Seznam abrogací Koránu

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Verše vlevo jsou zrušenými verši (Mansūkh) Koránu, zatímco verše napravo jsou rušícími verši (Nāsikh).

"Verš meče" znamená Korán 9:5, a vzhledem k tomu, kolik veršů ruší (asi 113),[1][2] budeme psát "Verš meče" místo tohoto verše:
A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
Súra:
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 86 | 88 | 95 | 103 | 109


Surah 2
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


2:3 kteří v nepoznatelné věří, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají, 9:103 Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ! Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidněním a Bůh je slyšící, vševědoucí.
2:62 Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky – ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni. 3:85 Kdo touží po jiném náboženství než po islámu , nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.
2:83 A hle, uzavřeli jsme úmluvu s dítkami Izraele: „Nebudete uctívat nikoho kromě Boha jediného! Buďte dobří k rodičům, příbuzným, sirotkům a nuzným! Mluvte laskavě s lidmi, dodržujte modlitbu a dávejte almužnu!“ Potom jste se však odvrátili – kromě několika málo z vás – a vzdálili. 9:5 Verš meče
2:109 Mnozí z vlastníků Písma by si přáli učinit z vás znovu nevěřící poté, co dostalo se vám víry, ze závisti, jež je v nich, i když se pravda stala již zjevnou. Vymažte a odpusťte jim, pokud nepřijde Bůh s rozkazem Svým – a Bůh věru je mocný nade věcmi všemi. 9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
2:115 Bohu náleží východ i západ, a ať se obrátíte kamkoliv, všude je tvář Boží. A Bůh věru je všezahrnující, vševědoucí! 2:144 Vídáme tě často obracet tvář svou k nebi sem a tam a obrátíme tě proto ke qible, jež se ti bude líbit. Obrať tedy tvář svou směrem k Mešitě posvátné! A kdekoliv budete, obracejte tvář svou ve směru jejím! Věru ti, jimž dostalo se Písma, vědí dobře, že to je pravda od Pána jejich přicházející. A není Bohu lhostejné, co dělají.
2:139 Rci: „Chcete se s námi přít o Bohu? Vždyť On Pánem je naším i Pánem je vaším, my skutky své máme a vy skutky své máte. My jen Jemu zasvěcujeme svou víru upřímnou. 9:5 Verš meče
2:158 As-Safá a al-Marwa věru patří k posvátným místům Božím; a kdo plní povinnost pouti k Chrámu nebo koná malou pouť, ten nedopustí se hříchu, když vykoná obcházení okolo obou těch míst. A kdokoliv dobrovolně koná dobré,. . . vždyť Bůh je za díky uznalý a vševědoucí. 2:130 A kdo jiný může mít odpor vůči náboženství Abrahamovu než ten, kdo v duši své je pošetilý? My vyvolili jsme si Abrahama již na tomto světě a na onom světě on věru je mezi bezúhonnými.
2:159 Ty, kdož zatajují to, co jsme seslali z jasných důkazů a správného vedení, poté, co jsme je lidem v Písmu vysvětlili, věru ty Bůh prokleje a proklejí je i proklínající 2:160 kromě těch, kdož kajícně se obrátí, polepší se a jasně to projeví; těm popřeji sluchu, vždyť Já jsem vyslyšující, slitovný.
2:178 Vám, kteří věříte, jest předepsán zákon krevní msty za zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí. A toto je ulehčení a milost od Pána vašeho; kdo pak přestoupí toto nařízení, tomu dostane se trestu bolestného. 5:45

17:33
A předepsali jsme jim v Tóře: duši za duši, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, zub za zub a za zranění mstu. A kdo místo toho dá almužnu, bude to pro něj vykoupením z hříchů. Ti pak, kdo nesoudí podle toho, co seslal Bůh, ti věru jsou nespravedliví.


Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý.
2:180 Jest vám předepsáno, že když dostaví se smrt k některému z vás a on zanechá vám majetek, má učinit závěť ve prospěch rodičů a příbuzných podle zvyklosti uznané – a to je povinností pro bohabojné. 4:7

4:11
Mužům náleží podíl z toho, co zůstavili rodiče a blízcí příbuzní, a ženám náleží podíl z toho, co zůstavili rodiče a blízcí příbuzní – ať již je toho málo, nebo mnoho – jako podíl určený.

A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu“. A vy nevíte, kdo z rodičů či dětí vašich je vám užitečnější. A toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.
2:183

2:184
Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!

Postěte se jen po určený počet dní! Ten z vás, kdo je nemocen anebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později. Ti, kdož mohou se postit, však nečiní tak, ti nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého. Kdo však dobrovolně učiní více dobrého, bude to přičteno k jeho dobru. A půst je pro vás lepší – jste-li rozumní.
2:185 Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!
2:190 A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. 9:5

9:36
Verš meče

Zajisté počet měsíců u Boha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Boží v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné, a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé,nýbrž bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných.
2:191

2:192
Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!

Jestliže však přestanou. . . tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný!
9:5 Verš meče
2:215 Dotazují se tě na to, co mají rozdávat. Rci: „To, co rozdáváte z majetku, je pro rodiče, příbuzné, sirotky, nuzné a jdoucího po cestě Boží. A cokoliv dobrého učiníte, Bůh zajisté o tom ví.“ 9:60 Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě Boží a pro toho, kdož po ní kráčí podle ustanovení Božího, a Bůh je vševědoucí, moudrý.
2:217 Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě – ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou. 9:5 Verš meče
2:219 Dotazují se tě na víno a na hru majsir. Rci: „V obou z nich je pro lidi hřích těžký i užitek, avšak jejich hřích je větší než užitek.“ A dotazují se tě na to, co mají rozdávat. Rci: „Přebytek!“ A takto vám Bůh objasňuje znamení – snad budete přemýšlet 4:43

5:90

9:103
Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; a nekonejte ji, jste-li znečištěni polucí – leda jste-li na cestě – dokud jste se neumyli! A jste-li nemocní nebo na cestách či někdo z vás přišel ze záchodu či měl styk se ženami, a nenaleznete-li vodu, omývejte se čistým pískem a otřete si jim obličeje i ruce své! A Bůh je věru promíjející a odpouštějící.

Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – a možná, že budete blaženi.

Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ! Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidněním a Bůh je slyšící, vševědoucí.
2:221 Nevstupujte ve sňatek s modloslužebnicemi,A pokud neuvěří; a věřící otrokyně je věru lepší než modloslužebnice, i když se vám tato více líbí. Neprovdávejte dcery své za modloslužebníky, pokud tito neuvěří; a věřící otrok je věru lepší než modloslužebník, i když se vám tento více líbí. Takoví lidé vás zvou do ohně pekelného, zatímco Bůh vás zve do ráje a k odpuštění, s dovolením Svým, a objasňuje znamení Svá lidem – snad si to připomenou! 5:5 Dnes jsou vám dovoleny výtečné pokrmy; jídla těch, jimž dostalo se Písma, jsou vám též dovolena a pokrmy vaše jsou zase dovoleny jim. A dovoleny jsou vám muhsany z věřících žen a muhsany z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, jestliže jste jim dali jejich odměnu a chováte-li se jako muži spořádaní, nikoliv jako cizoložníci nebo ti, kdož si berou milenky. A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.
2:228 A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše – a Bůh je mocný, moudrý. 2:229

2:230
Rozvod je možný dvakrát, potom lze podržet manželku podle správné zvyklosti nebo ji propustit v dobré vůli. Není vám dovoleno vzít nic z toho, co jste jí dali, leda že oba se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná. Jestliže se obáváte, že nedodržíte omezení Bohem daná, tedy nebude pro žádného z obou vás hříchem, jestliže žena se vykoupí. Toto jsou omezení Bohem daná, nepřekračujte je! Ti, kdož překračují Boží omezení, ti jsou nespravedliví!

Jestliže zapudí muž ženu svou, není mu potom dovolena dříve, než byla vdána za jiného muže. A když tento se s ní rozvede, není pro žádného z obou hříchem, jestliže se k sobě vrátí, domnívají-li se, že budou dodržovat omezení Bohem daná. A toto jsou omezení Boží a On je činí jasnými pro lid vědoucí.
2:234 Pro ty, kdož k Bohu byli povoláni a zanechali manželky, platí, že ony mají vyčkat samy o sobě čtyři měsíce a deset dní. A když dosáhnou lhůty své, nebude pro vás hříchem, jestliže si budou počínat samy se sebou podle zvyklosti uznané. A Bůh dobře ví, co děláte. 2:240 Ti z vás, kteří budou ke Mně povoláni a zanechají manželky, nechť odkáží manželkám svým zaopatření na celý rok, aniž je nutí odejít z domu. Jestliže však odejdou, potom není pro vás hříchem to, co samy se sebou učiní podle zvyklostí uznaných. A Bůh věru je mocný, moudrý.
2:256 Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí. 9:5 Verš meče
2:284 Bohu náleží vše, co na nebesích je i na zemi. A ať již dáváte najevo to, co je v duších vašich, či to skrýváte, Bůh požádá vás o počet z toho. On odpustí, komu bude chtít, a potrestá toho, koho bude chtít – On nade všemi věcmi je mocný. 2:286 Bůh ukládá duši jen to, co je pro ni možné; dostane se jí odměny za to, co si pro sebe i proti sobě vysloužila. „Pane náš, neměj nám za zlé, jestliže jsme zapomněli či chybili! Pane náš, nenakládej na nás břímě tíživé, podobné tomu, jež jsi naložil na ty, kdož byli před námi! Pane náš, nenakládej nám břemena, která nemůžeme unést, a vymaž nám chyby naše, smiluj se nad námi a odpusť nám! Tys ochráncem naším, pomoz nám k vítězství nad lidem nevěřícím!“
2:285 Uvěřil posel v to, co od Pána jeho mu bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Boha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly Jeho – a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho – a řekli: „Slyšeli jsme a uposlechli jsme; o odpuštění Tvé prosíme, Pane náš, a u Tebe je konečný cíl náš!“ 2:286 Bůh ukládá duši jen to, co je pro ni možné; dostane se jí odměny za to, co si pro sebe i proti sobě vysloužila. „Pane náš, neměj nám za zlé, jestliže jsme zapomněli či chybili! Pane náš, nenakládej na nás břímě tíživé, podobné tomu, jež jsi naložil na ty, kdož byli před námi! Pane náš, nenakládej nám břemena, která nemůžeme unést, a vymaž nám chyby naše, smiluj se nad námi a odpusť nám! Tys ochráncem naším, pomoz nám k vítězství nad lidem nevěřícím!“
Top of page ↑


Surah 3
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


3:20 A jestliže se s tebou hádají, rci: „Odevzdal jsem se do vůle Boží stejně jako ti, kdož mne následují.“ A zeptej se těch, jimž dostalo se Písma, a lidu neučeného: „Odevzdáváte se do vůle Boží?“ A jestliže se odevzdají do vůle Boží, pak budou vedeni cestou správnou, avšak jestliže se odvrátí. . . vždyť tobě přísluší jen předání poselství. A Bůh jasně zří služebníky své. 9:5

33:50
Verš meče

Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch, jichž zmocnily se pravice jejich, aby na tobě nebylo viny. A Bůh je odpouštějící, slitovný.
3:28 Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný. 8:57

9:5

51:55
Jestliže se s nimi střetneš ve válce, zastraš pak jimi ty, kdož přijdou po nich – snad se vzpamatují!

Verš meče

Připomínej, vždyť připomenutí je věřícím prospěšné!
3:102 Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! 64:16 Bojte se tedy Boha, jak jen můžete! Slyšte a poslouchejte a dávejte almužny pro dobro duší svých! A ti, kdož u sebe se varují skrblictví, ti věru budou blažení!
3:111 Osud jich bude jako osud rodu Faraónova, a těch, kdož před nimi byli a kteří znamení Naše za lež prohlásili; Bůh je uchvátil za hříchy jejich a Bůh strašný je ve svém trestání. 9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
3:145 Žádná duše nemůže zemřít jinak než z dovolení Božího a podle zapsané a pevně stanovené lhůty. Kdokoli si přeje odměnu již v životě pozemském, tomu z ní něco dáme, a kdokoli si přeje odměnu v životě budoucím, tomu z ní něco dáme – a My odměníme vděčné. 17:18 Těm, kdož po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení.
3:186 Každá duše okusí smrti; a teprve v den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny. A kdo se vyhne ohni a bude do ráje uveden, ten dosáhl úspěchu. A život na tomto světě je pouze klamné užíváni. 9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
Top of page ↑


Surah 4
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


4:43 Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; a nekonejte ji, jste-li znečištěni polucí – leda jste-li na cestě – dokud jste se neumyli! A jste-li nemocní nebo na cestách či někdo z vás přišel ze záchodu či měl styk se ženami, a nenaleznete-li vodu, omývejte se čistým pískem a otřete si jim obličeje i ruce své! A Bůh je věru promíjející a odpouštějící. 5:90 Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – a možná, že budete blaženi.
4:63 A to jsou ti, o nichž Bůh dobře ví, co v srdcích svých tají. Odvrať se od nich a napomeň je a promluv do duší jejich slova naléhavá! 9:5 Verš meče
4:64 A nevyslali jsme posla žádného, leč aby mu byla, z dovolení Božího, prokazována poslušnost. Však jestliže k tobě přijdou poté, když sami sobě ukřivdili, prosíce Boha o slitování a žádajíce, aby posel poprosil o slitování pro ně, pak věru naleznou, že Bůh odpouští kajícníkům a je slitovný. 9:80 Pros za odpuštění pro ně, anebo nepros! A i kdybys prosil pro ně za odpuštění sedmdesátkrát, neodpustí jim Bůh! A to je za to, že neuvěřili v Boha a v posla Jeho a Bůh přece nepovede po cestě správné lid hanebníků.
4:71 Vy, kteří věříte! Buďte ostražití a vrhejte se do boje po oddílech anebo se vrhejte hromadně! 9:122 Věřící nechť se nevypravují všichni najednou; proč by se z každé skupiny nemohl vypravit jeden oddíl, aby se lidé z něho poučili o náboženství a aby po návratu mohli varovat svůj lid – snad budou se mít na pozoru!
4:80

4:81
Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha, a kdokoliv se obrátí zády. . . vždyť jsme tě neposlali, abys byl dozorcem nad nimi.

Říkají „Poslušnost!“, ale když od tebe odejdou, tu část z nich tráví noc hloubáním o něčem jiném, než jsi říkal. A Bůh zapisuje to, co v noci dělají. Straň se jich a spolehni se na Boha – a Bůh plně dostačuje jako ochránce!
9:5 Verš meče
4:84 Bojuj na stezce Boží, vždyť neponeseš břímě jiné než své vlastní! Povzbuzuj věřící a možná že Bůh zadrží nápor nevěřících – a Bůh je mocnější v náporu a silnější v trestáni. 9:5 Verš meče
4:90

4:91
kromě těch, kteří jsou spojeni s lidem, mezi nímž a vámi jest úmluva, anebo kteří k vám přišli se stísněnými hruděmi z toho, že mají bojovat proti vám nebo proti lidu svému. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by jim dal vládu nad vámi a oni by byli proti vám bojovali. Jestliže však se vás straní, aniž s vámi bojovali, a vzdají se vám na milost, pak Bůh vám nedává proti nim žádné oprávnění k boji.

A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.
9:5 Verš meče
4:92 A nehodí se, aby věřící zabil věřícího, leda omylem. A kdokoliv zabije omylem věřícího, vykoupí se propuštěním věřícího otroka a zaplacením odškodného rodině zabitého, ledaže ta je dá jako almužnu. Jestliže byl zabitý z lidu vám nepřátelského, avšak věřící, vykoupíte se propuštěním věřícího otroka. Byl-li z lidu, mezi nímž a vámi je smlouva, vykoupíte se zaplacením odškodného jeho rodině a propuštěním věřícího otroka. Kdo však nenajde prostředek k tomuto, nechť se postí dva po sobě následující měsíce na pokání před Bohem. A Bůh je vševědoucí, moudrý. 9:1 Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modloslužebníků, s nimiž jste uzavřeli úmluvu :
4:140 A On seslal vám již v Písmu: „Když uslyšíte, že někdo popírá a tropí si posměch ze znamení Božích, nesedejte si s nimi, dokud se nepohrouží do jiného rozhovoru, jinak jim budete podobni.“ A Bůh věru shromáždí pokrytce i nevěřící v pekle všechny vespolek. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 5
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


5:2 Vy, kteří věříte, neznesvěcujte ani obřady Boží, ani posvátný měsíc, ani obětní dary, ani oběti ozdobené věnci, ani ty, kdož míří k Posvátnému chrámu a usilují tak o získání přízně a zalíbení Pána svého! A až vyjdete ze stavu zasvěcení, pak můžete lovit! Nechť nenávist k lidu, který vás vypudil z Posvátné mešity, vás nevede k hříchu! Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Bůh je přísný v trestání svém. 9:5 Verš meče
5:13 Protože však porušili svou úmluvu, prokleli jsme je a zatvrdili jsme srdce jejich, takže přemísťují slova z jejich míst a zapomněli na část toho, co jim bylo připomenuto. A stále se budeš dovídat, jak zrazují – až na několik málo z nich. Odpusť jim a promiň, neboť Bůh věru miluje ty, kdož dobro konají. 9:5

9:29
Verš meče

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
5:99

A poslu přísluší toliko oznámení; však Bůh dobře ví, co najevo dáváte i co tajíte.

9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 6
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


6:66 Lid tvůj to prohlásil za lež, zatímco je to pravda. Rci: „Já nejsem dozorcem vaším. 9:5 Verš meče
6:68 A jestliže uvidíš ty, kteří tlachají o znameních Našich, tak se od nich vzdal, dokud nebudou hovořit o něčem jiném. A dá-li ti satan na to zapomenout, nezdržuj se poté, když sis to znovu připomněl, mezi lidmi nespravedlivými! 9:5 Verš meče
6:70 Nevšímej si těch, kdož náboženství své za hru a zábavu mají a které zmámil život pozemský! Připomeň jim tímto, že duše každá zahyne jen za vlastní skutky své a nebude mít kromě Boha ochránce ani přímluvce žádného. A nabídne-li duše některá za sebe jakoukoliv náhradu, nebude od ní přijata. Pro ty pak, kdož záhubě propadnou za to, co si vysloužili, určen bude nápoj z vody vroucí a trest bolestný za to, že neuvěřili. 9:5

9:29
Verš meče

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
6:91 A neocenili Boha pravou hodnotou Jeho, když říkají: „Bůh vůbec nic neseslal smrtelníku nějakému!“ Zeptej se: „A kdo tedy seslal Písmo, s nímž přišel Mojžíš, aby bylo světlem a vedením pro lidi? Píšete je na svitky pergamenu, které zčásti ukazujete,avšak z větší části skrýváte. A byli jste poučeni o tom, co jste neznali ani vy, ani otcové vaši.“ – Rci: „Bůh!“ – a potom je nech, aby se bavili svým tlacháním marným! 9:5 Verš meče
6:104 A již k vám přišly důkazy viditelné od Pána vašeho; kdo jasně je zří, ku prospěchu svému tak činí, a kdo slepý je, pak to k jeho škodě je a já nejsem nad vámi dozorcem žádným. 9:5 Verš meče
6:106

6:107

6:108
Následuj to, co bylo ti od Pána tvého vnuknuto: není božstva kromě Boha, odvrať se tedy od těch, kdož k Němu přidružují.

Kdyby Bůh chtěl, nebyli by modloslužebníky, však neučinili jsme tě ani strážcem jejich, ani dozorcem nad nimi.

Neurážejte ty, které oni vedle Boha vzývají, aby v nenávisti své neuráželi Boha z neznalosti! A takto jsme zkrášlili národu každému činy jeho; leč posléze se navrátí k Pánu svému a On zpraví je o tom, co dělali.
9:5 Verš meče
6:112 A takto jsme učinili každému poslu nepřátele: satany z lidí i džinů, kteří si vzájemně našeptávají ozdobná slova plná bludů. Kdyby Pán tvůj chtěl, nebyli by tak činili; ponech je tedy v tom, co si vymýšlejí! 9:5 Verš meče
6:121 Nepojídejte z toho, nad čím nebylo proneseno jméno Boží, neboť to věru je hanebnost! Satani vskutku budou našeptávat stoupencům svým, aby se s vámi hádali, však uposlechnete-li je, věru budete modloslužebníky. 5:5 Dnes jsou vám dovoleny výtečné pokrmy; jídla těch, jimž dostalo se Písma, jsou vám též dovolena a pokrmy vaše jsou zase dovoleny jim. A dovoleny jsou vám muhsany z věřících žen a muhsany z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, jestliže jste jim dali jejich odměnu a chováte-li se jako muži spořádaní, nikoliv jako cizoložníci nebo ti, kdož si berou milenky. A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.
6:137 A takto zkrášlili ti, kteří jsou jimi přidružováni, mnohým modloslužebníkům zabíjeni jejich dětí, aby je v záhubu uvrhli a náboženství jejich zatemnili. A kdyby Bůh byl chtěl, nebyli by tak učinili; nech je tedy být i s tím, co si lživě vymýšlejí! 9:5 Verš meče
6:159 S těmi, kdož rozštěpili náboženství své a stali se sektáři, ty věru nemáš nic společného! Věc jejich patří jedině Bohu, jenž jim pak oznámí, co učinili. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 7
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


7:183 Já jim však odklad dám, vždyť lest Má je spolehlivá. 9:5 Verš meče
7:199 Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým! 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 8
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


8:61 A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty a spoléhej na Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí. 9:5

9:29
Verš meče

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
8:65 Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví. 8:66 Nyní vám Bůh ulehčil, neboť dobře ví, že mezi vámi je slabost. Bude-li mezi vámi sto vytrvalých, porazí dvě stě, a bude-li jich mezi vámi tisíc, porazí dva tisíce z dovolení Božího, vždyť Bůh je na straně vytrvalých.
8:72 Vskutku ti, kdož uvěřili, přesídlili a vedli boj majetky i osobami svými na stezce Boží, a ti, kdož jim útulek poskytli a pomohli jim – ti všichni jsou si navzájem přáteli. Avšak s těmi, kdož uvěřili, a přesto nepřesídlili, nepěstujte přátelství v ničem, dokud nepřesídlí.Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte smlouvu. A Bůh jasně vidí vše, co děláte. 9:5 Verš meče
8:73 Ti, kdož neuvěřili, jsou si navzájem přáteli. Jestliže neučiníte podobně, pak zavládne na zemi pokušení i zkaženost veliká. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 9
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


9:2 „Pohybujte se volně po zemi po dobu čtyř měsíců a vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu a že Bůh zahanbí nevěřící!“ 9:5 Verš meče
9:7 Jak by mohli mít modloslužebníci kromě těch, s nimiž jste uzavřeli úmluvu u Posvátné mešity,úmluvu s Bohem a Jeho poslem? Pokud budou přímí v jednání s vámi, buďte i vy vůči nim přímí, neboť Bůh miluje bohabojné! 9:5 Verš meče
9:97

9:98
Kočovní Arabové jsou nejhorší v nevěře a v pokrytectví a nejvíce nakloněni přehlížet omezení, jež Bůh seslal poslu Svému. A Bůh je vševědoucí, moudrý.

A jsou mezi kočovnými Araby ti, kteří pokládají příspěvky své za pokutu a vyčkávají, až postihne vás obrat ke špatnému. Je ať postihne obrat ke špatnému! A Bůh je slyšící, vševědoucí.
9:99 A jsou mezi kočovnými Araby někteří, kdož věří v Boha a v den poslední a pokládají příspěvky své za přiblížení se k Bohu a k modlitbám posla. Což toto není vskutku cesta, aby se přiblížili? A Bůh je uvede do milosrdenství Svého, neboť Bůh věru je odpouštějící, slitovný.
Top of page ↑


Surah 10
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


10:41 A jestliže tě lhářem nazývají, řekni jim: „Já mám své skutky a vy máte své skutky,vy nejste zodpovědní za činy mé a já nejsem zodpovědný za činy vaše.“ 9:5 Verš meče
10:99 Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími, 9:5 Verš meče
10:108 Rci: „Lidé, nyní k vám přišla věru pravda od Pána vašeho. Kdokoliv po správné cestě kráčí, ten činí tak k prospěchu vlastnímu, zatímco ten, kdo bloudí, ke škodě své tak činí. A já zajisté nejsem nad vámi dozorcem.“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 11
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


11:12 Možná žes vynechal část toho, co vnuknuto ti bylo, a hruď tvá je stísněna, neboť nevěřící říkají: „Pročpak mu nebyl seslán poklad nějaký či proč s ním nepřišel anděl!“ Ty varovatelem jsi pouze, však Bůh ručitelem je všech věcí. 9:5 Verš meče
11:121

11:122
Rci těm, kdož nevěří: „Jednejte podle stanoviska svého, my také podle svého budeme jednat!

Vyčkávejte a my také budeme vyčkávat!“
9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 13
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


13:40 A buď ti ukážeme část z toho, čím jim hrozíme, anebo tě k Sobě povoláme dříve – tobě přísluší toliko sdělování, Nám pak zúčtování. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 15
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


15:3 Nech je být, ať si pojídají, užívají a nadějí klamnou se kojí, vždyť záhy se dozvědí! 9:5 Verš meče
15:85 Stvořili jsme nebesa a zemi i vše, co je mezi nimi, jako skutečnost; a hodina neodvratně nastane, odpouštěj tedy odpouštěním krásným, 9:5 Verš meče
15:88

15:89
neobracej tedy zrak svůj žádostivě k tomu, co dali jsme některým párům z nich v užívání, nermuť se kvůli nim, ale rozprostři křídla svá nad věřícími

a rci: „Já věru jsem varovatel zjevný.“
9:5 Verš meče
15:94 Ohlas tedy to, co ti bylo přikázáno, a odvrať se od modloslužebníků, 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 16
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


16:67 A z plodů datlovníku a z hroznů opojný nápoj získáváte i stravu výtečnou a také v tom je znamení pro lid rozumný. 5:90 Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – a možná, že budete blaženi.
16:82 Jestliže se oni zády k tobě obrátí, pak úkolem tvým je pouze zřetelné oznámení. 9:5 Verš meče
16:125 Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudili, a zná dobře i ty, kdož správně jsou vedeni. 9:5 Verš meče
16:127 Buď trpělivý, však trpělivost tvá je možná jen s pomocí Boží! Nermuť se kvůli nim a nebuď stísněn, že úklady strojí, 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 17
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


17:23 Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim „Fuj!“ a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým! 9:113 Nepřísluší prorokovi ani věřícím, aby prosili za odpuštění pro modloslužebníky, byť i to byli blízcí příbuzní, poté, co bylo jim jasně ukázáno, že stanou se obyvateli ohně.
17:24 Skloň k nim oběma z milosrdenství křídla pokory a řekni: „Pane můj, smiluj se nad nimi oběma, tak jako oni mě vychovali, když jsem byl malý!“ 9:113 Nepřísluší prorokovi ani věřícím, aby prosili za odpuštění pro modloslužebníky, byť i to byli blízcí příbuzní, poté, co bylo jim jasně ukázáno, že stanou se obyvateli ohně.
17:54 Pán váš zná vás nejlépe, a zachce-li se Mu, smiluje se nad vámi, a bude-li chtít, potrestá vás. A neposlali jsme tě, abys byl nad nimi dozorcem. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 19
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


19:39 Varuj je přede dnem nářku, kdy věc bude rozhodnuta, zatímco oni dnes lhostejni jsou a nevěří! 9:5 Verš meče
19:75 Rci: „Kéž Milosrdný prodlouží těm, kdož v bludu jsou, délku jejich žití, aby spatřili to, co slíbeno jim bylo – buď trest pozemský, či Hodinu. A pak poznají, kdo postavení má horší a kdo vojskem je slabší.“ 9:5 Verš meče
19:84 Neusiluj o uspíšení jejich lhůty; vždyť My počítáme jim přesným počtem. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 20
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


20:130 Snášej trpělivě to, co oni hovoří, a slav chválu Pána svého před slunce východem i západem! A i v době noční Jej oslavuj a na obou koncích dne – snad zalíbení v tobě nalezne! 9:5 Verš meče
20:135 Odpověz: „Každý je v očekávání, čekejte tedy i vy! A záhy se dozvíte, kdo po stezce přímé kráčí a kdo správně je veden!“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 22
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


22:68 A jestliže se s tebou hádají, rci: „Bůh zná nejlépe, co děláte, 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 23
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


23:54 Ponech je tedy v hlubinách jejich omylu po dobu nějakou! 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 24
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


24:3 A cizoložník se smí oženit jedině s cizoložnicí nebo modloslužebnicí a cizoložnice se smí vdát jedině za cizoložníka nebo modloslužebníka – a takové sňatky jsou věřícím zakázány. 24:32 Umožňujte sňatek svobodným, žijícím mezi vámi, a rovněž bezúhonným z vašich otroků a otrokyň. A jsou-li potřební, Bůh je obohatí z laskavosti Své a Bůh je velkorysý, vševědoucí.
24:4 Ty, kdo vrhají podezření na počestné ženy a pak nepřivedou čtyři svědky, zbičujte osmdesáti ranami a nepřijímejte od nich již nikdy žádné svědectví, neboť to jsou hanebníci 24:5 kromě těch, kdož se potom budou kát a napraví se. Bůh věru je odpouštějící, slitovný.
24:6 U těch, kdož vrhají podezření na manželky své a nemají proti nim svědky kromě sebe samých... 24:6


24:7

24:9
... nechť svědectví každého z nich sestává ze čtyřnásobného svědectví při Bohu, že vskutku jsou pravdomluvní,...

a pátým svědectvím dosvědčí, že svolávají na sebe prokletí Boží, ukáže-li se, že jsou lháři...

A bude odvrácen od ženy trest, jestliže ona čtyřikrát při Bohu dosvědčí, že žalobce patří vskutku mezi lháře,
24:27 a pátým svědectvím dosvědčí, že svolávají na sebe prokletí Boží, ukáže-li se, že jsou lháři. 24:29 a pátým svědectvím dosvědčí, že svolává na sebe hněv Boží, ukáže-li se, že žalobce mluvil pravdu.
24:31 A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!,... 24:60 A není hříchem pro starší ženy, které již nemají naději na sňatek, jestliže odloží své oděvy, aniž ovšem staví na odiv ozdoby své. Však zdrží-li se toho, bude to pro ně vhodnější. A Bůh je slyšící, vševědoucí...
24:54 Rci: „Poslouchejte Boha a poslouchejte posla! Odvrátíte-li se, pak on ponese jedině to, co na něj bylo vloženo, a vy ponesete to, co bylo na vás vloženo. Však uposlechnete-li jej, budete na cestě správné.“ A poslu přísluší jen hlásání zřetelné.... 9:5 Verš meče
24:58 Vy, kteří věříte! Nechť žádají vás o dovolení vstoupit otroci vaši a ti, kdož nedosáhli ještě mužnosti, třikrát: před ranní modlitbou... 24:59 A když děti vaše dosáhnou mužnosti, nechť žádají o dovolení vstoupit, tak jako to žádali ti, kdož byli před nimi. A takto vám Bůh objasňuje znamení Svá a Bůh je vševědoucí, moudrý.
Top of page ↑


Surah 25
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


25:63 Služebníci Milosrdného jsou ti, kdož pokorně chodí po zemi, a když jsou osloveni lidmi pošetilými,odpovídají: „Mír s vámi!“ –; 9:5 Verš meče
25:6825:69
a kdož nevzývají spolu s Bohem žádná božstva jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Bůh zakázal – leda podle práva, a nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští,

za nějž mu trest zdvojnásoben bude v den zmrtvýchvstání a zůstane v něm věčně ponížený
25:70 kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Bůh špatné skutky jejich za dobré vymění, ...
25:68 ... a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Bůh zakázal – leda podle práva,..."; 4:93 Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý.


Top of page ↑


Surah 26
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


26:224
26:225
26:226
A také básníci jsou bloudícími následováni.
Což nevidíš, jak v každém údolí zmámeně pobíhají
a říkají to, co vůbec nekonají?
26:227 Kromě těch, kdo uvěřili a zbožné skutky konali a jména Božího hojně vzpomínali a jimž pomoci se dostalo poté, co jim ukřivděno bylo..
Top of page ↑


Surah 27
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


27:92 a abych Korán sděloval.“ A kdo veden je po cestě správné, ten veden je ve prospěch duše své; tomu pak, kdo bloudí, řekni: „Já jsem jen z varovatelů jedním!“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 28
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


28:55 ... „Nám skutky naše a vám skutky vaše patří! Mír s vámi, ale my nepotřebujeme pošetilé!“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 29
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


29:46 Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. A rcete: „Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Bůh a váš Bůh jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni.“ 9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
29:50 Říkají: „Pročpak mu nebylo sesláno znamení nějaké od Pána jeho?“ Odpověz: „Znamení jsou pouze u Boha a já jsem jen varovatelem zjevným.“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 30
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


30:60 Buď však neochvějný, vždyť slib Boží pravdou jest. A nechť ti, kdož nejsou pevně přesvědčeni, tě ve víře tvé nezviklají! 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 31
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


31:23 Nechť tě nermoutí nevíra těch, kdož neuvěřili! K Nám se uskuteční návrat jejich ... 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 32
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


32:30 Odvrať se tedy od nich a vyčkávej! Však také oni čekají. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 33
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


33:48 Neposlouchej ani nevěřící, ani pokrytce a nevšímej si ... 9:5 Verš meče
33:52 A není ti dovoleno po tomto, aby sis vzal jiné ženy ani abys je vyměňoval za manželky jiné, i kdyby se ti líbila krása jejich, kromě těch, jichž zmocnila se pravice tvá... 33:50 Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící ...
Top of page ↑


Surah 34
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


34:25 Rci: „Nebudete dotazováni na to, jak jsme hřešili my, a my nebudeme dotazováni na to, co jste vy dělali.“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 35
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


35:23 A poslali jsme tě s pravdou a jako hlasatele zvěsti .. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 36
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


36:76 Nechť tě nermoutí řeči jejich; vždyť My dobře známe, co oni skrývají a co najevo dávají. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 37
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


37:174
37:175
Odvrať se od nich na dobu krátkou
a pozoruj je; však oni také záhy zpozorují!
9:5 Verš meče
37:178

37:179
Odvrať se tedy od nich dočasně

a pozoruj je, však oni také záhy zpozorují!
9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 38
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


38:70 A vnuknuto mi bylo jen, že varovatelem zjevným jsem, 9:5 Verš meče
38:88 a dozvíte se zprávu o tom po době nějaké.“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 39
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


39:3 ... Bůh věru pak mezi nimi rozsoudí to, o čem ve sporu byli... 9:5 Verš meče
39:13 Rci: „Věru se bojím, neuposlechnuli Pána svého, trestu dne nesmírného.“ 48:2 (abys zvěděl), že Bůh ti odpustil tvé viny dřívější i pozdější a že dobrodiní Své k tobě dovršil a že vede tě stezkou přímou
39:14

39:15
Rci: „Boha budu uctívat, upřímně mu zasvěcuje víru svou.

A vy nevěřící si tedy uctívejte, koho chcete, místo Boha!“
9:5 Verš meče
39:36 ...Ten, jemuž dal Bůh zbloudit, ten nemá vedoucího žádného. 9:5 Verš meče
39:39 Rci: „Lide můj, jednejte podle svého stanoviska, já také tak budu jednat a záhy se dozvíte, 9:5 Verš meče
39:40 koho postihne trest zahanbující a na koho se vylije trest trvalý.“ 9:5 Verš meče
39:41 A seslali jsme ti pro lidi Písmo s pravdou. A kdokoliv po správné cestě kráčí, ten činí tak k prospěchu vlastnímu, zatímco ten, kdo bloudí, ke své škodě tak činí. A ty nejsi nad nimi žádným dozorcem. 9:5 Verš meče
39:46 Rci: „Velký Bože, stvořiteli nebes a země, jenž znáš nepoznatelné i všeobecně známé, Ty rozsoudíš mezi služebníky Svými to, v čem se jejich názory různily.“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 40
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


40:12 ... Rozsudek pak náleží Bohu vznešenému, velikému!“ 9:5 Verš meče
40:55 Buď tedy trpělivý, neboť slib Boží je pravdivý! A pros za odpuštění hříchů svých a oslavuj chválou Pána svého za večera i za jitra! 9:5 Verš meče
40:77 Buď trpělivý, neboť slib Boží je pravdivý! A ať ti již ukážeme část z toho, co jsme jim slíbili, anebo tě k Sobě povoláme dříve – k Nám budou všichni navráceni. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 41
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


41:34 Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 42
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


42:5 Nebesa se div v krovu svém nerozpoltí, zatímco andělé slávu Pána svého pějí a o odpuštění Jej prosí pro ty, kdož na zemi žijí. Což není Bůh věru odpouštějící a slitovný? 40:7 Ti andělé, kteří trůn nesou, a ti, kteří okolo stojí, chválou Pána svého slaví, v Něj věří a za odpuštění pro ty, kdož uvěřili, prosí: „Pane náš, Ty objímáš v milosrdenství i vědění Svém věc každou. Odpusť těm, kdož pokání činili a Tvou cestu následovali, a ušetři je trestu plamene pekelného
42:6 Ty, kdož si vzali ochránce jiné vedle Něho, ty Bůh dobře střeží – ty však nad nimi nejsi dozorcem žádným. 9:5 Verš meče
42:15 Proto vyzývej k víře pravé a kráčej přímo, jak bylo ti poručeno! Nenásleduj scestná učení jejich, nýbrž rci: „Uvěřil jsem v to, co Bůh z Písma seslal, a bylo mi poručeno, abych jednal spravedlivě mezi vámi. Bůh naším je i vaším Pánem, my skutky své máme i vy skutky své máte a není mezi námi důvodů ke sporu; Bůh shromáždí nás všechny a u Něho je cíl konečný.“ 9:59:29


Verš meče

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
42:20 Kdokoliv si přeje pěstovat pole života budoucího, tomu rozmnožíme pole jeho; a kdokoliv si přeje obdělávat pole života pozemského, tomu z něho dáme část, avšak nebude mít podílu žádného v životě budoucím. 17:18 Těm, kdož po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení.
42:23 ... Rci: „Nežádám od vás odměnu žádnou leč lásku k bližním!“ ... 34:47 Rci: „Nežádám od vás odměnu žádnou – ta je pro vás. A není pro mne odměny kromě u Boha
42:39 a pro ty, kteří si vzájemně pomáhají, když postihne je bezpráví. 42:43 A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští . . . a vskutku to patří k podstatě věci.
42:41 Proti těm pak, kdož vzájemně si pomáhají poté, co bylo jim ukřivděno, není věru důvodu k zakročení; 42:43 A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští . . . a vskutku to patří k podstatě věci.
42:48 Jestliže se však i nyní odvrátí, vždyť jsme tě k nim neposlali jako dozorce; tobě přísluší jedině předat sdělení... 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 43
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


43:83 Nech je být, ať si tlachají a hrají až do chvíle, kdy se setkají se svým dnem, jenž byl jim přislíben. 9:5 Verš meče
43:89 Odvrať se tedy od nich a rci: „Mír s vámi!“ A záhy se dozvědí! 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 44
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


44:59 Pozoruj, vždyť také oni zpozorují! 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 45
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


45:14 Rci těm, kdož uvěřili, ať promíjejí těm, kdož nedoufají ve dny Boží, jež dostaví se, aby byli lidé za to, co si vysloužili, odměněni. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 46
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


46:9 Rci: „Já věru nejsem žádnou novotou mezi posly a nevím ani, co stane se mnou a s vámi. Já následuji pouze to, co mi bylo vnuknuto, a jsem jen varovatel zjevný.“ 48:1

48:2


48:3

48:448:548:6Věru jsme ti dali dosáhnout úspěchu zřetelného,

(abys zvěděl), že Bůh ti odpustil tvé viny dřívější i pozdější a že dobrodiní Své k tobě dovršil a že vede tě stezkou přímou

a že Bůh ti pomáhá pomocí mocnou!

On je ten, jenž sesílá sakínu do srdcí věřících, aby přidali další víru k víře své - a Bohu patří vojska nebeská i pozemská a Bůh vševědoucí je i moudrý

a aby věřící muže a věřící ženy uvedl do zahrad, pod nimiž řeky tekou a v nichž nesmrtelní budou, a aby špatné skutky jejich vymazal - a to u Boha je úspěch nesmírný -

a aby potrestal pokrytecké muže i ženy a modloslužebníky a modloslužebnice, kteří mají o Bohu špatné mínění. Proti nim ať obrátí se osud špatný, nechť Bůh se na ně rozhněvá a prokleje je a peklo pro ně připraví - a jak hnusný to je cíl konečný.
46:35 Buď trpělivý, jako byli trpěliví ti z poslů, kteří byli nadáni rozhodností pevnou. A nesnaž se uspíšit pro ně... 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 47
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


47:4 ... A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě ... 9:5 Verš meče 
Note: Verš meče ruší "omliostnění a propuštění za výkupné"
47:36 ... a nebude žádat na vás majetky vaše. ... 47:38 Hle, takoví jste – jste vyzýváni, abyste rozdávali na cestě Boží,...
Top of page ↑


Surah 50
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


50:39 Snášej trpělivě jejich řeči a před slunce východem a západem oslavuj chválu svého Pána 9:5 Verš meče
50:45 ... abys je nutil násilím. Připomínej tedy pomocí Koránu těm, kdo hrozby Mé se obávají. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 51
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


51:19 a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávali. 9:60 Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě Boží a pro toho, kdož po ní kráčí podle ustanovení Božího, a Bůh je vševědoucí, moudrý.
51:54 Odvrať se proto od nich, a nebudeš za to kárán! 51:55 Připomínej, vždyť připomenutí je věřícím prospěšné!
Top of page ↑


Surah 52
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


52:31 Rci: „Jen čekejte, já s vámi jsem také čekající!“ 9:5 Verš meče
52:45 Nech je tedy být až do doby, kdy setkají se svým dnem, v němž budou bleskem sraženi, 9:5 Verš meče
52:48 Ty však neochvějně na rozsudek svého Pána čekej, vždyť věru jsi Nám na očích! ... 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 53
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


53:29 Odvrať se tedy od těch, kdo zády k Našemu připomenutí se obracejí a pouze k tomuto pozemskému životu tíhnou. 9:5 Verš meče
53:39 že člověku se jen toho, oč usiloval, dostane, 52:21 A těm, kdo uvěřili a jež jejich potomci ve víře následovali, potomky jejich do ráje přivedeme a nic jim z jejich skutků neubereme. A každý člověk je toho, co činy svými si vysloužil, ručitelem.
Top of page ↑


Surah 54
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


54:6 Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci strašné, 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 56
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


56:13
56:14
– zástup z prvních
a jen málo z posledních.
56:39
56:40
a to zástup je z prvních
i zástup z posledních.
Top of page ↑


Surah 58
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


58:12 Vy, kteří věříte! Jestliže chcete mluvit soukromě s poslem, dejte napřed dobrovolný dar! Toto bude pro vás lepší a čistší ... 58:13 Stydíte se snad dát dobrovolný dar před soukromým rozhovorem? Jestliže tak neučiníte a Bůh se nad vámi smiluje – pak vykonejte modlitbu, dejte almužnu a poslouchejte Boha a posla Jeho! ...
Top of page ↑


Surah 60
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


60:8 Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé. 60:9 Avšak Bůh vám zakazuje brát si za přátele ty, kteří proti vám bojovali kvůli náboženství, a ty, kteří vás vyhnali z příbytků vašich, a ty, kteří pomáhali při vašem vyhánění. A ti, kdož se s nimi budou přátelit, jsou nespravedliví!
60:10 Vy, kteří věříte! Když k vám přicházejí věřící ženy, jež se vystěhovaly, podrobte je zkoušce! Bůh nejlépe pak zná víru jejich; ... 60:10 ... neposílejte je nazpět k nevěřícím, ...
60:11 A jestliže některá z vašich manželek odejde od vás k nevěřícím a vy jste dosáhli své pomsty, dejte těm, jejichž manželky odešly, totéž, co oni vydali jako obvěnění. A bojte se Boha, v něhož věříte! 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 68
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


68:44 Nech mne s těmi, kdož toto vyprávění za lež prohlásili; postupně zkázu k nim přivedu, aniž místo, odkud přišla, tušit budou. 9:5 Verš meče
68:48 Trpělivě tedy vyčkávej rozsudek Pána svého a nebuď jako onen s rybou, jenž o pomoc volal, když cítil úzkost tísnivou. 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 70
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


70:5 Neochvějný buď a pěkně jen vytrvej! 9:5 Verš meče
70:42 Nech je být, ať si tlachají a hrají, až se setkají se svým dnem, jenž byl jim přislíben, 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 73
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


73:1
73:2
Ty zahalený!
Modli se v noci, kromě chvíle malé, ...
73:2
73:3
73:4
Modli se v noci, kromě chvíle malé,
polovinu z ní, či uber z toho nemnoho,
či přidej k tomu něco ...
73:5 Obtížíme tě záhy slovem nadmíru vážným: 4:28 Bůh přeje si vám ulehčit, vždyť člověk byl věru stvořen slabým.
73:10 a trpělivě snášej to, co oni hovoří, a vzdal se od nich vhodným odchodem. 9:5 Verš meče
73:11 Ponech Mně na starost ty, kdož za lháře tě mají a ve slastech si žijí, a popřej jim lhůtu krátkou! 9:5 Verš meče
73:19 Toto je vskutku připomenutí, a kdo chce, ať k Pánu svému cestu nastoupí. 76:30 však přát si toho nebudete, pokud Bůh tak nebude chtíti. A Bůh věru je vševědoucí, moudrý,
Top of page ↑


Surah 74
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


74:11 Nech Mne s tím, jehož jsem Já jediný stvořil, 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 75
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


75:16 Nehýbej příliš jazykem svým, když je přednášíš, ve snaze je uspíšit, 87:6 Naučíme tě přednášet a nezapomeneš nic z věci té,
Top of page ↑


Surah 76
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


76:8 a krmili jídlem přes lásku svou k němu chuďasa, sirotka i zajatce. 9:5 Verš meče
76:24 vytrvej tedy do rozsudku Pána svého a neposlouchej mezi nimi toho, kdo hříšníkem je či nevěřícím! 9:5 Verš meče
76:29 Toto je věru připomenutí; a kdo si přeje, ať k Pánu svému cestu nastoupí, 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 80
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


80:12 a kdokoliv chce, nechť na ně si vzpomene 81:29 Však přát si toho nebudete, pokud Bůh, Pán lidstva veškerého, nebude chtíti!
Top of page ↑


Surah 81
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


81:28 těm z vás, kdo přejí si po stezce přímé jíti. 81:29 Však přát si toho nebudete, pokud Bůh, Pán lidstva veškerého, nebude chtíti!
Top of page ↑


Surah 86
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


86:17 Jen poshov nevěřícím a krátký jim popřej odklad! 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 88
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


88:21
88:22
88:23
Připomínej, vždyť tys pouze ten, jenž připomíná,
a nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává,
leda toho, kdo odvrací se a nevěří,
9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 95
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


95:8 Což Bůh není ze soudců všech nejmoudřejší? 9:5 Verš meče
Top of page ↑


Surah 103
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


103:2 věru že člověk spěje v záhubu! 103:3 Kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali ...
Top of page ↑


Surah 109
Abrogated
(Mansūkh)
  Abrogator
(Nāsikh)
 


109:6 Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“ 9:5 Verš meče
Top of page ↑Viz také

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

  1. An-Nasikh -wal- Mansukh, by Ibn Khuzyamh říká 113 veršů bylo zrušeno Veršem meče (9: 5), a 9 veršů bylo zrušeno Bojovým veršem (9: 29): "Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední."
  2. ""Ibn `Umar řekl, že posel Aláhův řekl: "Bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, dokud neřeknou, že není jiné bytosti, hodné uctívání, než Aláha a že Mohamed je posel Aláhův, a budou se modlit a zaplatí zakát.." Tento ctihodný verš (9:5) byl nazván Veršem meče, o kterém Ad-Dahhak bin Muzahim řekl: "Zrušil veškeré mírové dohody mezi prorokem a jakýmkoliv modloslužebníkem, každou dohodu a každou lhůtu.." Al-`Awfi řekl, že Ibn `Abbas komentoval: "Žádný modloslužebník již neměl smlouvu nebo slib bezpečí, od té doby, co byla súra Bara'ah zjevena." - This is the Ayah of the Sword, Tafsir al-Jalalayn