradicí, že čemu se říká Albaithul Ma’emoor (q.v. v art. Amr) je navštíveno každý den sedmdesáti anděly, každý má dhih’yath. (TA.)

Ud’hiyyun a Id’hiyyun viz. art. dhaha.

Ud’hiyyath: viz ud’hiyyu, v art. dahoo, na dvou místech.[8]

Všiměte si, že Lane také překládá dahaha jako místo v písku, kam pštros ukládá svá vejce a nikoliv vejce samotná.


Korán 88:20

والى الارض كيف سطحت

Wa-ila al-ardi kayfa sutihat

jak země byla rozprostřena?

Všiměte si slova سَطَّحَ . Pokud si ho vyhledáte v textovém souboru arabského Koránu, najdete slovo سطحت , ženská verze سَطَّحَ

سَطَّحَ = roztažený, odkrytý, rozšířený, rovný, plochý.

Korán 91:6

والارض وماطحاها

Waal-ardi wama tahaha

při zemi a při tom, kdo ji rozprostřel,

Další důkazy

Korán 2:22

الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون

Allathee jaAAala lakumu al-arda firashan waalssamaa binaan waanzala mina alssama-i maan faakhraja bihi mina alththamarati rizqan lakum fala tajAAaloo lillahi andadan waantum taAAlamoona

jenž pro vás učinil zemi lůžkem a nebesa kupolí a jenž seslal z nebe vodu a dal pomocí jí vyrůst plodům pro obživu vaši. Nedávejte Bohu rovných, vždyť dobře to víte!


Slovo přeložené jako kupole je binaa nebo binaan ( بِنَاء ). Toto slovo znamená "stavba". Nebe jsou několikapodlažní budova nad zemí. Existuje sedm vrstev nebo příběhů k této stavbě, kterým se říká nebesa. Nebesa jsou postavena na "rovném" základu, kterému se říká "země". Exegeze 'ibn Kathir to potvrzuje:

Tyto verše naznačují, že Aláh začal tvoření, stořením země, poté udělal nebe jako sedm nebí. Takto se budova obvykle staví, se spodními patry první a poté hornější patra.[9]

Korán 18:86

حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا ياذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا

Hatta itha balagha maghriba alshshamsi wajadaha taghrubu fee AAaynin hami-atin wawajada AAindaha qawman qulna ya tha alqarnayni imma an tuAAaththiba wa-imma an tattakhitha feehim husnan

a když dospěl k slunce západu, shledal, že zapadá v prameni vroucím, a nalezl lid nějaký poblíže. I řekli jsme mu: "Dvourohý, na tobě je, zda potrestáš je, či zda zachováš se k nim dobře."

Tento verš ohledně západu Slunce do kalné vody podporuje to, že Země je plochá, podle Koránu.

Korán 18:47

ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا

Wayawma nusayyiru aljibala watara al-arda barizatan wahasharnahum falam nughadir minhum ahadan

v den, kdy horám dáme kráčet a kdy uvidíš zemi jak rovinu srovnanou; a tehdy shromáždíme duše všechny, aniž opomineme z nich jedinou.

Tento verš nám říká, že pouze hory brání zemi, aby byla zcela plochá.

Korán 2:144

Vlevo nahoře: Díky kulatosti země, motlitba v kterémkoliv směru bude směřovat do vesmíru a nikoliv do Mekky.
Vpravo nahoře: Lidé, kteří jsou na druhé "straně" Země by se museli modlit vertikálně, směrem ke středu Země a zároveň by se rouhali Aláhu, při vylučování směrem, kterým je Mekka, když příroda zavolá.
Vlevo dole: Pokud používáme tradiční metodu pro určení qibly (velký kruh), tak to pořád bude rouhání, protože se modlíš záoveň čelem a zároveň zadkem směrem ke Ka'bě..
Vpravo dole: Existuje bod na druhé "straně" Země, kde kterýkoliv směr je směr k Mekce a nelze určit, který je správný.
Vídáme tě často obracet tvář svou k nebi sem a tam a obrátíme tě proto ke qible, jež se ti bude líbit. Obrať tedy tvář svou směrem k Mešitě posvátné! A kdekoliv budete, obracejte tvář svou ve směru jejím! Věru ti, jimž dostalo se Písma, vědí dobře, že to je pravda od Pána jejich přicházející. A není Bohu lhostejné, co dělají.

Tento verš říká všem muslimům, aby se modlili ke Ka'bě ("qibla" se nazývá ten směr). Tohle je možné pouze v modelu ploché země. Díky kulatosti Země, modlitba v kterémkoliv směru bude směřovat do vesmíru, ne do Mekky.

Pro lidi, kteří se modlí ve velké vzdálenosti od Mekky, by jejich qibla měla být dolů do země a lidé, kteří jsou na druhé "straně" Země by se museli modlit vertikálně, ve směru, ke středu Země.


Takže např. muslimové v Šalamounových ostrovech se ve skutečnosti rouhají Aláhu, protože vylučují ve směru ke Ka'bě, když příroda zavolá.

I když použijeme tradiční metodu pro určení qibly (Velký kruh), tak je to pořád rouhání, protože se zároveň modlíš svým obličejem i zadkem směrem ke Ka'bě.

Existuje bod na druhé "straně" Země, kde kterýkoliv směr je směr k Mekce a nelze určit, který je správný.

Ke všem přímým důkazům, které jsme poskytli, tohle je jen jeden problém, který nepřímo naznačuje, že pisatel/vypravěč Koránu věřil v model ploché Země.

Korán 2:187

Jest vám dovoleno přiblížit se v noci postní k manželkám svým - ony jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně. Bůh poznal, že křivdíte sami sobě, avšak obrátil se k vám a odpustil vám. Nyní tedy souložte s nimi a usilujte o to, co Bůh vám předepsal. Jezte a pijte až do chvíle, kdy od sebe rozeznáte bílou a černou nit na úsvitu, potom dodržujte plný půst až do noci. A nesouložte s nimi, zatímco se zdržujete v rozjímání v modlitebnách! Toto jsou ohraničení Boží, nepřibližujte se k nim! A takto Bůh činí srozumitelnými znamení svá pro lidi - snad budou bohabojní!

Tento verš říká muslimům, při půstu, aby nejedli, nepili, a neměli sex když svítí slunce. Toto může způsobit velký problém pro ty, kteří žijí blízko severnímu, nebo jižnímu pólu.

Čím blíže jsme k pólům, tím delší jsou dny a noci. Jejich délka může někdy přerůst až na několik měsíců, což dělá tento verš, čtvrtý pilíř islámu, nesplnitelným, aniž byste umřeli hlady. Opět, tento problém by neexistoval v modelu ploché Země.

Obecná apologetika

Korán 22:61, 31:29 a 39:5

ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير

Thalika bi-anna Allaha yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli waanna Allaha sameeAAun baseerun

A je to proto, že Bůh dává noci proniknout v den a dni v noc a protože je slyšící, jasnozřivý.
الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير

Alam tara anna Allaha yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree ila ajalin musamman waanna Allaha bima taAAmaloona khabeerun

Což nevidíš, že Bůh dává přejít noci v den a dni v noc - a podmanil si slunce a měsíc, takže obě tělesa směřují ke lhůtě stanovené a že Bůh dobře je zpraven o všem, co konáte!
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار

Khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi yukawwiru allayla AAala alnnahari wayukawwiru alnnahara AAala allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree li-ajalin musamman ala huwa alAAazeezu alghaffaru

On stvořil nebesa a zemi jako skutečnost vážnou a On zavinuje noc dnem a den nocí; a podmanil si slunce a měsíc, takže obě tělesa ke lhůtě stanovené ubíhají. Což tedy není mocný, odpouštějící?

Muslimové někdy tvrdí, že "To pronikání znamená, že noc se pomalu a postupně přeměňuje v den a naopak. Tento fenomén může nastat pouze, pokud je Země kulatá. Pokud by byla placatá, tak by tam byla náhlá změna z noci na den a ze dne na noc."

Toto tvrzení je lež. Postupný posun ze dne na noc a naopak by na modelu placaté Země, stále probíhal. Jediným rozdílem by bylo, že placatá země by byla celá rozsvícená ve stejnou dobu, nebyly by časové zóny, jen ta samá noc a den pro všechny.

Jednoduchý experiment lze provést, pro ukázku této pointy. Vše co je potřeba je temná místnost, stůl a baterka. Pokud je baterka pomalu zvedaná nad hranu stolu (podobně jako svítání), bude pozorovatelná postupná změna ze tmy na světlo. Takže verše 31:29, 39:5 a 22:61 nedávají žádnou informaci o tvaru Země. Popisují jen pozorování, která může udělat každý.

Navíc, tyto verše špatně hovoří o světle a temnotě jako dvou rozdílných věcech. Ony jsou ve skutečnosti to samé. Noc nepřekrývá den, protože existuje pouze světlo a noc je jen nedostatek světla.

Závěr

Shaykh Abdul-Aziz Ibn Baaz, bývalá hlavní náboženská autorita Saudské Arábie, věřil, že Země je placatá,[10][11] a stejně tak muslimský astronom Fadhel Al-Sa'd, který tvrdil v televizní debatě v Irácké Al-Fayhaa TV (31. říjen 2007), že země je plochá, což je dokázáno verši Koránu a Slunce je mnohem menší, než Země a točí se kolem ní.[12]

Jako oddaní muslimové, mají dobrý důvod se domnívat, že Země je plochá; Koránové verše 15:19, 20:53, 43:10, 50:7, 51:48, 71:19, 78:6, 79:30, 88:20 a 91:6 to všechny jasně tvrdí a neexistuje jediný verš v Koránu, který by naznačoval Zemi kulatou.

Podívejte se také

Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky, francouzsky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

 1. Views of the Earth - World Treasures of the Library of Congress, July 29, 2010
 2. "Myth of the Flat Earth", Wikipedia, accessed June 12, 2013 (archived), http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Myth_of_the_Flat_Earth&oldid=556807448. 
 3. Globus cruciger - Wikipedia, accessed September 9, 2009
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 Islam Awakened - Quran 79:30
 5. Answering Christianity on dahaha
 6. Q & A - Zakir Naik - dahaha
 7. QuranTeachings.co.uk - 79:30
 8. Lane's Lexicon - daha (PDF)
 9. Tafsir 'ibn Kathir
 10. Muslim Edicts Take on New Force - New York Times, February 12, 1995.
 11. Sheikh Abdul Aziz Ben Baz (1395 AH [1974 n. l.]), "Evidence that the Earth is Standing Still", Islamic University of Medina, Saudi Arabia. First edition, p. 23.
 12. Iraqi Researcher Defies Scientific Axioms: The Earth Is Flat and Much Larger than the Sun (Which Is Also Flat) - MEMRI TV, Video No. 1684