Changes

Jump to: navigation, search

Velbloudí moč a islám

109 bytes removed, 23:05, 16 December 2016
Použití velbloudí moči v muslimském světě
Islam Q and A říká, že zdravotní přínos velbloudí moči byl dobře znám už dřívějším generacím zdravotnictví a byl prokázán moderním vědeckým výzkumem. Problém s jejich tvrzením je, že většina vědců, kteří propagují velbloudí moč jako lék jsou muslimové. Nicméně pití velbloudí moči je součástí hnutí alternativní medicíny zvané "urine therapy" a American Cancer Society říká, že veděcký průzkum nijak nepodporuje jednotlivá zvrzení, že moč v jakékoliv formě pomáhá lidem s rakovinou a že bezbečnost urine therapy nebyla potvrzena vědou.
Also camel urine was found to cause a significant cytotoxic effect in the bone marrow cells of miceZároveň bylo objeveno, že velbloudí moč způsobuje významný cytotoxický účinek v kostní dřeni myší:
{{Quote|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8771453]|Camel urine treatment was found to cause a significant cytotoxic effect in the bone marrow cells of miceBylo objeveno, že velbloudí moč má silný cytotoxický účinek na kostní dřeň myši. This cytotoxicity at higher doses was comparable with that of standard drug Tato cytotoxicita byla srovnatelná se standartní látkou cyclophosphamide (CP). However, unlike Nicméně narozdíl od CP, the camel urine treatment failed to induce any clastogenicityvelbloudí moč nedokázala vyvolat klastogenicitu. The cytotoxicity induced by camel urine treatment was substantiated by the reduction of liver nucleic acids and glutathione levels and increased Cytotoxicita vyvolaná léčbou velbloudí močí byla podložena redukcí nukleových kyselin jater a hladinami glutathionu a zvýšením obsahu malondialdehyde (MDA) contents in the same animalsve zvířatech. Léčba s CP treatment was found to be highly clastogenicse ukázala být velmi klastogenická, cytotoxic and it reduced the levels of nucleic acidscytotoxická a snížila hladiny nukleových kyselin, proteinsbílkovin, glutathione and increased a zvýšila koncentraci malondialdehyde concentration due to its prooxidant naturedíky její prooxidační vlastnosti. The nonNe-clastogenic nature of camel urine was attributed to the antioxidant and antimutagenic compounds present in camel urineklastogenická vlastnost velbloudí moči byla přisouzena antioxidantním a antimutagenním složkám ve velbloudí moči. Pretreatment with camel urine increased the cytotoxicity of Předběžné zpracování velbloudí moči zvýšilo cytotoxicitu CP and intensified the a zintenzivnilo CP induced reduction of liver nucleic acidsredukci nukleových kyselin jater, glutathione and increased the a zvýšilo koncentraci MDA concentration. The increase of Zvýšení CP induced vyvolané cytotoxicity appears to be partly due to the additive effect of the two treatments on cellular lipid peroxidationse zdá být částečně díky aditivnímu účinku těchto dvou léků na buněčnou peroxidaci lipidů.Cytotoxic means the quality of being toxic to cellsCytotoxický znamená být toxický k buňkám.}}
Camel Urine contains Hippuric AcidVelbloudí moč obsahuje kyselinu hippurovou. Hippuric Acid is Hippurová kyselina je karboxylová kyselina nalézající se v moči koní a carboxylic acid found in the urine of horses and other herbivoresjiných býložravců. High concentrations of this acid can indicate a toluene intoxificationVysoká koncentrace této kyseliny může znamenat opojení toluenem:
{{Quote|[[w:Toluene_(toxicology)#Effects_of_long_term_exposure|Toluene (toxicology)]]|Serious adverse behavioral effects are often associated with toluene abuse related to the deliberate inhalation of solventsVážné negativní účinky na chování jsou často spojeny se zneužíváním toluenu, záměrným vdechováním rozpouštědla. Long term toluene exposure is often associated with effects such asDlouhodobé vystavení toluenu je často spojeno s účinky jako: psycho-organic syndrome; visual evoked potential (organický syndrom, VEP) abnormality toxic poly neuropathy, cerebellar, cognitivekognitivní dysfunkce, and pyramidal dysfunction; optic atrophy; and brain lesionsoční atrofie a mozkové léze.}}
Ve snaze dokázat zázrak velbloudí moči, muslimové citují tento článek BBC:
{{Quote|[http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1702393.stm Camels Could Help Cure Humans]|Scientists from the United Arab Emirates have proposed using one of the world's hardiest mammals Vědci ze Spojených Arabských Emirátů navrhli použití světově nejodolnějších savců - the camel velbloudů - in the campaign to fight and eradicate human diseasesv kampani pro boj a ničení lidských nemocí.
Dead cattle in Cumbria
Editors, em-bypass-2
4,189
edits

Navigation menu