Abrogace (Nasch)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Abrogace (Nasch, čte se to česky "nasch", v angličtině psáno naskh) znamená, že jeden Koránový verš nahrazuje (ruší) jiný. Tento princip je podpořen verši Koránu a různými hadísy.

Úvod

Pochopení nutnosti Nasch je důležité pro pochopení islámu a jeho teologie. Korán byl údajně zjeven andělem Džibrílem proroku Mohamedovi během dvaceti třech let.[1][2] Během těch let se mnoho změnilo v jeho osobním a soukromém životě.

Mohamed začal jako kazatel a skončil jako zakladatel a vládce prvního islámského státu, takže není překvapující, že styl a obsah pozdějších Medínských Koránových zjevení se změnily a často byly v rozporu s dřívějšími Mekkánskými.

Dnešní Korán, který nemá chronologicky uspořádané verše, může podporovat mnoho úhlů pohledu na různá témata, a když je přečten celý, mnoho súr se vzájemně vyvrací. Proto sám Mohamed (skrze Koránové zjevení) přišel s tímto konceptem v islámu.

Za časů chalífátu, některým učencům (obzvláště jednomu kazateli z Kufy, Irák) bylo zakázáno vysvětlovat a kázat Korán dle dřívějších islámských autorit (obvykle 'Alī, ale někdy také Ibn 'Abbās) kvůli jejich neznalosti principů nasch.[3][4]

Někteří trdí, že tato doktrína neexistuje nebo není součástí mainstreamového islámu. Nicméně, pokud se podíváme na chronologické pořadí zjevení, je to nepopiratelné. Navíc, muslimové se drží této doktríny každý den, zákazem pití alkoholu.

Korán

Verš 2:106

Arabsky:مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Transliterace: Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na/ti bikhayrin minha aw mithliha alam taaalam anna Allaha aala kulli shay-in qadeerun

Shakir: Kdykoliv (jakýkoliv) zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?

Význam verše 2:106

Význam Nasch

Ibn Abi Talhah řekl, že Ibn `Abbas řekl, že,

(Jakýkoliv verš (zjevení) Nansakh) znamená, "Jakýkoliv verš zrušíme. Také, Ibn Jurayj řekl, že Mujahid řekl, že

(Jakýkoliv verš (zjevení) Nansakh) znamená, "Jakýkoliv verš smažeme. Také, Ibn Abi Najih řekl, že Mujahid řekl, že

(Jakékoliv (zjevení) Nansakh) znamená, "Ponecháváme slova, ale měníme význam. Vztahoval tyto slova ke společníkům `Abdullah bin Mas`ud. Ibn Abi Hatim řekl, že podobné tvrzení bylo zmíněno Abu Al-`Aliyahem a Mohamedem bin Ka`b Al-Qurazi. Také As-Suddi řekl, že,

(Jakýkoliv verš (zjevení) Nansakh) znamená, "Smažeme ho. Dále, Ibn Abi Hatim řekl, že to znamená , "Smazat, tak jako jsme smazali následující verše (z Koránu): `Ženatý nevěrník a vdaná nevěrnice: ukamenujte je k smrti,' a, `Pokud by syn Adamův měl dvě údolí bohatství, hledal by třetí.'

Ibn Jarir řekl, že

(Jakýkoliv verš (zjevení) Nansakh) znamená, "Jakékoliv rozhodnutí zrušíme ve verši, kterým uděláme dovolené nedovoleným nebo nedovolené dovoleným. Nasch se vyskytuje pouze u přikázání, zákazů, dovolení atd. Co se týče příběhů, jich se nasch netýká. Slovo `Nasch' doslovně znamená, `zkopírovat knihu'. Význam Nasch v případě příkazů je smazání příkazu a výměna za jiný. A ať už Nasch zahrnuje formulace, rozkazy nebo oboje, je vždy je to nasch.

Aláh dále řekl,

(nebo Nunsiha (jej dáme zapomenout)). `Ali bin Abi Talhah řekl, že Ibn `Abbas řekl, že,

(Jakýkoliv verš (zjevení) Nansakh nebo Nunsiha) znamená, "Jakýkoliv verš zrušíme nebo potvrdíme beze změny. Také, Mujahid řekl, že společníci Ibn Mas`uda (který toto slovo píše jako Nansa'ha) řekl, že to znamená, "Potvrzujeme jeho znění a měníme jeho význam. Dále, `Ubayd bin `Umayr, Mujahid a `Ata' řekli, `Nansa'ha' znamená, "Odsouváme to (nerušíme). Dále, `Atiyyah Al-`Awfi řekl, že verš znamená , "Odkládáme zrušení. To je stejný tafsír poskytnutý od As-Suddi a Ar-Rabi` bin Anas. `Abdur-Razzaq řekl, že Ma`mar řekl, že Qatadah řekl o Aláhově tvrzení,

(Jakýkoliv verš (zjevení) zrušíme nebo dáme zapomenout) "Aláh dal prorokovi zapomenout co chtěl a zrušil co chtěl.

Aláh řekl,

(přineseme lepší, podobný), spíše, se týká prospěchu poskytovaného pro ten, kterého se to týká, bylo oznámeno od `Ali bin Abi Talhah že Ibn `Abbas řekl,

(přineseme lepší, podobný) znamená, "Zrodíme více prospěšné rozhodnutí, které je také jednodušší. Také, As-Suddi řekl, že,

(přineseme lepší nebo podobný) znamená, "Zrodíme lepší verš, nebo podobný tomu, který byl zrušen. Qatadah také řekl, že,

(přineseme lepší nebo tomu podobný) znamená, "Nahradíme jej veršem více snadnějším, dovolujícím, rozkazujícím nebo zakazujícím.
The Meaning of Nasch
Tafsir ibn Kathir

Verš 13:39

Bůh vymazává i potvrzuje to, co chce, a u Něho je Kniha původní.

Verš 16:101

A když zaměníme jeden verš veršem jiným - a Bůh nejlépe zná to, co sesílá - říkají: „Ty si to vymýšlíš!“ Však většina z nich nic neví!

Verše 17:85-86

A vyptávat se tě budou na Ducha. Odpověz: „Duch přichází z rozkazu Pána mého a bylo vám dáno z vědění, jen ne mnoho. Kdybychom chtěli, věru bychom odnesli to, co jsme ti vnukli, a potom bys nenašel proti Nám ochránce žádného ve věci té,

Verše 87:6-7

Naučíme tě přednášet a nezapomeneš nic z věci té, leda co Bůh bude chtít - a On zná zjevné i skryté -

Hadísy

Sahíh Buchárí

Následující sahíh vyprávění naznačuje, že mnoho veršů v Koránu bylo zrušeno, ale všechny by měly být součástí.

Řekl jsem 'Uthman bin 'Affanovi (když jsem shromažďoval Korán) ohledně verše:-- "Ti z Vás, kteří zemřou a nechají manželky..." (2.240) "Tento verš byl zrušen jiným veršem. Tak proč bych to tam psal? (Nebo to mám nechat v Koránu)?" 'Uthman řekl: "Ó synu mého bratra! Žádný verš nebude odsunut ze svého místa."
Měli na výběr, buď držet půst nebo krmit chudé každý den.." a dodal "Tento verš je zrušený."
Že slyšel Ibn 'Abbase recitova posvátný verš:-- "Ti, kdož mohou se postit, však nečiní tak, ti nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého.." (2.184) Ibn 'Abbas řekl: "Tento verš není zrušený, ale je zamýšlen pro staré muže a ženy, kteří nemají sílu držet půst, takže by měli krmit jednoho chudého člověka každý den, namísto držení půstu.
"Ti, kdož mohou se postit, však nečiní tak, ti nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého," (2.184) bylo zjeveno, bylo povoleno bylo povoleno se vykoupit z půstu, dokud nebyl zjeven další verš, který to zrušil.
'Ata řekl: Ibn 'Abbas řekl, "Tento verš, prohlášení Aláhovo: "..aniž je nutí odejít z domu.." zrušilo povinnost zůstat čekací dobu v domě svého mrtvého manžela a může dokončit tuto dobu, kdy bude chtít
Tento verš:--"A ať již dáváte najevo to, co je v duších vašich, či to skrýváte.." (2.284) byl zrušen
Jeden ze společníků Aláhova apoštola, Ibn 'Umar řekl: "Verš:-- ‘A ať již dáváte najevo to, co je v duších vašich, či to skrýváte ...’ byl zrušen následujícím veršem."

Sahíh Muslim

Posel Aláhův (swt) zrušil některé jeho příkazy jinými, tak jako Korán ruší některé části jinými.
Al-Bara' b. 'Azib oznámil: Tento verš byl zjeven (takhle): "Dodržujte modlitby a modlitbu Asr." Recitovali jsme jej (tímto způsobem) tak dlouho jak Aláh chtěl. Poté jej Aláh zrušil a zjevil: "Dodržujte modlitby a modlitbu prostřední." Človek, který seděl mezi Shaqiq (jedním z vypravěčů v řetězu předavatelů) řekl: To znamená, že modlitba 'Asr. Na tohle al-Bara' řekl: Již jsem vás informoval, jak byl tento verš zjeven a jak jej Aláh zrušil, a Aláh ví všechno nejlíp. Imam Muslim řekl: Ashja'i to vyprávěla od Sufyan al-Thauri, který to vyprávěl od al-Aswad b. Qais, který to vyprávěl od 'Uqba, který to vyprávěl od al-Bara' b. 'Azib který řekl: Recitovali jsme s prorokem (swt) (výše zmíněný verš takhle, namísto Salat al- Wusta, Salat al-'Asr) po určitou dobu, jak bylo zmíněno (ve výše zmíněném hadísu).
Anas b. Malik oznámil, že posel Aláhův (swt) proklínal ráno (modlitbou) třicet dní ty, kteří zabili jeho společníky u Bi'r Ma'una. Proklínal (kmeny) Ri'l, Dhakwan, Lihyan, a Usayya, kteří se nepodřizovali Aláhovi a jeho poslu (swt). Anas řekl: Aláh úžasný zjevil (verš) ohledně těch, kteří byli zabiti u Bi'r Ma'una, a my jsme jej recitovali, dokud nebyl později zrušen (a verš zněl takhle):, pošli našim lidem poselství, že jsme potkali Pána a on byl námi potěšen a my jsme byli potěšeni s ním".
Sa'id b. Jubair oznámil: Řekl jsem Ibn Abbasovi: Bude pokání člověka, který záměrně zabil věřícího akceptováno? On řekl: Ne. Recitoval jsem mu tento verš ze súry al-Furqan (xix.): "a kdož nevzývají spolu s Bohem žádná božstva jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Bůh zakázal – leda podle práva, a nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští," ke konci verše. On řekl: Tohle je Mekkánský verš, který byl zrušen veršem zjeveným v Medíně: "Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý." a ve vyprávění Ibn Hishama: Recitoval jsem mu verš súry al-Furqan: "Kromě těch kdo pokání činili." (see also Sahih al-Bukhari Volume 6, Book 60, Number 285)

Abu Dawud

V súře al-Muzzammil (73), verš: "Modli se v noci, kromě chvíle malé, polovinu z ní, či uber z toho nemnoho," (2-3) byl zrušen následujícím veršem: "A Bůh den i noc vyměřuje a On ví, že přesně to nepočítáte, a již vám prominul. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné!" (v.20). Fráze nashi'at al-layl znamená rané hodiny noci. Oni (společníci) se modlili v raných hodinách nočních.
Ibn ‘Abbas řekl: Když byly otevírací verše súry asl-muzzammil (lxxiii.), zjeveny, společníce se modlili tak dlouho, jak se modlili během Ramadánu dokud nebyly zjeveny její poslední verše.
Ženy, které jsou rozvedené by měly počkat, být oddělené, tři měsíční cykly; a poté řekl: Pro ty z vašich žen, jež již nemají naději na menstruaci, ale jste-li přesto na pochybách, nechť jsou čekací lhůtou tři měsíce; Toto bylo zrušeno od minulého verše. Znova řekl: (Vy, kteří věříte! Když se oženíte s věřícími ženami a pak se s nimi rozvedete, dříve než jste se jich dotkli, nemusíte jim ukládat čekací dobu, již byste jim počítali.)

Al Muwatta

Ani rušící ani zrušené verše ohledně kojenců nejsou v textu dnešního Koránu. Tohle, společně s Koránovým veršem rajm (kamenování), bylo napsáno na kusu papíru, které byly údajně ztraceny, protože je snědla koza.[5]

Yahya mi předal od Malik od Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm from Amra bint Abd ar-Rahman, že Aiša, manželka proroka (swt), řekla: "Mezi tím, co bylo sesláno v Koránu bylo 'deset kojenců je harám' - poté to bylo zrušeno na 'pět kojenců'. Když posel Aláhův (saw) zemřel, bylo tam to, co je dnes recitováno." Yahya řekl, že Malik řekl: "Nechovejte se podle toho."
Yahya řekl, že slyšel Malika říkat: "Tento verš je zrušený. Je to slovo Aláhovo 'Pokud opustí zboží, poslední vůle je pro rodiče a příbuzné.' Ale to, co přišlo o rozdělení pevně daných podílů v knize Aláhově, to zrušilo" ...

Ibn Majah

It was narrated that 'Aishah said: “Once of the things that Allah revealed in the the Korán and then abrogated was that nothing makes marriage prohibited except ten breastfeedings or five well-known (breastfeedings).” (Sahih)
Ibn Majah Vol. 3, Book 9, Hadith 1942

Učenci

Mohamedovi Společníci

Podle Aliho, čtvrteého Správně-vedeného chalífy, znalost rozdílu mezi rušícími a zrušenými verši tě zachrání před zkázou.

Ali ['Ali ibn Abi Talib] řekl Abdul Rahmanovi “umíš rozlišit mezi rušícími a zrušenými verši” Abdul Rahman řekl: “ne.” Na to řekl Ali “Jsi zatracen a způsobuješ zatracení druhým.”[6]

"Přestože Mohamedovi společníci diskutovali o nasch, a i když se neshodli na abrogaci určitého verše, odkazování se na generaci Společníků v literatuře nasch je relativně vzácné.

Ibn Salama, al-Nasikh wa ‘l-mansukh (Cairo 1315/1899), 142-3, kde `Ali a Ibn ‘Abbas nesouhlasí o abrogaci Koránu 4:94; `Ali trval na tom, že tento verš byl zrušen Koránem 4:115 a 4:48, zatímco Ibn ‘Abbas trval na tom, že to zůstává muhkama.[7]

Raní učenci

"Počet veršů, které jsou považovány za zrušené se dramaticky zvýšil mezi osmým a jedenáctým stoletím (al-Zuhri zmiňuje 42 zrušených veršů, al-Nahhas 138, a Ibn Salama, 238), až do bodu, kde jsme nejspíše narazili na horní limit (Ibn ‘Ata’iqi identifikuje 231 zrušených veršů, a al-Farsi, 248).

- "al-Suyuti (d. 911/1505) rozlišoval pouze dvacet instancí opravdového zrušení a Shah Wali Allah (d 1762) redukoval toto číslo na pět.

"tyto čísla jsou zmíněny v Ernest Hahn, ‘Sir Sayyid Ahmad Khanově The Controversy over Abrogation

Ibn al-’Ata’iqi, na druhou stranu, zatímco cituje 231 instancí abrogace (zrušení), přidává frázi wa fihi nazar, naznačující pochybnosti nebo nejistotu k jeho diskusi o dvaceti šesti verších."

.....

- "Existuje také závažná neshoda ohledně rozsahu abrogace v Koránu. V jednom extrému, zde máme určité lidi, kteří tvrdí, že Korán vůbec neobsahuje zrušené nebo rušící verše’.

("Ibn Salama, p. 26; cf. Al-Nahhas, pp 2-3"), tito lidé, pdle Ibn Salama, ‘se odchýlili od pravdy a svým lhaním se obrátili proti bohu’. ("Ibn Salama, p. 26)

Druhým extrémem jsou učenci, kteří udržují názor, že jakýkoliv příběh, rozkaz nebo zákaz v Koránu by mohl být zrušen." ("Al-Nahhas, pp. 2-3")[7]

Podle Ibn Salma, ti, kteří odmítají abrogaci se odchýlili od pravdy. Opět, je důležité si povšimnout, že za časů chalífátu, některým učencům (obzvláště kazateli z Kufy, Irák) bylo zakázáno vysvětlovat a kázat Korán, podle dřívějších islámských autorit, kvůli jejich neznalosti principů nasch.

Moderní učenci

Nasch je fakt, jelikož Aláh řekl "Kdykoliv zrušíme (nansakh) verš nějaký či dáme ti naň zapomenout (nunsiha), přineseme jiný, lepší anebo podobný." (2:106).

Zadruhé, vzájemná zrušitelnost Koránu a sunny je racionálně možná - jelikož Korán popisuje sunnu jako zjevenou také: "ani nehovoří z vlastního popudu svého." (53:3) - a zadruhé se to zjevuje v Zákonu, co se týče abrogace verše o dědictví (2:180), široce přenášeným hadísem "Není dědictví pro nikoho, kdo se brání dědění."

Imam al-Shafi`i slavně nesouhlasil s drtivou většinou učenců, když řekl, že pouze Korán ruší Korán a pouze sunna ruší sunnu, ale jeho Škola jej nenásledovala. Imam al-Haramayn v Mughith al-Khalq a moderní Shaykh Hasan Hitu v al-Wajiz fi Usul al-Tashri` al-Islami, oba věrní Shafi`ové.

Měli bychom si uvědomit, že poslední dobou je tendencí minimalismus, většinou reakcí na orientalilsmus a další pokusy konstruovat nasch jako doslovné přepsání, invalidující božský původ, někteří muslimští revizionisté dokonce prosazují názor, že v Koránu nejsou žádné abrogace. Nicméně s 60 pojednáními napsaných o abrogaci, není opodstatnění pro takový extrémní pohled. Počet případů se pohybuje kolem 200, vrcholí v 247 u Ibn al-Jawzi, 214 s Ibn Hazm a 213 s Hibat Allah ibn Salama zatímco padá na 134 s al-Nahhas a pouze 66 s `Abd al-Qahir al-Baghdadi.

Mu`tazili gramatik a autor komentáře ke KoránuJami` al-Ta'wil li-Muhkam al-Tanzil, Abu Muslim al-Asfahani (254-322), údajně zcela popřel nasch v Koránu. Al-Razi a al-Shawkani mu to vyvrátili v al-Mahsul a Irshad al-Fusul postupně, ale další (jako Ibn Daqiq al-`Id a moderní učenec `Ali Hasabullah) ospravedlnili jeho postoj jako pouhý rozdíl v termiologii (khilaf lafzi) - vzhledem, například, k interpretaci slova aya jako "(nad)přirozené znamení" nebo "předešlé spisy" spíše, než "verš Koránu" nebo, že revize domnělé abrogace je pouhou specifikací (ikhtisas). Proto al-Qarafiho vyvrácení, když se al-Razi ptal na jeho tvrzení o konsenzu o existenci abrogace: "Vznikl souhlas ohledně významu; rozdíl je jen v názvosloví."
Abrogation and Hadith
Shaykh Gibril Fouad Haddad, living islam, December 23, 2008

Dezinformace šířené apologety

Jen Mekkánské verše jsou obecná přkázání

Když rozumíte abrogaci, rozumíte co pohání islámský terorismus a extrémismus. To vedlo některé apologety plošně odmítnout, že by vůbec věděli o takovém konceptu v islámu. Někteří se dokonce pokusili vytvořit jejich vlastní metody pro výběr veršů, které platí pro dnešní svět.

Jedním takovým příkladem je obrácení pravdy; je to to obskurní a nepodložené tvrzení, že Medínské verše mají význam jen v historickém a ne v legálním kontextu, zatímco méně násilné Mekkánské verše jsou univerzální příkazy.

Tohle samo o sobě není negativní věc, ale když se pokouší prezentovat to ne-muslimům jako autentický islám a trdí, že tohle je učenci široce akceptováno, zatímco se nikdy nepokusí opravit údajné miskoncepce s jejich kolegy, není to nic než lživá propaganda.

Navíc, teologicky toto tvrzení nedává smysl. Odporuje mnoha hadísům a Qur'an 5:90-91, který zakazuje konzumaci alkoholu a gambling, jsou Medínské verše.[8][9][10][11][12]

Před zjevením těchto veršů, nebyly žádné prohibice proti omamným látkám a hrám. Takže, kdy jste naposled slyšeli muslimy tvrdit, že alkohol a gambling jsou dnes v islámu povoleny?

Abrogace existuje jen mezi Koránem a předešlými knihami

Mnoho moderních apologetů tvrdí, že abrogace neexistuje v samotném koránu, ale že abrogace zmíněná v Quran 2:106 a Quran 16:101 se týká toho, že Korán nahrazuje příkazy Taurat a Injil.

Přestože toto chápání bylo již ukázáno za chybné v Ibn Kathirově komentáři zde, podívejme se na tyto verše v kontextu.

A když zaměníme jeden verš veršem jiným – a Bůh nejlépe zná to, co sesílá – říkají: „Ty si to vymýšlíš!“ Však většina z nich nic neví!

Odpověz: „Duch svatý je přinesl dolů od Pána tvého s pravdou, aby utvrdilo ve víře ty, kdož uvěřili, a aby bylo vedením i zvěstí radostnou pro ty, kdož odevzdali se do vůle Boží.“

Víme dobře, že nevěřící hovoří: „Vždyť jej to učí smrtelník nějaký!“ Však jazyk toho, na nějž narážku činí, je cizí, zatímco tento Korán je v jasném jazyce arabském.

Zajisté ty, kdož ve znamení Boží nevěří, Bůh cestou přímou nepovede a bolestným postihne je trestem.
Qur'an 16:101-104

Podle islámu, kniha Mojžíšova byla zjevena od Aláha Mojžíšovi (nikoliv skrze Koránového “ducha svatého” cože je Džibríl, anděl). Evangelia o kterých mluví Korán byly napsány lidmi, kteří tam byli, nebo zjeveny ve vizích od Aláha atd. Znova, žádní andělé se nezúčastnili zjevení předešlých knih. Takže verš 16:101 jasně mluví o Mohamedovi a zjevení Koránu, poté co mluví o abrogaci.

Ti, kdož nevěří z vlastníků Písma a modloslužebníků, si nepřejí, aby na vás sestoupilo dobrodiní od Pána vašeho. Avšak Bůh vyznamenává milosrdenstvím Svým, koho chce – a Bůh vládcem je přízně nesmírné.

Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?

Což nevíš, že Bohu náleží království nebes i země a že nemáte kromě Boha ochránce ani pomocníka žádného?

Či chcete se vyptávat posla svého, tak jako byl předtím Mojžíš dotazován? Ten, kdo víru zaměňuje nevírou, ten zbloudil z cesty rovné.
Qur'an 2:105-108

Verš 2:106 v kontextu evidentně mluví o těch, kteří měli pochybnosti o Mohamedovi, kvůli jeho kontradikcím, proto zjevení ohledně “rušení”. Tohle nemá nic společného s “předešlými knihami”. Je to abrogace v samotném Koránu.

S pohledem na verš 2:136, Aláh říká, že není rozdílu mezi minulými zprávami.

Rcete: „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!“

Jelikož Ísa nikdy nenapsal knihu, můžeme odvodit, že Aláh mluví o Injil, a Musa; Taurat. Proč by Aláh “nerozlišoval” mezi nimi pokud by jejich části rušil? Určitě by uznal zavhodné zmínit “kromě částí, které jsme vyměnili”, nebo ne?

Příklady abrogace

Nebudiž žádného donucování v náboženství

Verse 2:256

Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

Význam verše 2:256

Aláh říká: "Nebudiž žádného donucování v náboženství", to znamená: nenuťte nikoho příjmout islám, protože je to jasné a jeho důkazy jsou jasné. Kohokoliv Aláh vede a otevře srdce islámu, ten jej přijal s jasnými důkazy. Kohokoliv Aláh svede, zaslepí jeho srdce a umístí pečeť do jeho uší a zacpe mu oči, ten nemůže příjmout islám silou... proto Aláh zjevil tento verš. Ale tento verš je zrušen veršem "bojování...proto, všichni lidé světa by měli být zváni k islámu. Pokud to kdokoliv z nich odmítne, nebo odmítne zaplatit džizju, musíme proti nim bojovat, dokud nejsou zabiti. To je ten význam donucování. V Sahih, prorok řekl: "Aláh se podivuje nad těmi lidmi, kteří příjdou do ráje v poutech", to znamená, že zajatci přivedení v okovech do islámského státu, poté příjmou islám a stanou se správnými, a stanou se lidmi, kteří půjdou do ráje.[13][14]
Tafsir Ibn Kathir (unabridged)

Pokud by chtěli mír, tak ho chtěj taky

Verš 8:61

A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty a spoléhej na Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí.

Význam verše 8:61

‘Toto bylo zrušeno “veršem meče” [Korán 9:5]’
Surat Al-'Anfāl (The Spoils of War) 8:61
Ibn Abbas v tafsíru Ibn Abbas a tafsír al-Jalalayn (Suyuti)

Učenci o 8:61

"Je konsenzem učenců této Ummy, že pokud část náboženství je Aláhova a druhá část ne, boj musí pokračovat dokud celé náboženství není Aláhovo".[15]
Ibn Taymiyyah, ‘Governance According to Allaah’s Law in Reforming the Ruler and his Flock’
"Džihád a zbraň samotné. ŽÁDNÉ vyjednávání, ŽÁDNÉ konference a ŽÁDNÝ dialog."
Join The Caravan, p.9
Imam Abdullah Azzam
"Takže, pokud bojování přestane, nevěřící budou dominovat, a fitnah, což je Shirk (polyteismus), se bude šířit."
Join The Caravan, p.20
Imam Abdullah Azzam

Bojujte proti těm, kteří bojují proti vám, Aláh nesnáší agresory

Verse 2:190

A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.

Význam verše 2:190

tato podmínka byla zrušena veršem barā’a, ‘imunita’ [Q. 9:1], nebo jeho rčením (níže):
Surat Al-Baqarah (The Cow) 2:190
Tafsir al jalayn (Suyuti)
(A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám,) Abu Al-`Aliyah řekl: "Toto byl první verš o bojování, který byl zjeven v Medíně. Od té doby, Aláhův pose bojovával jen proti těm, kteří bojovali proti němu a vynechával ne-bojovníky. Později, súra Bara'ah (kapitola 9 v Koránu) byla zjevena." `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam řekl podobně, poté řekl tohle bylo později zrušeno tím veršemabrogated by the Ayah

Závěr

Súra Tawbah je poslední súrou Koránu

Al Taubah (Pokání) je považována za závěrečné slovo Aláhovo. Zároveň je to nejagrasivnější kapitola celého Koránu.

Abu Ishaq řekl, že slyšel al-Bara' b 'Azib říct: Poslední celou zjevenou súrou je (ve svatém Koránu) je Sura tauba (aka al-Bara'at, ix.), a posledním zjeveným veršem je ten týkající se Kalala.
(*Ptají se tě na zákonné rozhodnutí. Řekni: "Aláh určuje tedy o Kalala )

Súra Tawbah ruší všechny mírové dohody

"Ibn `Umar řekl, že posel Aláhův řekl:

Bylo mi přikázáno bojovat proti lidem dokud neřeknou, že není žádného boha, než Aláha a Mohamed je posel Aláhův, začnou se modlit a platit zakát.

Tento ctihodný verš (9:5) byl nazván Veršem meče, o kterém Ad-Dahhak bin Muzahim řekl: "Zrušil všechny dohody o míru mezi prorokem a jakýmkoliv modloslužebníkem, každou dohodu a každou lhůtu." Al-`Awfi řekl, že Ibn `Abbas komentoval: "Žádný modloslužbník už neměl smlouvu nebo slib bezpečí od té doby, co byla zjevena súra Surah Bara'ah.

Viz také

Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

 1. Living Religions: An Encyclopaedia of the World's Faiths, Mary Pat Fisher, 1997, page 338, I.B. Tauris Publishers,
 2. Quran 17:106
 3. Powers, The Exegetical Genre nāsikh al-Qur'ān wa mansūkhuhu, ISBN 0-19-826546-8, p. 124
 4. Andrew Rippin, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47, ISSN 0041-977X, pp. 26, 38
 5. Musnad Ahmad bin Hanbal. vol. 6. page 269; Sunan Ibn Majah, page 626; Ibn Qutbah, Tawil Mukhtalafi 'l-Hadith (Cairo: Maktaba al-Kulliyat al-Azhariyya. 1966) page 310; As-Suyuti, ad-Durru 'l-Manthur, vol. 2. page 13
 6. Annasikh-wal-Mansukh, od Abul Qasim, publikován u Hindia Press, Cairo, p. 6. Podobné rčení lze naleznout v An-Nasikh -wal- Mansukh (rušící & zrušený), od Abu Ja'afar An-Nah'has, Beirut, 2003, p. 9, a Nawasikh Al-Korán (Abrogace Koránu), od Ibn Al-Jauzy, Beirut 2002, p. 24, a Al-Itqan Fi Ulum Al Korán od Al-Suyuti, II, p. 700.
 7. 7.0 7.1 (referenced by A.Rippin) Abrogation and the Koran - David Bukay, School of Political Science, The University of Haifa
 8. Allamah Abu 'Abd Allah al-Zanjani - The History of the Quran - Al-Tawheed Vol. 4, No. 3; Vol. 5, No. 1, 2, & 3
 9. Quran Verses in Chronological Order - Qran.org, accessed May 13, 2011
 10. Kevin P. Edgecomb - Chronological Order of Quranic Surahs - Bombaxo, 2002
 11. Quran Chapters and their Chronological Sequence of Revelation - International Community of Submitters (ICS)
 12. Revelation Order - Tanzil Project, accessed May 13, 2011
 13. David Bukay - Abrogation and the Koran - School of Political Science, The University of Haifa
 14. Sam Shamoun and Jochen Katz - Sunni Muslims and Taqiyyah - Answering Islam
 15. Shaykh ul-Islaam Taqi ud-Deen Ahmad ibn Taymiyyah - 'The Religious and Moral Doctrine of Jihaad' - p.28, © Copyright 2001 Maktabah Al Ansaar Publications, ISBN: 0-9539847-5-3