Revision history of "Template:Translation-links-czech"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:06, 5 July 2013Sahab talk contribs 241 bytes +241 Created page with "'''Překlady''' * ''Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: {{{1}}}. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.''<noinclude> <nowiki>{{Translati..." [automatically checked]