Talk:Джизя - Данък

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Unused quotes

Абу Талиб се разболява, така Курайш отиде да го види и Пророка отиде да го види. Имаше среща там с Абу Талиб, така Абу Джахл се изправи разярен, за да го спре (Пророка от влизане). Той каза: "Той се оплака на Абу Талиб. Така че той (Абу Талиб) каза: "О, мой племенник! Какво е това, което искате от вашите хора?". Той каза: "Аз искам само една дума от тях, за което, ако я бяха казали, тогава арабите ще ги последват, и не-арабите ще им плащат Джизя". Той каза: "Една дума?". Той отговори: "Една дума". И така, той каза: "О Чичо! Нека да кажат Лa илаха ИлАллах(Няма друг бог освен Богът), а те възразиха: "Един Бог?Ние не сме чули (подобно) на това в религията до тези дни. Това е нищо друго освен една измислица". Той каза: "Така (следното) бе низпослано в Корана за тях:"Сад. Кълна се в Корана, носещ напомняне!Ала неверниците тънат в надменност и противене.Колко поколения погубихме преди тях! И се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Този е магьосник-измамник. Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително". И си тръгнаха знатните от тях: “Вървете и отстоявайте вашите богове! Именно това се възнамерява. Не сме чували за това в последната религия. То е само измислица (Коран 38:1-7)
Разказано е от Сюлейман бин Бурайд посредством неговият баща, че когато Пратеника на Аллах(мир нему) посочил някой за водач на армия или отряд, той особено го призовавал да се страхува от Аллах и да бъде добър с мюсюлманите, които били с него. Той казвал: Бий се в името на Аллах и по пътя на Аллах. Бий се срещу тези, които не вярват в Аллах. Води свещена война, не злоупотребявай с плячката; не нарушавай своя обет и не осъкатявай (мъртвите) тела; не убивай децата. Когато срещнеш враговете си, които са многоверци, покани ги към три начина на действие. Ако те отговорят на някой от тях, ти също го приеми и не им причинявай нищо лошо. Покани ги да приемат Исляма; ако те ти отговорят, приеми го от тях и се въздръж от битка срещу тях. Тогава ги покани да напуснат техните земи и да отидат в земята на Мухаирс и им възвести, че ако го направят, ще имат всички привилегии и облаги на Мухаджирите. Ако те откажат да напуснат, кажи им, че ще имат статус на бедуински мюсюлмани и ще бъдат подчинени на заповедите на Аллах както другите мюсюлмани, но те няма да получат дял от плячкте от война или Фаий, освен когато те се бият с мюсюлманите (срещу неверниците). Ако откажат да приемат Исляма, изискай от тях Джизая. Ако те се съгласят да платят, приеми откупа от тях и въздръж ръцете си. Ако откажат да платят таксата, търси помощта на Аллах и се бий с тях. Когато обсадиш крепост и обсадените се обърнат към теб за защита в името на Аллах и Неговият Пророк, не им отдавай залога на Аллах и Неговия Пророк, а им дай твоят собствен залог и залогът на твоите сподвижници защото е по-малък грях да не се зачете твоят залог и този на сподвижниците ти, отколкото да се наруши залогът даден в името на Аллах и на Неговият Пратеник. Когато обсадиш крепост и обсадените поискат да ги освободиш според заповедите на Аллах, не ги освобождавай според Неговите заповеди, защото ти не знаеш дали ще си способен да изпълниш повелите на Аллах спрямо тях[1][2][3][4]
Пророкът изпрати Халид ибн ал-Уалид до Укaйдир от Думах. Той е задържан и го заведоха при него (т.е. на Пророка). Той пощади живота му и сключи мир с него, при условие, че плати Джизя(поголовен данък).[5][6]
  1. Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: Сунан Ибн Маджа 4:24:2858(24:2967-Арабска номерация) - (Английски език)
  2. Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: Булуг ал-Марам 11:1308(11:1281-Арабска номерация) - (Английски език)
  3. Сходен текст: Сахих Бухари 8:76:433(81:14 -Арабска номерация) - (Английски език)
  4. Сходен текст: Сунан Абу Дауд 14:2606(15:136 -Арабска номерация) - (Английски език)
  5. Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: Булуг ал-Марам 11:1347(11:1321-Арабска номерация) - (Английски език)
  6. Сходен текст: Сунан Абу Дауд 19:3038(20:117 -Арабска номерация) - (Английски език)