Džahannam

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
15. století: Perské zobrazení Mohameda, Gabriela a Buraka, kteří sledují démona, jak mučí ženy tím, že je zavěšuje na háky propíchnuté skrze jejich prsa, a pálí je. Mohamed řekl, že většina lidí v pekle jsou ženy, protože jsou nevděčné a hrubé vůči svým manželům.[1]

Džahannam (جهنم) je arabským jazykovým ekvivalentem pro peklo. Název pochází z hebrejského 'Gehinnom'.

Pozadí

Existuje téměř 500 veršů (zhruba jeden z dvanácti) v Koránu, které mluví o peklu. Bylo Aláhem speciálně stvořeno a připraveno s věčným ohněm, aby mohl mučit nevěřící.[2] Vlastně, nevěřící jsou palivem pro Aláhův oheň.[3] Peklo je způsobem, kterým Aláh trestá ty služebníky, které potrestat chce.[4] Trest se liší podle skutků.[5][6] Peklo má sedm bran pro sedm druhů hříšníků,[7] a andělé jsou jmenováni dohlížeči na peklo.[8][9] Mučení bude tak strašlivé, že lidé budou prosit o zničení.[10]

Seznamy

Tresty

 1. Věčnost v planoucím ohni[11]
 2. Zavěšení za prsa[12]
 3. Svázaní jhy[13] a řetězy[10]
 4. Oblečení ze smůly[14] a ohně[15]
 5. Obličeje pokryté ohněm [14] a spálené rty [16]
 6. Mlácení železnými palicemi[15]
 7. Krmení bolestivým, škodlivým, dusícím jídlem, po kterém budou hladní a uvaří se jejich vnitřnosti[13][17][18][19]
 8. Vroucí voda [20] litá na hlavu a použitá pro spálení kůže a vnitřních orgánů[15]
 9. Extrémě horké a extrémě chladné, odporné tekutiny hnisu a krve[21]
 10. Horké kameny umístěné na bradavky, které projdou až do ramena[22]
 11. Vlečení tváří po zemi skrze vroucí vodu a oheň[23][24]
 12. Žhavé uhlíky pod klenbou chodidla[25] nebo ohnivé boty[26], které způsobí uvaření mozku.
 13. Střeva vyletí ven [27]
 14. Výměna kůží, aby mohli být lidé opečeni znova a znova[28]

Lidé odsouzení k peklu

 • 99% lidských bytostí,[29] většina z nich ženy[30][1]
 • Vzpurní[31][32]
 • Povýšení a hrdí lidé[33]
 • Arogantní lidé[34]
 • Lidé, kteří odmítají Aláhovy znamení[35][28]
 • Lidé, kteří spáchali sebevraždu[36]
 • Pokrytci[37]
 • Džinové, kteří se nepodřídí Aláhovi[38]
 • Polyteisté[39][40]
 • Vlastníci Písma[41][42][43]
  • Křesťané a židé budou nahrazovat hříšné muslimy[44][45]
  • Židé za uctívání Ezra jako Aláhova syna, a křesťané za uctívání mesiáše jako Aláhova syna[43][46]
 • Zločinci[47]
 • Nevděčné manželky[30][1]
 • Nespravedliví[48]
 • Tyrani[49]
 • Zabijáci muslimů [50]
 • Lidi, kteř pronásledují nebo pokoušejí muslimy[51]
 • Lidi, kteří preferují tento svět a zanedbávají posmrtný život[52][53]

Muslimové mohou jít do pekla

...Když Aláh dokončí souzení svých nevolníků a protože se ze své milosti rozhodne vytáhnout z pekla lidi, které chce. Poručí andělům přivést ty, kteří si nic nespojovali s Aláhem; kterým se Aláh rozhodne ukázat milost. Ty kteří řekli: Není boha, než Aláha. Oni (andělé) by jej poznali v ohni podle označení ponížení, neboť pekelný oheň pohltí všechny (končetiny) synů Adamových kromě označeních ponížení. Aláh zakázal ohni zkonzumovat označení o poníženosti. Budou vytáhnuti z pekla spálení, a živá voda bude přes ně nalita, a oni vyklíčí jako semínko v kalu přineseném povodní...

Mohamedovi rodiče jsou v pekle

Víra, že Mohamedovi rodiče jsou v pekle je akceptovanou mainstreamovou islámskou vírou[54][55], kterou si mnoha muslimů neuvědomuje.

Abu Huraira oznámil: apoštol Aláhův(mír s ním) navštívil hrob své matky a plakal, a způsobil, že všichni kolem se rozplakali, a řekl: Usiloval jsem o povolení od svého Pána prosit o odpuštění pro ni, ale nebylo mi uděleno, a usiloval jsem o povolení navštívit její hrob a bylo mi to dovoleno. Takže navštěvujte hroby, neboť to vám bude připomínat smrt.
Anas oznámil: Věru, člověk řekl: Posle Aláhovu, kde je můj otec? On řekl: (On) je v Ohni. Když se odvrátil, on (svatý prorok) jej zavolal a řekl: Věru, můj otec a tvůj otec jsou v Ohni.

Mohamedův podporovatel a strýc je v pekle

Vyprávěl Said bin Al-Musaiyab od jeho otce: Když přišel čas smrti pro Abu Taliba, Aláhův apoštol k němu přišel a našel Abu Jahl bin Hishama a 'Abdullah bin Abi Umaiya bin Al-Mughira po jeho boku. Aláhův apoštol řekl Abu Talibovi, "Ó strýci! Řekni: Nikdo nemá právo být uctíván, než Aláh, věta, kterou dosvědčím pro tebe před Aláhem. Abu Jahl a 'Abdullah bin Abi Umaiya řekli: "Ó Abu Talibe! Chceš se vzdát náboženství Abdul Muttaliba?" Aláhův apoštol pokračoval v lákání Abu Taliba aby to řekl ('Nikdo nemá právo být uctíván, než Aláh') zatímco oni (Abu Jahl a Abdullah) dále opakovali svá slova, dokud Abu Talib neřekl svá poslední slova, že je v náboženství Abdul Muttaliba a odmítnul říct: 'Nikdo nemá právo být uctíván, než Aláh' (poté Aláhův apoštol řekl, "Budu pokračovat v žádání Aláhova odpuštění pro tebe, pokud mi nebude zakázáno (Aláhem) tak činit." Tak Aláh zjevil (verš) ohledně něj ("Nepřísluší prorokovi ani věřícím, aby prosili za odpuštění pro modloslužebníky, byť i to byli blízcí příbuzní, poté, co bylo jim jasně ukázáno, že stanou se obyvateli ohně." (9:113).

Sadismus

Sadista je někdo, kdo získává potěšení ze způsobování bolesti druhým.[56][57][58] Pokud je Aláh vševědoucí, jak je to o něm tvrzeno,[59] tak to znamená, že Aláh dopředu ví, kteří lidé neprojdou jeho testy a skončí v pekle. Obyvatelé pekla nebudou mít možnost se kát a ukončit mučení tím, že by se napravili,[60][61][62][63] což znamená, že jediným účelem pekla je mučení. Jelikož mučení není použito pro žádný konstruktivní účel (jako poučení, které lidé v pekle nikdy nebudou moci aplikovat), jediným logickým vysvětlením tedy bude, že Aláh chce způsobovat bolest lidem. Korán podporuje tuto myšlenku tvrzením, že Aláh měl možnost 'odpustit každé duši její vedení', ale raději preferoval 'naplnit peklo džiny a lidmi'.[64]

Viz také


Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Externí odkazy

Reference

 1. 1.0 1.1 1.2 "Vyprávěl 'Abdullah bin Abbas: [...] Poté jsem viděl oheň pekelný, a nikdy předtím jsem neviděl tak strašlivý pohled, a viděl jsem, že většina obyvatelů byly ženy." Lidi se zeptali, "Ó Aláhovu apoštole! Proč tomu tak je?" On odpověděl, "Kvůli jejich nevděčnosti." Bylo řečeno. "Nevěřili v Aláha (byly nevděčné Aláhovi)?" On odpověděl, "Nejsou vděčné svým manželům a nevděčné za laskavosti, které pro ně druzí dělají. I když se k ní chováš dobře celý život, když uvidí do tebe nějakou hrubost, řekne: "Nikdy jsem od tebe neviděla nic dobrého."" - Sahih Bukhari 7:62:125
 2. "Rci: "Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.""" - Quran 3:31
 3. "V ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Bohu nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný." - Quran 3:10
 4. "Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl, "Ráj a oheň pekelný se hádali, a oheň řekl: "Já jsem dostal privilegium dostávat lidi arogantní a kruté.' Nebe odpovědělo: 'Co je to se mnou? Proč jen slabí a skromní lidi jdou ke mě?' Na to, Aláh řekl ráji: 'Ty jsi mé slitování, které uděluji komukoliv chci z mých služebníků.' Poté Aláh řekl pekelnému ohni: 'Ty jsi můj způsob trestání, kterým trestám, kohokoliv chci, z mých otroků. A každý z vás bude mít svoji náplň.' Co se týče ohně (pekla), nebude naplněn, dokud přes něj Aláh nepoloží své chodidlo, kde ono řekne: 'Qati! Qati!' V tu chvíli bude naplněno, a jeho různé části se přiblíží; a Aláh nebude křivdit žádnému stvoření, které stvořil. Co se týče nebe, Aláh vytvoří nové stvoření, kterým ho naplní."" - Sahih Bukhari 6:60:373
 5. "Pro všechny jsou stupně (nebo hodnosti) podle jejich skutků: neboď tvůj Pán ví o všem co dělají." - Quran 6:132
 6. "Je člověk, který následuje zalíbení Aláhovo, stejný jako člověk, který na sebe přitahuje Aláhův hněv a jehož příbytkem bude peklo?- Žalostné útočiště! Jsou v různých zahradách v očích Aláha a Aláh vidí všechno, co dělají." - Quran 3:162-163
 7. "a pro ně všechny bude pak peklo místem setkání slíbeného. A to má sedm bran a u každé brány bude z nich skupina zvláštní." - Quran 15:43-44
 8. "Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Boha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno." - Quran 66:6
 9. "a devatenáct andělů nad ním bdí. A za strážce pekla jsme pouze anděly určili a jejich počet jen pro pokušení nevěřících stanovili, aby ti, jímž dostalo se Písma, se utvrdili a rozmnožila se víra těch, kdož uvěřili, a aby věřící a ti, jimž Písmo bylo dáno, nepochybovali a aby ti, v jejichž srdcích nemoc je, a také nevěřící pravili: "Co chtěl Bůh tímto příkladem říci?" Takto Bůh zbloudit nechává, koho chce, a vede cestou přímou, koho chce. A nikdo kromě Něho nezná vojska Pána tvého. A není toto leč připomenutí smrtelníkům!" - Quran 74:30-31
 10. 10.0 10.1 "Ba ano, oni Hodinu za lež prohlašuji; však připravili jsme pro ty, kdož za lež Hodinu prohlašují, plamen šlehající; a až spatří jej z místa vzdáleného, uslyší, jak je zuřící a ječící. A až svázáni pospolu na místo úzké budou vhozeni, zvolají: "Přijď sem rychle, ó zničení!" "Nevolejte dnes po zničení jediném, ale volejte po mnohém zničení!""" - Quran 25:11-14
 11. "Bůh dozajista proklel nevěřící a připravil pro ně plamen šlehající, v němž nesmrtelní budou navěky, a nenaleznou ochránce ani pomocníka žádného" - Quran 33:64-65
 12. "V pekle jsem viděl ženy zavěšené za prsa. Porodily nemanželské děti." - Ishaq:185
 13. 13.0 13.1 "My pouta máme pro ně a výheň ohnivou, pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný" - Quran 73:12-13
 14. 14.0 14.1 "V ten den pak spatříš hříšníky pospolu řetězy svázané, oděvy jejich ze smůly budou a tváře jejich ohněm pokryté," - Quran 14:49-50
 15. 15.0 15.1 15.2 "Toto jsou dvě skupiny nepřátelské, které se spolu přou ohledně Pána svého; těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a pro ně jsou připraveny důtky železné. A kdykoli budou odtamtud chtít odejit kvůli utrpení, budou tam vráceni a bude jim řečeno: "Okuste trestu spalujícího!""" - Quran 22:19-22
 16. "jejich tváře bude oheň ošlehávat a oni zuby budou skřípat." - Quran 23:104
 17. "jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít, z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit." - Quran 88:6-7
 18. "Vskutku bude strom Zaqqúm patřit k hříšníka pokrmům. Je jak roztavená smůla, jež ve vnitřnostech kypí, podoben vodě vroucí." - Quran 44:43-46
 19. "A co je lepší: toto, anebo strom Zaqqúm jako pohoštění? A učinili jsme jej pro nespravedlivé předmětem pokušení, a je to strom, jenž vyrůstá z pekla základů, a jeho plody jsou jak hlavy satanů a věru z nich budou jíst a břicha svá si jimi naplní a pak je směsí vody vroucí zapijí" - Quran 37:62-67
 20. "Však lidé po levici - a co bude s lidmi po levici? Ti budou ve větru žhavém a ve vodě vroucí," - Quran 56:41-42
 21. "Tak bude! A nechť ochutnají nápojů vroucích a hnijících, a jiného podoby stejné i druhů různých!" - Quran 38:57-58
 22. "Vyprávěl Al-Ahnaf bin Qais: Když jsem seděl s některými lidmi z Kurajš, člověk s velmi hrubými vlasy, oblečením, a vzhledem přišel a stoupl si před nás, pozdravil nás a řekl, "Řekněte těm, kteří hromadí bohatství, že budou kameny zahřáty v ohni pekelném a budou umístěny na bradavky jejich prsou, a projdou až do kostí jejich ramen a poté budou umístěny na kosti jejich ramen, a projdou skrze jejich bradavky jejich prsou a kámen se bude pohybovat a bít je." Když to dořekl, vzdálil se, a sedl si ke straně sloupu, následoval jsem jej a sedl si za něj, a nevěděl jsem kdo to byl. Řekl jsem mu, "Myslím, že se lidem nelíbilo to, co jsi řekl." Odpověděl: "Tito lidé nechápou nic, i když můj přítel mi to už řekl." Zeptal jsem se: "Kdo je tvůj přítel?" On řekl, "Prorok mi řekl, ... " - Sahih Bukhari 2:24:489
 23. "a v den, kdy budou tváří k zemi vlečeni, zvoláno bude: "Ochutnejte Saqaru pohlazení!""" - Quran 54:48
 24. "až s okovy na šíjích a v řetězech budou vláčeni do vody vroucí a pak v pekle budou páleni!" - Quran 40:71-72
 25. "Vyprávěl An-Nu'man: Slyšel jsem proroka říkat, "Člověk, který dostane nejmenší trest mezi lidmi v pekle v Den zmrtvýchvstání, bude člověk, pod jehož klenbou chodidla bude umístěn doutnající žhavý popel, díky čemuž se uvaří i jeho mozek."" - Sahih Bukhari 8:76:566
 26. "Abu Sa'id al-Khudri oznámil: Věru, posel Aláhův (nechť je mír nad ním) řekl: Nejméně mučenými obyvateli Ohně budou ti, kteří budou nosit dvě ohnivé boty a jejich mozek se uvaří kvůli teplu z těch bot." - Sahih Muslim 1:412
 27. "Vyprávěl Abu Wail: [...] Řejk, "Slyšel jsem ho [Aláhova apoštola] říkat, "Člověk bude přiveden v Den zmrtvýchvstání a hozen do (pekelného) ohně, takže jeho střeva vyletí, a bude chodit kolem jako osel chodí kolem mlýnského kamene. Lidi v (pekelném) ohni se shromáždí kolem něj a budou říkat: Ó to-a-to! Co je s tebou? Cožpak jsi nám neříkal dělat dobré skutky a zakazoval dělat špatné skutky?[...]" - Sahih Bukhari 4:54:489
 28. 28.0 28.1 "Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný, moudrý." - Quran 4:56
 29. "Vyprávěl Abu Huraira: prorok řekl, "Prvním člověkem, který bude přivolán v Den vzkříšení bude Adam, kterému budou ukázáni jeho potomci, a bude jim řečeno, 'Toto je váš otec, Adam.' Adam řekne (odpovědí na zavolání), 'Labbaik a Sa'daik' Poté Aláh řekne (Adamovi), 'Vezmi ze svého potomstva, lidi do pekla.' Adam řekne, 'Ó pane, kolik jich mám vybrat?' Aláh řekne: 'Vezmi devadesát devět z každé stovky." Oni (prorokovi Společníci) řekli, "Ó Aláhovu apoštole! Pokud devatesát devět z každé stovky bude odvlečen, co z nás zbyde?" On řekl, "Mí následovatelé v porovnání s dalšími národy jsou jako bílé vlasy na černém volu."" - Sahih Bukhari 8:76:536
 30. 30.0 30.1 "Vyprávěl Abu Said Al-Khudri: Jednou Aláhův apoštol ... poté prošel kolem ženy a řekl: "Ó ženy! Dávejte almužnu, neboť jsem viděl, že většina obyvatelů ohně pekelného jste vy (ženy)." Ony se zeptaly, "Proč tomu tak je, Aláhovu apoštole?" On odpověděl, "Často klejete a jste nevděčné svým manželům. Neviděl jsem nikoho více nedostatečného v inteligenci a náboženství, než vás. Opatrný rozumný muž by byl sveden některými z vás." Ženy se zeptaly, "Ó Aláhovu apoštole! Co je nedostatečné na naší inteligenci a náboženství?" On řekl, "Není snad důkazem, že svědectví dvou žen se rovná svědectví jednoho muže?" Ony souhlasně odpověděly. On řekl: "To je nedostatek v její inteligenci. Není to snad pravda, že žena se nemůže modlit ani držet půst během jejích menstruací?" Ženy souhlasně odpověděly. On řekl: "To je nedostatek v jejím náboženství."" - Sahih Bukhari 1:6:301
 31. "A peklo bude věru na číhané, útulek pro vzpurné," - Quran 78:21-22
 32. "A až nadejde ten převrat nesmírný v den, kdy člověk si vzpomene na všechno své snažení, tehdy předvedeno bude peklo tomu, kdo uvidí. Ti, kdož vzpurní byli a život pozemský si oblíbili, těm věru peklo za útulek připravili." - Quran 79:34-39
 33. "Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl, "Ráj a oheň pekelný se hádali, a oheň řekl: "Já jsem dostal privilegium dostávat lidi arogantní a kruté.' Nebe odpovědělo: 'Co je to se mnou? Proč jen slabí a skromní lidi jdou ke mě?' Na to, Aláh řekl ráji: 'Ty jsi mé slitování, které uděluji komukoliv chci z mých služebníků.' Poté Aláh řekl pekelnému ohni: 'Ty jsi můj způsob trestání, kterým trestám, kohokoliv chci, z mých otroků. A každý z vás bude mít svoji náplň." - Sahih Muslim 40:6818
 34. "(Jim) bude řečeno: "Vstupte do bran pekla, abyste tam bydleli: a zlý je (tento) příbytek pro arogantní!"" - Quran 39:72
 35. "Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný, moudrý." - Quran 90:19-20
 36. "Vyprávěl Thabit bin Ad-Dahhak: Prorok (p.b.u.h) řekl, "Kokoliv záměrně křivě přísahá náboženstvím jiným, než islám, tak je to co říká, (např. když řekne, 'Jestli toto není pravad, tak jsem žid', tak je doopravdy žid). '"A kdokoliv spáchá sebevraždu kusem železa bude potrestán stejným kusem železa v pekelném ohni."' Vyprávěl Jundab "prorok řekl, "Muž byl zraněn ranami a spáchal sebevraždu, a tak Aláh řekl: Můj otrok si chvatně způsobil smrt, takže jsem pro něj zakázal nebe."" - Sahih Bukhari 2:23:445
 37. "A pokrytci budou vskutku v nejnižším stupni ohně pekelného a nenajdeš pro ně pomocníka" - Quran 4:145
 38. "A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá se cestou správnou. Co nespravedlivých se týká, ti peklu palivem budou?" - Quran 72:14-15
 39. "Vskutku vy i to, co jste místo Boha uctívali, palivem budete peklu a věru se doň dostanete! Kdyby tamti byli skutečnými božstvy, nebyli by se sem dostali; a všichni v něm budou nesmrtelní." - Quran 21:98-99
 40. "a peklo bude předvedeno těm, kdo sváděli, a bude jim řečeno: ,Kde je to, co jste uctívali kromě Boha. Mohou vám anebo sami sobě pomoci?? A budou do pekla svrženi oni i ti bloudící a všechna vojska Iblísova." - Quran 26:91-95
 41. "A věru ti, kdož jsou nevěřící z vlastníků Písma a z modloslužebníků, přijdou do ohně pekelného a budou v něm nesmrtelní, a to jsou ti nejhorší ze všech stvoření!" - Quran 98:6
 42. "Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí." - Quran 3:85
 43. 43.0 43.1 "A říkají židé: "´Uzajr je syn Boží!" a říkají křesťané: "Mesiáš je syn Boží!" A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!" - Quran 9:30
 44. "Abu Musa' oznámil, že Aláhův posel (mír s ním) řekl: Až nastane Den zmrtvýchvstání, Aláh doručí každému muslimovi žida nebo křesťana a řekne: Toto je tvá záchrana před ohněm pekelným." - Sahih Muslim 37:6665
 45. "Abu Burda oznámil Aláhův posel (mír s ním) řekl: Příjdou lidi od muslimů v Den zmrtvýchvstání s hříchy těžkými jako hora, a Aláh jim promine a a umístí místo nich židy a křesťany. (Podle toho co vím), Abu Raub řekl: Já nevím, kdo pochybuje. Abu Burda řekl: Vyprávěl jsem to 'Umar b. 'Abd al-'Aziz, kde on se zeptal: Byl to tvůj otec, který ti to vyprávěl od Aláhova apoštola (mír s ním)? Řekl jsem: Ano." - Sahih Muslim 37:6668
 46. "Vyprávěl Abu Sa'id Al-Khudri: [...] Prorok poté řekl, "Někdo poté prohlásí, 'Nechť každý národ následuje to co uctívali.' Takže společníci kříže půjdou ke svému kříži, a modloslužebníci (půjdou) ke svým modlám, a společníci každého boha (falešné bytosti) (půjdou) se svým bohem, až zbydou ti, kteří uctívali Aláha, jak poslušní, tak zlomyslní, a někteří lidi Písma. Poté jim bude ukázáno peklo jako by to byl klam. Poté bude řečeno židům: "Co jste uctívali?' Oni odpoví: 'Uctívali jsme Ezru, Aláhova syna.' Bude jim řečeno: 'Lžete, protože Aláh nemá manželku ani syna. Co chcete (teď)?' Oni odpoví: 'Chceme abys nám poskytnul vodu' Poté jim bude řečeno 'Pijte,' a spadnou dolů do pekla (místo toho). Poté bude řečeno křesťanům: 'Co jste uctívali?' Oni odpoví, 'Uctívali jsme mesiáše, Aláhova syna.' Bude jim řečeno, 'Jste lháří, neboť Aláh nemá manželku ani syna. Co: chcete (teď)?' Oni řeknou, 'Chceme abys nám poskytnul vodu.' Bude jim řečeno, 'Pijte,' a spadnou dolů do pekla (namísto toho). A když zbydou jenom ti, kteří uctívali ALáha (samotného), jak poslušní, tak zlomyslní[...]" - Sahih Bukhari 9:93:532s
 47. "Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní a nedočkají se přerušení, však budou tam v beznaději. My jim neukřivdili, leč oni sami sobě ukřivdili. " - Quran 43:74-76
 48. " A bude řečeno těm, kdož nespravedliví byli: „Okuste trestu věčného! Což odměňováni jste za něco jiného než za to, co sami jste si vysloužili?“ " - Quran 10:52
 49. "A prosili o rozhodnutí Boží a byl zklamán každý tyran tvrdošíjný, a před ním peklo stojí, v němž napájen bude hnisem tekoucím po doušcích malých, jež málem ani nespolkne. A smrt k němu bude přicházet ze všech stran, avšak nezemře, nýbrž za zády jeho bude stát trest přísný." - Quran 14:15-17
 50. " Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý." - Quran 4:93
 51. " Věru těm, kdož věřící muže a ženy pokoušeli a potom pokání nekonali, těm muka pekelná i trest spalující připravili" - Quran 85:10
 52. " A to jsou ti, kdož koupili život pozemský za život budoucí; těm nebude trest ulehčen a nebude jim pomoženo." - Quran 2:86
 53. " Těm, kdož po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení. " - Quran 17:18
 54. Are the parents of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) in Paradise or in Hell? - Islam Q&A, Fatwa No. 47170
 55. How sound is the hadeeth about the parents of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) being brought back to life? - Islam Q&A, Fatwa No. 70297
 56. "Noun S: (n) sadista (někdo, kdo získává slast ze způsobování bolesti druhým)" - Sadist, Princeton University's WordNet, accessed February 11, 2012
 57. "Podstatné jméno sadista (množné sadisté) Někdo, kdo čerpá potěšení z krutosti nebo bolesti vůči druhým." - Sadist, Wiktionary, accessed February 11, 2012
 58. "podst. jméno 1. Psychiatrie . člověk, který se vyznačuje sadismem, při kterém získává sexuální uspokojení z vyvolávání bolesti a degradace druhých. 2. člověk, kterého baví být krutý." - Sadist, Dictionary.com, accessed February 11, 2012
 59. " Chvála Bohu, jemuž náleží vše, co je na nebesích a na zemi, a jemuž patří chvála i v životě budoucím -On moudrý je i dobře zpravený. On zná, co vniká do země a co z ní vychází a co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje - On slitovný je i odpouštějící. Ti, kdož neuvěřili, říkají: „Nepřijde na nás Hodina!“ Odpověz: „Ale ano, při Pánu mém, přijde na vás! On zná nepoznatelné a neunikne Mu ani váha zrnka prachu na nebesích a na zemi; a není nic menšího ani většího, aby to nebylo v knize zjevné zapsáno.“" - Quran 34:1-3
 60. " A budou volat: „Máliku, nechť Pán tvůj s námi skončí!“ A odpoví jim: „Zde zůstanete vskutku!“"" - Quran 43:77
 61. " A budou tam křičet: „Pane náš, vyveď nás odtud a my budeme dobré skutky konat, nikoliv to, co dříve jsme dělali!“ „Což nedarovali jsme vám věk dlouhý, aby ten, kdo uvažuje, si to mohl uvážit? A nepřišel k vám varovatel? Okuste tedy trestu! A nespravedliví nebudou mít pomocníka žádného!"" - Quran 35:36-37
 62. " Řeknou: „Pane náš, přemohla nás naše nešťastná povaha a stali jsme se lidmi bloudícími. Pane náš, vyveď nás odsud, a jestliže to budeme na zemi opakovat, pak vskutku budeme nespravedliví.“ I řekne Bůh: „Zahnáni buďtež do něho a nemluvte na Mne!" - Quran 23:106-108
 63. " Těm, kdož neuvěřili v Pána svého, náleží trest pekelný a jak hnusný je to cíl konečný! A až tam vrháni budou, uslyší řev jeho, vřením vydávaný, a div že nevybuchne zuřivostí. A pokaždé když doň jedna skupina bude házena, zeptají se strážci jeho: „Což nepřišel k vám varovatel žádný?“ A odpovědí: „Ano, přišel k nám varovatel, ale za lháře jsme jej prohlásili a řekli: „Bůh vůbec nic neseslal a vy jste jenom ve velkém bludu!“ A dodají: „Kdybychom byli naslouchali či pochopili, nebyli bychom dnes věru plamene obyvateli!“ Svou vinu tedy doznali - pryč s plamene obyvateli!" - Quran 67:6-11
 64. " Kdybychom chtěli, dali bychom duši každé vedení správné, leč nechť uskuteční se slovo Mé: „Věru naplním peklo lidmi spolu s džiny!“"" - Quran 32:13