Pes a islám (Korán, Prorok Mohamed a islámští učenci o psech)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 01:20, 12 November 2020 by IbnPinker (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Charakteristiky psů

Pes je nečisté zvíře

Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "Pokud se pes napije z nádoby kohokoliv z vás, je nezbytné ji sedmkrát umýt."

Pes má cenu hrsti prachu

Vyprávěl Abdullah ibn Abbas: Apoštol Alláhův (mír s ním) zakázal platit cenu za psa; pokud někdo přijde a zeptá se na cenu psa, naplň mu ruku hrstí prachu.

Černý pes je ďábel

Abu Dharr zaznamenal: Apoštol Alláhův (mír s ním) řekl: Pokud se kdokoliv z vás modlí, má před sebou věc v podobě zadní části sedla, která ho chrání. Pokud se modlí, aniž by před ním byla věc obdobná zadní části sedla, která by ho chránila (při pokleknutí hlavou k zemi), pak modlitba může být učiněna neplatnou (anulována) tím, že kolem projde osel, žena nebo černý pes. Řekl jsem: O Abu Dharr, co je zvláštního na černém psu, který se liší od červeného psa a žlutého psa?? Řekl: Ó synu mého bratra, ptal jsem se Alláhova Apoštola (mír s ním) tak, jako se ptáš ty mne, a on řekl: Černý pes je ďábel.
Vyprávěl Jabir ibn Abdullah: Prorok Alláhův (mír s ním) nařídil zabíjet psy a my jsme zabili dokonce i psa, kterého si žena přivedla s sebou z pouště. Pak zakázal jejich zabíjení, a řekl: Omezte se na psy, kteří jsou černí.
Vyprávěl Abdullah ibn Mughaffal: Prorok (mír s ním) řekl: Kdyby psi nebyli (Alláhem) stvořené bytosti, přikázal bych je všechny pozabíjet. Zabijte ale všechny psy, kteří jsou černí.

Pes brání Alláhovým andělům vstoupit do domu

Vyprávěl Abu Talha: Slyšel jsem Alláhova Apoštola říkal:; "Andělé (milosrdenství) nevstoupí do domu, ve kterém je pes nebo obraz živé bytosti (lidské bytosti nebo zvířete)."
Abu Huraira zaznamenal Alláhova Apoštola (mír s ním) říkat: Andělé nedělají společnost putujícím, kteří s sebou mají psa nebo zvonek.

Pes činí muslimskou modlitbu neplatnou

Vyprávěla 'Ajíša: věci, které činí modlitbu neplatnou, byly přede mnou zmíněny. Řekli, "Modlitbu učiní neplatnou pes, osel, nebo žena (pokud projdou před modlícími se lidmi)." Řekla jsem, "Udělali jste z nás (žen) psy. Vídala jsem Proroka modlit se, zatímco jsem lehávala na své posteli mezi ním a Qiblou. Kdykoliv jsem něco potřebovala, vyklouzla jsem. Protože jsem mu nechtěla čelit."
Vyprávěl Abdulláh Ibn Abbas: Ikrahim zaznamenal od Ibn Abbase, "Myslím, že Alláhův posel řekl: Když se někdo z vás modlí bez zástěny, pes, zadek, prase, Žid nebo žena přeruší jeho modlitbu, pokud před ním projdou ve vzdálenosti, kterou by přehodil kamenem."

Pes odebírá muslimům zásluhy potřebné pro vstup do Ráje

Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "Každému, kdo chová psa, budou za každý den strženy (nahromaděné zásluhy o velikosti) jeden Qirat[1], s výjimkou psů užívaných ke hlídání farmy nebo dobytka." Abu Huraira (v jiném vyprávění) citoval Proroka, "pokud nejsou používáni ke hlídání ovcí nebo farem nebo pro lov." Vyprávěl Abu Hazim od Abu Hurairy: Prorok řekl, "Pes pro strážení dobytka nebo pro lov."

Psy chovají jen kafíři (nemuslimové)

Chov psů je zvyk kafírů (nemuslimů), kteří je berou za přátele, líbají je, nechávají je olizovat své oblečení, spí s nimi, a dokonce za ně utrácejí své peníze. Mít psa znamená napodobovat kafíry (nemuslimy). Někteří nemuslimové tvrdí, že doma potřebují psa pro svou ochranu, ale k tomuto účelu dnes slouží poplašný systém (alarm) a není tedy žádný důvod mít psa, Alláh budiž pochválen.
"Ruling on having a dog" (archived)
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, Islam Q&A, Fatwa No. 377, http://islamqa.info/en/ref/377.
 

Co islám povoluje?

Sex se zvířaty

Vyprávěl Abdullah ibn Abbas: Není předepsán žádný trest pro toho, kdo má sexuální styk se zvířetem.

Chov loveckých a pastýřských psů

Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "Každému, kdo chová psa, budou za každý den strženy (nahromaděné zásluhy o velikosti) jeden Qirat[1], s výjimkou psů užívaných ke hlídání farmy nebo dobytka." Abu Huraira (v jiném vyprávění) citoval Proroka, "pokud nejsou používáni ke hlídání ovcí nebo farem nebo pro lov." Vyprávěl Abu Hazim od Abu Hurairy: Prorok řekl, "Pes pro strážení dobytka nebo pro lov."
Vyprávěl'Adi bin Hatim: Zeptal jsem se Proroka (ohledně loveckých psů) a on odpověděl, "Pokud vypustíš psa (ve jménu Alláha) svého ochočeného psa za zvěří a on ji loví, smíš to sníst, ale pokud pes (ze své kořistí) jí, pak ji nejez, protože ji pes ulovil pro sebe." Dále jsem řekl, "Někdy pošlu svého psa na lov a najdu s ním jiného psa. Řekl, "Nejez zvěřinu, na kterou jsi poslal ve jménu Alláha jen svého psa a ne jiného psa. (který se k lovi přidal)"
Vyprávěl 'Adi bin Hatim: Zeptal jsem se Proroka, "Poslal jsem (za zvěří) své vycvičené psy; (jaký je tvůj rozsudek týkající se lovné zvěře?" Řekl, "Pokud vyšleš své cvičené psy ve jménu Alláha, pak, pokud uloví nějakou zvěřinu, jez (z ní). A pokud zasáhneš zvěřinu svou mi'rad (lovný nástroj) a ten ji zraní, můžeš (z ní) jíst."
Vyprávěl Abdullah ibn Amr ibn al-'As: Byl jeden beduín jménem AbuTha'labah. Ten řekl: Apoštole Alláhův, vycvičil jsem psy, tak mi řekni svůj názor na (konzumaci) zvířat, která loví. Prorok (mír s ním) řekl: pokud jsi vytrénoval psy, pak jez, co pro tebe uloví. Zeptal se: Je jedno, jestli jsou poražena? Odpověděl: Ano. Zeptal se: Platí to, ikdyž (psi) část (zvěřiny) sežerou? Odpověděl: Ikdyž něco z toho sní.
Yahya mi vyprávěl, že slyšel Sad ibn Abi Waqqase říkat, když se zeptal na cvičené psy zabíjející zvěř, "Jez, i kdyby zbýval jen malý kousek (zvěřiny)"

Zabíjení psů

Mohamed by nejraději pozabíjel všechny psy

Vyprávěl Abdullah ibn Mughaffal: Prorok (mír s ním) řekl: Kdyby psi nebyli (Alláhem) stvořené bytosti, přikázal bych je všechny pozabíjet. (Přesto) ale zabijte všechny psy, kteří jsou černí.

Mohamed nechal zabít všechny psy v celé Medině, kromě jednoho

Maimuna podal zprávu, že jednoho rána byl Apoštol Alláhův (mír s ním) tiše zarmoucen. Maimuna řekl:Apoštole Alláhův, vidím dnes změny ve tvé náladě. Apoštol Alláh§v (mír s ním) řekl: Gabriel mi slíbil, že se dnes v noci setkáme, ale nepřišel. Při Alláhu, nikdy nezlomil svůj slib, a Apoštol Alláhův (mír s ním) strávil celý den ve smutku. Pak se mu přihodilo, že pod lůžkem našel štěně. Přikázal a štěně se ukázalo. pak vzal trochu vody do svých rukou a to místo pokropil. Když nadešel večer, Gabriel se s ním setkal a (Prorok) mu řekl: Slíbil jsi mi, že se se mnou předešlé noci setkáš. On řekl: Ano, ale my (andělé) nevstoupíme do domu, ve kterém je pes, nebo obraz. Pak, druhého rána (Mohamed) nařídil pozabíjet psy, dokud, jak prohlásil, nebudou pozabíjeni i psi držení v zahradách, ale ušetřil psa určeného na ochranu rozlehlých polí (nebo velkých zahrad).
Abdullah (b. Umar) (Alláh buď jím potěšen) zaznamenal: Apoštol Alláhův (mír s ním) nařídil zabíjení psů a my jsme poslali (muže) do Medíny a (všech) jejích koutů a neušetřili jsme jediné psa, kterého bychom nezabili, dokonce jsme zabili i psa, který prováděl velbloudici náležící lidem z pouště

Mohamed ustavil povinnost zabíjet černé psy, protože to jsou ďáblové

Vyprávěl Jabir ibn Abdullah: Prorok Alláhův (mír s ním) nařídil zabíjet psy a my jsme zabili dokonce i psa, kterého si žena přivedla s sebou z pouště. Pak zakázal jejich zabíjení, a řekl: Omezte se na psy, kteří jsou černí.
Vyprávěl Abdullah ibn Mughaffal: Prorok (mír s ním) řekl: Kdyby psi nebyli (Alláhem) stvořené bytosti, přikázal bych je všechny pozabíjet. (Přesto) ale zabijte všechny psy, kteří jsou černí.
Abu Zubajr slyšel Džabira Abdulláha říkat: Alláhův posel nám nařídil zabít psy a my jsme provedli jeho příkaz tak, že jsme zabili i psa, který se přitoulal s ženou z pouště. Pak Alláhův prorok jejich zabíjení zakázal. Řekl: Je vaší povinností zabíjet psy černé jako uhel, kteří mají kolem očí dvě skvrny, protože jsou to ďáblové.

Zabít vzteklého psa není hřích

Co islám nařizuje?

Zahánění ďábla při pořízení nového psa (nebo manželky)

'Abdullah bin 'Amr vyprávěl: A pak Prorok řekl: “Když kdokoliv z vás dostane novou ženu, sluhu, nebo zvíře, chytněte jej za pramen vlasů (nad čelem) a proneste:: Allahumma inni as`aluka min khayriha wa khayri ma jubilat 'alaihi, wa 'audhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat `alaih (Ó Alláhu, žádám tě o laskavost vůči jí (němu), a o laskavost, ke které má sklon a Hledám u tebe útočiště od ďábla, ke kterému inklinuje).' ” (Hasan)

Zabíjení psů černých jako uhel se dvěma skvrnami okolo očí

Abu Zubajr slyšel Džabira Abdulláha říkat: Alláhův posel nám nařídil zabít psy a my jsme provedli jeho příkaz tak, že jsme zabili i psa, který se přitoulal s ženou z pouště. Pak Alláhův prorok jejich zabíjení zakázal. Řekl: Je vaší povinností zabíjet psy černé jako uhel, kteří mají kolem očí dvě skvrny, protože jsou to ďáblové.

Co islám zakazuje?

Chov psů jako domácích mazlíčků

Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "Každému, kdo chová psa, budou za každý den strženy (nahromaděné zásluhy o velikosti) jeden Qirat.[1], s výjimkou psů užívaných ke hlídání farmy nebo dobytka." Abu Huraira (v jiném vyprávění) citoval Proroka, "pokud nejsou používáni ke hlídání ovcí nebo farem nebo pro lov." Vyprávěl Abu Hazim od Abu Hurairy: Prorok řekl, "Pes pro strážení dobytka nebo pro lov."

Prodej a nákup psa

Vyprávěl Rafi' ibn Khadij: Prorok (mír s ním) řekl: ... Cena zaplacená za psa je nečistá, a sjednání platby prostitutce je nečisté.
V islámu je zakázáno prodat psa a dostat za něj zaplaceno, v Saheeh al-Bukhaari vyprávěl Abu Mas’oud al-Ansaari: Apoštol Alláhův (mír a požehnání s ním) zakázal (platit) cenu (za) psa.
"Ruling on having a dog" (archived)
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, Islam Q&A, Fatwa No. 377 (Bukhari, al-Fath, hadís č. 2322), http://islamqa.info/en/ref/377.
 
Vyprávěl Abdullah ibn Abbas: Apoštol Alláhův (mír s ním) zakázal platit cenu za psa; pokud někdo přijde a zeptá se na cenu psa, naplň mu ruku hrstí prachu.

Nošení oblečení s obrázky psů

Mataalib Ooli’l-Nuha (1/353): Je haram (zakázáno), jak pro muže tak pro ženy, nosit cokoliv, na čem je vyobrazen obrázek zvířete, kvůli hadísu Abu Talhaha, který říká: Slyšel jsem Alláhova Apoštola (požehnání a mír s ním), jak říká: "Andělé nevkročí do domu, ve kterém je obraz nebo pes."

Nošení dětských kostýmů (masek) zvířat

Šejk Ibn ‘Uthaymeen (Alláh buď k němu milosrden) byl dotázán na pravidla oblékání oblečení, na kterém je obrátek člověka nebo zvířete. Podle něj je stejně tak nemyslitelné nosit pokrývku hlavy, na které je vyobrazen člověk nebo zvíře, protože bylo ověřeno Prorokem (požehnání a Alláhův mír s ním), který řekl: "Andělé nevstoupí do domu, ve kterém je (nějaký) obraz." Konec citace. ..nošení něčeho, co má tvar zvířete je ještě ve větším rozporu k (islámskému právu) šaría než nošení běžného oblečení jako trička apod., na kterých je obrázek zvířete. Tudíž je jasné, že neexistuje žádný ústupek ke zmiňovanému nošení dětského kostýmu ve tvaru člověka nebo zvířete, i když důvodem účasti dětí na dětském programu je, aby se pobavily.

Mít v domě obrázky psů

Vyprávěl Abu Talha: Slyšel jsem Alláhova Apoštola říkal:; "Andělé (milosrdenství) nevstoupí do domu, ve kterém je pes nebo obraz živé bytosti (lidské bytosti nebo zvířete)."

Související články

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí linky

Reference

  1. 1.0 1.1 1.2 What is qirat in hadith - Zásluhy o velikosti obrovské hory. Jeden Qirat vzniká darováním jedné zádušní modlitby.