Korán, hadísy a učenci: Mohamed a terorismus

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Teror je hrůza, strach. Terorismus je zastrašování násilím.

Korán

Kolik měst jsme již zahubili! Přísnost (trest, teror...) Naše je zastihla za noci anebo za poledne.
A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu (teror) a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
Jestliže se s nimi střetneš ve válce, zastraš pak jimi ty, kdož přijdou po nich – snad se vzpamatují!
Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí – a Bůh mocný je i moudrý.
A vyvedl ty z vlastníků Písma, kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali.
On je ten, jenž vyhnal ty z vlastníků Písma, kteří neuvěřili, z příbytků jejich k prvnímu shromáždění. Nevěřili jste, že odejdou, zatímco oni si myslili, že pevnosti jejich je proti Bohu ochrání. Však Bůh k nim přišel z místa, odkud se nenadáli, a vrhl v srdce jejich děs, takže zbořili domy své vlastníma rukama i rukama věřících. A vezměte si z toho poučení, vy, kdož nadáni jste prozíravostí!

Hadísy

Sahíh Buchárí

Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův Apoštol řekl: "Jsem poslán s nejkratšími vyjádřeními, která mají ty nejširší významy a stal jsem se vítězem skrze teror (uvržený do srdcí nepřátel), a když jsem spal, klíče od pokladnic světa mi byly dány a položeny na mou dlaň." Abu Huraira dodal: Aláhův apoštol opustil svět a teď vy otevíráte ty pokladnice (tedy prorok z nich neměl prospěch).
Vyprávěl Anas: Prorok nabídl ranní modlitbu blízko Khaibaru, když byla ještě tma a poté řekl: "Aláhu-Akbar! Khaibar je zničen, neboť kdykoliv příjdeme k (nepřátelskému) národu (s ním bojovat), poté zlo bude ránem pro ty, kteří byli varováni." Poté obyvatelé Khaibaru vyběhli na cestu. Prorok nechal jejich válečníky zabít, jejich potomky a ženy vzali jako zajatce. Safiya byla mezi zajatcemi, první jí dostal Dahya Alkali, ale později si jí přivlastnil prorok. Prorok jí osvobodil z otroctví jako 'věno'.

Sahíh Muslim

Abu Huraira oznámil, že posel Aláhův (swt) řek: Dostalo se mi nadřazenosti nad jinými proroky v šesti ohledech: Byla mi dána slova, která jsou stručná, ale srozumitelná; Pomohl mi teror (v srdcích nevěřících): je mi povoleno brát si kořist: země pro mě byla očištěna a stala se místem pro uctívání; Byl jsem seslán celému lidstvu a řetěz proroků je mnou uzavřen.


Síra

Ibn Ishaq

Pokud k nim příjdeš: proveď to násilně, abys vystrašil ty, kteří by mohli následovat, aby byli varováni. Udělej z nich krutý příklad terorizace Aláhových nepřátel.
Ishaq:326
Aláh řekl: ‘Žádný prorok před Mohamedem nebral kořist od svých nepřátel, nebo zajatce pro výkupné.’ Mohamed řekl: ‘Zvítězil jsem skrze teror. Zem mi byla dána, abych ji vyčistil. Byla mi dána ty nejsilnější slova. Je mi povoleno brát kořist. Byla mi dána moc přimluvit se. Těchto pět privilegií nebylo dáno, žádnému prorokovi přede mnou.’
Ishaq:326
Aláh řekl: ‘Prorok musí zabíjet před vzetím zajatců. Zabití nepřátelé jsou vyhnáni ze světa. Mohamede, ty jsi toužil po tomto světě, jeho věcech a výkupném, které by zajatci mohli přinést. Ale Aláh si přeje je zabít, aby se projevilo náboženství.’
Ishaq:327
Když se apoštol podíval na Khaybar řekl svým společníkům: ‘O Aláh, vládci satanů a co hází do špatnosti, vládci větrů a co větří, žádáme tě o kořist tohoto města a jeho lidí. Postupme ve jménu Aláha.’ Říkal to u každého města, které jsme vymlátili.
Ishaq:510
Když apoštol přicházi k tvému území, nikdo z lidí, kteří tam žili nezbude, když bude odcházet.
Ishaq:588

Al Tabari

Když posel zkoncoval s židy z Khaybaru Aláh vrhl teror do srdcí židů z Fadak když zjistili, co Aláh přinesl Khaybaru. Fadak se stal výhradním vlastnictvím Aláhova posla.
Byli jsme v situaci ze které nebylo úniku. Viděli jste co Mohamed udělal. Arabové se mu podřídili a my nemáme sílu bojovat. Víte, že nikdo před ním není v bezpečí. A nikdo si ani nedovolí odejít, protože se bojí, že bude terorizován.
Mohamed nesl zbraně, helmy a kopí. Vedl sto koní, jmenoval Bahira aby se staral o zbraně a Maslamah aby se staral o koně. Když se do dozvěděli Kurajšovci, vyděsilo je to.
Když posel dobyl židy z Khaybaru , Aláh vrhl teror do srdcí židů z Fadak když se dozvěděli novinky o tom, co Aláh přinesl Khaybaru. Fadak se stal vlastnictvím Aláhova posla.


Související články

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: Anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Viz také