Pozvání k Islámu před použitím násilí

Praxe zasílání výzev ne-islámským zemím, aby přistoupili k Islámu nebo k platbě poplatku (Jizyahu) předtím, než bude přistoupeno k ofenzivě Džihádu byla poprvé zavedena prorokem Mohemedem. Jeho příklad byl pak následován pravověrnými Kalify a vůdci islámských říší, byl kodifikován v právu Šaria[1] a dnes je následován mnohými islámskými vůdci a teroristickými organizacemi.

Dopis zaslaný prorokem Mohamedem Herakleiovi, byzantskému císaři.[2]

Historie

Mohamed

Dopis křesťanům z Aylah

Poté, co uslyšel zprávy, že Římané se shromažďují na hranici Byzantské říše a severní Arábie, Mohamed povolal svou armádu, aby se s nimi utkal v boji. Nicméně, když dorazil do Tabuku, tyto zprávy se ukázaly jako nepravdivé. Aby si ukrátil čas, vypravil posly k tabukským křesťanům a židům s dopisem.

Johnu ibn Rubahovi a vůdcům Aylahu. Pokoj Vám! Prosím za Vás boha, nad něhož není žádného jiného Pána. Nebudu proti Vám bojovat, dokud Vám nesdělím následující. Uvěřte nebo zaplaťte poplatek. A buďte poslušní Pánu a jeho Proroku a rovněž poslům jeho Proroka. Poctěte je a oblečte je do těch nejlepších šatů, nikoli do žádných ošuntělých rouch. Oblečte hlavně Zeida do nejlepších šatů. Dokud budou mí poslové spokojeni, budu i já spokojen. Víte o poplatku. Pokud si přejete bezpečnost na moři i na zemi, poslechněte Pána a jeho Proroka a on Vás ubrání přede všemi požadavky, ať už od Arabů nebo jiných cizinců, vyjma požadavků Pána a jeho Proroka. Pokud však se jim vzepřete a rozhněváte je, nepřijmu od Vás jedinou věc, dokud nad Vámi nezvítězím a nezajmu Vaše děti a nezabiji Vaše dospělé; protože já jsem apoštolem Pána v pravdě. Věřte v Pána a jeho Proroka. A věřte také v mesiáše, syna Marie; neboť on byl vpravdě slovem božím: Věřím v něho a v to, že byl poslem božím. Poslechněte tedy, než k Vám přijde zkáza. Vysílám k Vám své posly. Dejte Harmalovi tři míry ječmene; a jistě Harmala hath se za Vás přimlouval. Co se mě týče, pokud by nebylo Pána a této (přímluvy Harmala), neposlal bych Vám žádnou zprávu předtím, než povolám svou armádu. Nicméně teď, pokud uposlechnete mé posly, bůh se stane Vaším ochráncem, a též Mohamed, a kdokoli, kdo pod něj spadá. Moji poslové jsou Sharahbil, etc. Vaše bude boží ochrana a rovněž Mohamedova, jeho apoštola, a mír bude s Vámi, pokud se podřídíte. A pošlete lid Macna zpět do jeho země.[3]

Dopis Herakleiovi, vládci Východořímské říše v Konstantinopoli

Ve jménu Alláha, nejdobrotivějšího, nejmilostivějšího (tento dopis je) od Mohameda, otroka Alláha a jeho apoštola, Herakleiovi, vládci Byzantské říše. Mír těm, kteří se nechají vést. Tímto tě zvu k Islámu (tzn. k odevzdání se Alláhovi), oslavuj Islám a budeš v bezpečí; oslavuj Islám a Alláh tě obdaří dvojnásobnou odměnou. Pokud však toto pozvání k Islámu odmítneš, budeš zodpovědný za svedení tvých poddaných na špatnou cestu (tzn. tvého národa).

Lidé písma! Přijďte ke slovu společnému Vám i nám, které uctíváme. Není nikdo jiný než Alláh, jemuž nikdo není postaven na roveň v uctívání; a že žádný z nás nebude považovat jiné za Pána kromě Alláha. A pokud se odvrátí, řekni: Poznej na vlastní oči že jsme (ti, kteří se mu podřídili.(3.64)[4]

Dopis Negusovi, králi Abyssinie

Tento dopis posílá Mohamed, Prorok, Negusovi Al-Ashamovi, králi Abyssinie (Ethiopie). Mír těm, kteří následují pravé vedení a věří v Alláha a jeho Posla. Já jsem svědkem toho, že není jiného boha než Alláha samotného, kterému není rovno, on nepojal nikoho za ženu ani neměl syna, a Mohamned je jeho otrokem a Poslem. Zvu tě do náruče Islámu; přijmeš-li Islám, nalezneš bezpečí.

"A řekl (Mohamed ): ’Lidé písma (Židé a křesťané), přijměte slovo, které je jen mezi Vámi a námi, že neuctíváme nikoho jiného než Alláha, a že s ním nespojujeme žádné jiné společníky, a že nikdo z nás nesmí pojmout žádné jiné za pány, kromě Alláha.’ A pokud se odvrátí, řekni:Pohleď na vlastní oči, my jsme Muslimové" [Korán 3:64]

Pokud odmítneš toto pozvání, budeš zodpovědný za všechno zlo křesťanů, jež jsou mezi tvými lidmi.[5]

Dopis Muqawqasovi, místodržiteli v Egyptě

Ve jménu Alláha, nejdobrotivějšího, nejmilostivějšího.

Od Mohameda, otroka Alláha a jeho Posla, Muqawqasovi, místodržiteli v Egyptě.

Mír těm, kdo následují pravé vedení. Načež, vyzývám tě k přijetí Islámu. Věz, pokud chceš bezpečí, přijmi Islám. Pokud přijmeš Islám, pak Alláh, Vznešený, tě dvojnásobně odmění. Ale pokud tak odmítneš učinit, poneseš tíhu hříchu všech Koptů.

"A řekl (Mohamed ): ‘Lidé písma (Židé a křesťané), přijměte slovo, které je jen mezi Vámi a námi, že neuctíváme nikoho jiného než Alláha, a že s ním nespojujeme žádné jiné společníky, a že nikdo z nás nesmí pojmout žádné jiné za pány, kromě Alláha.’ A pokud se odvrátí, řekni:Pohleď na vlastní oči, my jsme Muslimové" [Korán 3:64][5]

Dopis Chosroesovi, vládci Persie

Ve jménu Alláha, nejdobrotivějšího, nejmilostivějšího.

Od Mohameda, Posla Alláha, Chosroesovi, králi Persie.

Mír tomu, kdo následují pravé vedení, kdo věří v Alláha a jeho Posla a kdo dosvědčuje, že zde není jiného boha než Alláha samotného, a že nikdo mu není postaven na roveň, a že Mohamed je jeho otrokem a Poslem. Vyzývám tě, abys přijal víru v Alláha. Já jsem Poslem Alláha seslaným ke všem lidem a jsem povolán k tomu, abych vyvolal strach před Alláhem v každém živém člověku a aby mohlo být vzneseno obvinění proti těm, kdo odmítnou Pravdu. Přijmi Islám jako svou víru, abys mohl žít v ochraně, jinak budeš odpovědný za všechny hříchy Magianů. [5]

Dopis Haudhovi bin ‘Alimu, vládci Yamamy

Ve jménu Alláha, nejdobrotivějšího, nejmilostivějšího.

Od Mohameda, Alláhova Posla, Haudhovi bin ‘Alimu.

Mír tomu, kdo následují pravé vedení. Věz, že moje víra bude platit všude. Přijmi Islám a kdokoli pod tvým velením zůstane tvůj.[5]

Dopis Harithovi bin Abi Shamir Al-Ghassanovi, králi Damašku

Ve jménu Alláha, nejdobrotivějšího, nejmilostivějšího.

Od Mohameda, Alláhova Posla, Al-Harithovi bin Abi Shamirovi.

Mír tomu, kdo následují pravé vedení, kdo v ně věří a považuje jej za pravdu. Vyzývám tě, abys začal věřit v Alláha samotného, jemuž není nikdo roven, a tudíž tvé království zůstane tvé. [5]

Dopis králi Ománu, Jaiferovi a jeho bratru ‘Abd Al-Jalandiovi

Ve jménu Alláha, nejdobrotivějšího, nejmilostivějšího.

Od Mohameda bin ‘Abdullaha Jaiferovi a ‘Abd Al-Jalandiovi.

Mír tomu, kdo následují pravé vedení; tímto Vás oba zvu, abyste odpověděli na volání Islámu. Přijměte Islám. Alláh mě poslal jako Proroka za všemi Jeho tvory, abych vštípil strach před Alláhem do srdcí Jeho neposlušných tvorů, tak aby už nebylo žádné výmluvy pro ty, kdo popírají Alláha. Pokud akceptujete Islám, budete dále řídit svou zemi; ale pokud neuposlechnete mého volání, musíte pamatovat, že všechny Vaše državy jsou pomíjivé. Moji jezdci zaberou Vaši zemi, a moje proroctví bude vládnout ve Vašem království.[5]

Kalifové

Kalif Abu Bakr As-Siddiq píše Khosruovi, perskému veliteli

Roku 636 našeho letopočtu, v bitvě u Qadisiyya, velitel muslimských jednotek, Khalid ibn Al-Walid, vypravil posla se zprávou od Kalifa Abu Bakra k perskému veliteli, Khosruovi.

Podřiď se Islámu a buď v bezpečí. Nebo přistup na placeni poplatku (Jizya), a ty a tvoji lidé budete pod naší ochranou, jinak budeš mít pouze sám sebe, koho obviňovat za důsledky, neboť já přivádím muže, kteří lační po smrti tak vřele, jako ty toužíš po životě.[6]

Kalif Umar Ibn Al-Khatab píše Yazdgirdovi III., králi Persie

Komie komunikace mezi Sassanianem Yazdgirdim III (632 AD - 651 AD) a Umarem Ibn Al Khatab Khalifat Al Musleminim, po bitvě o Ghadesiyeh. Originální znění tohoto dopisu od Yazdgirda III je uloženo v britském muzeu v Londýně. Datum, kdy byl tento dopis napsán, je po bitvě o Ghadesiyeh.

Od: Umar Ibn Al Khatab Khalifat Al Muslemini
Komu: Yazdgird III Shahanshah z Perské říše

Yazdgirde, nevidím úspěšnou budoucnost pro tebe ani pro tvůj národ, ledaže přijmeš mou nabídku a učiníš Bei'at (připojení se ke Kalifátu a zavedení Islámu). Kdysi dávno tvořila tvoje země polovinu známého světa, ale co se s ní nyní stalo? Tvá vojska utrpěla porážku na všech frontách a tvůj národ je předurčen k zániku. Nabízím ti cestu, jak se zachránit. Začni se modlit v jediného boha, boha jediné jednoty, jediného boha, který stvořil vše ve vesmíru.

Přináším tobě a světu jeho zprávu, toho, kdo je je pravým bohem. Zastav své uctívání ohně, poruč svému národu, aby zastavil uctívání ohně, které je falešné; přidej se k nám tím, že se přidáš k pravdě. Uctívej Alláha, jediného pravého boha, stvořitele vesmíru. Projevuj úctu Alláhovi a přijmi Islám jako svoje spasení. Ukonči své pohanské zvyky a falešné modly a zaveď Islám, tak abys mohl přijmout Alláha jako svého spasitele. Tím, že to uděláš, nalezneš jedinou cestu k přežití a míru pro Peršany. Pokud víš, co je nejlepší pro Ajam (arabský termín pro Peršany, který znamená retardovaný & divný), zvolíš tuto cestu. Bei'at je jediná cesta.


Allah O Akbar
Sign, Khalifat Al Muslemin
Omar Ibn Al Khatab[7]


OD: Shahanshah Perské říše, Yazdgird III Sassanid
Komu: Umar Ibn Al Khatab, Kalif Tazi (perský termín pro araby)

Ve jménu Ahura Mazdy, stvořitele života a inteligence, napsal jsi ve svém dopise, že nás chceš přivést k bohu, Allahovi, bez toho, že bys měl opravdové znalosti o tom, kdo jsme a co uctíváme! Je ohromující, že zastáváš funkci Kalifa (Vládce) Arabů, a přesto jsou tvé znalosti na úrovni nejnižšího arabského vandráka, který se potuluje pouštěmi Arábie a stejné jako pouštního kmenového muže (mardak). Nabízíš mi uctívání sjednoceného a jediného boha, bez toho, že bys věděl, že už po tisíce let Peršané uctívají jediného boha, a že se k němu modlí pětkrát za den! V této zemi kultury a umění to byla normální životní cesta už po tisíce let. Když jsme zavedli tradici pohostinnosti a dobrých vztahů ve světě a začali jsme mávat vlajkou "Dobrých úmyslů, dobrých slov, dobrých zvyků" v našich rukách, ty a tví předci se ještě potulovali po poušti, jedli ještěry, protože jste neměli nic jiného k jídlu, abyste se nasytili, a zakopávali zaživa vaše nevinné dcery v písku (stará arabská tradice, která preferuje děti mužského pohlaví před ženskými). Lidé Tazi (arabové) si neváží božích stvoření! Božím dětem stínáte hlavy, dokonce i zajatcům, znásilňujete ženy, zakopáváte své dcery zaživa, útočíte na karavany, masově vraždíte, unášíte lidem ženy a kradete jejich majetek! Vaše srdce jsou z kamene; odsuzujeme všechno to zlo, které činíte. Jak nás můžete učit něco o boží cestě, když se dopouštíte takových činů? Říkáš mi, abych se vzdal uctívání ohně! My, Peršané, vidíme lásku stvořitele a moc vynálezce ve světle slunce a teplu ohně. Světlo a teplo slunce a ohně nám umožňuje vidět světlo pravdy a zahřívá naše srdce ve vztahu ke stvořiteli a jednoho k druhému. Pomáhá nám být laskaví jeden k druhému; povznáší nás a pomáhá nám udržovat Mazdův oheň živý v našich srdcích. Náš pán je Ahura Mazda a je zvláštní, že i Vy jste jej také objevili a pojmenovali ho Alláhem.

Ale my nejsme stejní jako Vy; Nejsme na stejné úrovni jako Vy. My pomáháme jiným lidským bytostem, šíříme lásku v lidstvu, šíříme dobro na zemi, rozšiřovali jsme naši kulturu, ale s respektem k ostatním kulturám, po celém světě a po tisíce let, a přesto Vy ve jménu Alláha napadáte zemi jiného národa! Masově vraždíte lidi, vytváříte hladomor, strach a chudobu pro ostatní, tvoříte zlo ve jménu Alláha. Kdo je odpovědný za tuto kompletní katastrofu? Je to Alláh, kdo Vám velí zabíjet, drancovat a ničit? Jste to Vy, stoupenci Alláha, kteří vše toto činí v jeho jménu? A nebo je to obojí? Vzešli jste z žáru pouště a vypálených neúrodných polí bez jakýchkoli zdrojů, chcete učit lidi lásce k bohu Vašimi vojenskými taženími a silou Vašich mečů! Jste pouštní primitivové, a přesto chcete učit městské lidi jako jsme my, kteří žili ve městech po tisíce let, boží lásce! Máme za sebou tisíce let kultury, jistě mocný nástroj!

Učíte nás? Se všemi svými vojenskými taženími, barbarstvím, vražděním a drancováním ve jménu Alláha, co jste naučili svou muslimskou armádu? Jaké vědění jsi předal muslimům, že požaduješ, aby si je přisvojili i nemuslimové? Jaké kultuře jsi se naučil od svého Alláha, že se ji teš snažíš vnutit ostatním? Běda, ...... že dnes naše perská vojska Ahury byla poražena od Vašich Alláha uctívajících vojsk; nyní naši lidé musí uctívat stejného boha a modlit se k němu pětkrát denně, a musejí jej nazývat Alláhem a modlit se k němu v Arabštině, protože váš bůh umí zřejmě jen arabsky, Vy a vaše tlupa zločinců ať se sbalí, a odejděte zpátky na poušť, kde jste zvyklí žít. Vezmi je zpátky tam, kde jsou zvyklí na pálivé slunce, kmenový život, jedení ještěrů a pití velbloudího mléka. Zakazuji ti, abys nechal svou bandu zlodějů, aby se roztahovali v našich úrodných polích, civilizovaných městech a v našem slavném národě. Nenech tyto "bestie se srdcem z kamene" konat, masově vraždit naše lidi, unášet naše ženy a děti, znásilňovat naše ženy a posílat jejich dcery do Mekky jako otrokyně! Nenech je páchat tyto zločiny ve jménu Alláha a zastav vaše kriminální chování. Aryané jsou odpouštějící, vřelí, pohostinní, a decentní lidé a všude kam přišli, zasévali sémě přátelství, lásky, poznání pravdy; tudíž, nebudou tebe a tvé lidi trestat za pirátské způsoby a kriminální činy. Prosím, abys zůstal i se svým Alláhem ve svých pouštích a nepřibližoval se k našim civilizovaným městům, protože tví věřící jsou "velmi hroziví" a vaše chování je "nanejvýš barbarské".


Podepsán,

Yazdgird III Sassanid[7]

Kalif Umar Ibn Al-Khatab Apři dobývání Al-Basrah

Svolej lidi k bohu; ti, kdo odpoví na naši výzvu, přijměte to od nich, ale ti, kdo odmítnou, musí zaplatit daň ponížení a nízkosti. Pokud to odmítnou, nastoupí meč bez shovívavosti. Bojte se boha ve vztahu k tomu, co vám bylo svěřeno.[8]

Ostatní

Dopis záporožeckých kozáků z Ukrajiny jako odpověď tureckému sultánovi

Dopis napsaný okolo roku 1660 jako reakce na dopis od sultána Mohameda IV z Turecké říše, požadující, aby kozáci dobrovolně přijali tureckou nadvládu.

Ty turecký Ďáble!

Bratře a společníku proklatého Ďábla, a Sekretáři samotného Lucifera, zdravíme tě!

Co jsi ty vůbec vlastně za vznešeného rytíře? Nechť satan odstoupí a tvá armáda se rozpadne. Nikdy nebudeš natolik silný, abys si podrobil syny Ježíše Krista. Tvé armády se nebojíme, a jak na zemi, tak na moři v našich chaikách (lodě) proti tobě budeme bojovat.

Ty sluho Babylónu, ty sládku Jeruzaléma, ty zloději koz z Alexandrie, ty pasáku vepřů z Egypta (jak Dolního, tak Horního), ty arménské prase a tatarská kozo. Ty kate Kamyaneťanů, ty zloduchu z Podolia, ty největší hloupý spratku celého světa a podsvětí a před naším bohem, tupče, prasečí rypáku, kobylí zadku a Hádesův klaune. Ať tě ďábel odnese!

Toto je odpověď kozáků na tvůj dopis, ty podlý zakrslíku! Ty nikdy nebudeš schopen být pánem pravých křesťanů!

Datum neznáme, protože neznáme kalendář. Měsíc je na obloze, rok je v knize, a den je stejný tady u nás jako tam u tebe - a proto nám můžeš políbit víš co!


Koshoviy Otaman Ivan Sirko

A všechno záporožecké kozácké bratrstvo[9]

Současnost

Muslimští vůdci

Dopis Mahmouda Ahmadinejada prezidentu USA

9. května 2006 zaslal íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad 18 stránkový dopis Georgi W. Bushovi, prezidentu Spojených států, prostřednictvím švýcarské ambasády v Teheránu.

Všichni proroci hovoří o míru a pokoji k člověku -- na základě monoteismu, spravedlnosti a respektu k důstojnosti.

Nemyslíte, že když my všichni začneme věřit těmto principům a dodržovat je, tedy, monoteismus, uctívání boha, spravedlnost, respekt k lidské důstojnosti, víra v poslední den, můžeme překonat problémy současného světa -- které jsou výsledkem neposlušnosti k Nejvyššímu a k učením proroků – a zvýšit naši výkonnost? Nemyslíte, že víra v tyto principy podporuje a zajišťuje mír, přátelství a spravedlnost?

Nemyslíte, že tyto výše citované psané či nepsané principy jsou univerzálně respektovány?

Nepřijmete tedy toto pozvání? To znamená, návrat k pravému učení proroků, k monoteismu a spravedlnosti, k zachování lidské důstojnosti a poslušnost k Nejvyššímu a jeho Prorokům?

Pane prezidente, historie nám říká, že represivní a kruté vlády nepřežijí. Bůh je obdařil osudem člověka. Nejvyšší neponechal vesmír a humanitu napospas jim samotným.
. . .
Lidé v mnoha zemích jsou rozezleni útoky na základy své kultury a desintegraci rodin. Jsou stejně zděšeni z toho, jak se vytrácí péče a soucit. Lidé ve světě nemají důvěru v mezinárodní organizace, neboť jejich práva nejsou těmito organizacemi chráněna.

Liberalismus a demokracie západního stylu nebyla schopna realizovat ideály humanity. V dnešním světě tyto dva koncepty selhaly. Ti, kteří mají vhled, již slyší zvuky tříštění a zániku ideologie a myšlenek liberálních demokratických systémů.

Stále více vidíme, že lidé na celém světě se hrnou k jednomu hlavnímu ohnisku -- kterým je všemocný bůh. Nepochybně prostřednictvím pravé víry v boha a učení proroků lidé překonají své problémy. Moje otázky zní: “Nechcete se k nim přidat?”

Pane prezidente, ať se nám to líbí nebo ne, svět se ubírá směrem k víře v Nejvyššího a spravedlnost a boží vůle převládne nad všemi věcmi.

Vasalam Ala Man Ataba’al hoda
Mahmood Ahmadi-Nejad
Prezident Islámské republiky Iránu
[10]

Al-Kajda

Adam Yahiye Gadahn krátce před pátým výročím útoku 9/11

Adam Yahiye Gadahn, seniorní činovník, kulturní vykladač, mluvní a mediální poradce pro Al-Kajdu, zveřejnil video nazvané "Pozvání k Islámu", a to 2. září, 2006, krátce před 5. výročím 11. září.

Islám je jediným náboženstvím přijatelným pro Boha a přišlo se zjevenou knihou, Koránem, která ruší všechna předchozí zjevení, jako Tóru a Evangelia...bůh nečiní žádného rozdílu mezi církví a státem
. . .

Američanům a zbytku křesťanstva vzkazujeme, buď odmítněte své nesprávné zvyky a vstupte do světla pravdy nebo v sobě tento jed zachovejte a pociťujte důsledky v tomto a příštím světě
. . .

Pokud se sionističtí křižáčtí misionáři nenávisti a proti-islámští konzultanti jako je Daniel Pipes, Robert Spencer, Michael Scheuer, Steven Emerson, a ano, i velitel křižáků, George W. Bush zřeknou svých postojů (nevíry) a budou činit pokání a vstoupí do světla Islámu a vytasí své meče proti nepřátelům Boha, bude to od nich akceptováno a stanou se našimi bratry v Islámu. A my zasíláme speciální pozvání vám všem, kdo bojujete po boku křižáka Bushe za jeho ropný sen v Afganistánu, Iráku, a kdekoli jinde. W. vás poslal na smrt.[11]

Osama bin Ládin a jeho "Dopis Americe"

Dopis Americe je dokument čítající 4000 slov napsaný Osama bin Ládinem v roce 2002. Nejprve se na internetu objevil v arabštině, a to na Saudsko-Arabske webové stránce, a od té doby byl přeložen a vyvěšen a Islámských stránkách administrovaných z Velké Británie.[12]

K čemu Vás voláme a co od Vás chceme?

1) První věc, ke které vás voláme, je Islám.

a) Víra ve Sjednocení Boha; svoboda od považování jiných za jemu rovného, a odmítnutí takového postoje; kompletní lásky k Němu, Nejvyššímu; kompletní podřízenosti Jeho Zákonům; a zavržení všech názorů, rozkazů, teorií a náboženství, která jsou v rozporu s vírou, kterou seslal svému Proroku Mohamedovi (mír s ním). Islám je náboženství všech proroků, a nečiní mezi nimi rozdílu - nechť je mír s nimi všemi. Je to tato víra, ke které Vás voláme; pečeť všech předchozích náboženství. Je to víra Sjednocení Boha, upřímnosti, nejlepších způsobů, spravedlnosti, milosti, cti, čistoty a zbožnosti. Je to víra, jež se projevuje laskavostí k ostatním, zavedením spravedlnosti mezi nimi, zaručením jejich práv, a bránící utlačované a perzekuované. Je to víra radosti z dobra a zákazu zla, a to prostřednictvím činů, jazyka a srdce. Je to víra Džihádu ve jménu Alláha, směřující k tomu, že Alláhův svět a víra budou vládnout světu. A je to víra jednoty a souhlasu k poslušnosti Alláhovi, a naprosté rovnosti mezi všemi lidmi, bez ohledu na jejich barvu, pohlaví nebo jazyk.

b) Je to náboženství, jehož kniha - Korán - zůstane zachována a nezměněna, poté co ostatní svaté knihy a zprávy budou změněny. Korán je zázrak až do dne posledního soudu. Alláh nikomu nedopřál, aby napsal takovou knihu, jakou je Korán, ani třeba jen deset veršů jemu podobných.

2) Druhá věc, ke které Vás voláme, je zastavení útlaku, lží, nemorálnosti and prostopášnosti, které se mezi Vámi rozšířili.

a) Vyzýváme vás, abyste se stali lidmi dobrých mravů, zásad, cti a čistoty; k odmítnutí nemorálních aktů smilstva, homosexuality, intoxikantů, hazardu a obchodování s úrokem. K tomuto všemu vás vyzýváme, abyste byli vysvobozeni ode všeho, do čeho jste byli polapeni; abyste byly vysvobozeni od klamných lží, že jste skvělá země, které mezi vás Vaši vůdcové rozšiřují, aby před Vámi zakryli opovrženíhodný stav, do něhož jste se dostali.

b) Se smutkem Vám sdělujeme, že jste ta nejhorší civilizace v historii lidstva:

i) Jste národ, který, než-li by vládl prostřednictvím Šaríi od Alláha, zakotvené v Ústavě a Zákonech, se rozhodl, že si bude přijímat své vlastní zákony, jak se mu zlíbí. Oddělujete víru od Vašich rozhodnutí, v rozporu s pravou podstatou, která přisuzuje absolutní autoritu Pánu a Vašemu stvořiteli. Utíkáte od odpovědi na trapnou otázku, která je Vám kladena: Jak je možné, že všemocný Alláh stvořil svá stvoření, dal jim moc panovat nad všemi ostatními tvory na zemi, zahrnul je blahobytem na zemi, a že by jim zároveň upřel to, co nejvíce potřebují: znalost zákonů, jimiž se mají řídit jejich životy?
. . .
Pokud nesplníte všechny tyto podmínky, pak se připravte na boj s Islámským národem. Národem monoteismu, který svěřuje veškerou důvěru Alláhovi a nebojí se nikoho jiného než jeho. Národ, který je v Koránu označen těmito slovy: Bojíte se jich? Alláh má větší moc, a proto byste se měli bát jeho, pokud jste věřící. Bojujte proti nim, aby je Alláh mohl potrestat Vašima rukama a zahanbil je a dal Vám vítěství nad nimi, a aby zahojil prsa věřících lidí. A odejmi zlobu z jejich srdcí. Alláh přijímá pokání, od koho se mu zlíbí. Alláh je vševědoucí, vše-moudrý. Korán 9:13-1
. . .
Pokud Američané neuposlechnou naší rady a nepřijmou naše dobrodiní, vedení a spravedlnost, k níž je voláme, pak vězte, že prohrajete křižáckou výpravu, kterou Bush započal, stejně jako jiní bývalí křižáci, čímž jste byli ponížení rukama Mujahideena, a utekli jste do svých domovů v tichu a s ostudou. Pokud Amerika neodpoví, pak ji čeká stejný osud jako Sověty, kteří utekli z Afganistanu, aby se vyrovnali se svou porážkou, politickým rozkolem, ideologickým sestupem a ekonomickým krachem.

Toto je naše zpráva Američanům, jakožto odpověď na tu jejich. Vědí, proč s nimi bojujeme a kvůli které formě jejich ignorance, a že se svolením Alláha, zvítězíme?[13]

Boko Haram

Abubakar Shekau's píše prezidentovi Nigérie

Abubakar Shekau, vůdce teroristické organizace Boko Haram, zveřejnil v srpnu 2012 video požadující, aby Goodluck Jonathan, Nigerijský křesťanský prezident, konvertoval k Islámu.

Vy [Goodluck Jonathan] se musíte zbavit této moci nepocházející od boha, měl byste činit pokání a opustit křesťanství... Vy [Barack Obama] jste řekl, že jsem globální terorista, pak Vy jste terorista v příštím světě.[14]

Související články

Externí odkazy

Reference

 1. Ahmad Ibn Lulu Ibn Al-Naqib, translated by Noah Ha Mim Keller - Reliance of the Traveller: The Classic Manual of Islamic Sacred Law Umdat Al-Salik (o9.0-8) - Published by Amana Corporation; Revised edition (July 1, 1997), ISBN-13: 978-0915957729
 2. Khan, Dr. Majid Ali (1998). Muhammad The Final Messenger. Islamic Book Service, New Delhi, 110002 (India). ISBN 81-85738-25-4
 3. Muir, Sir William. (1878). The life of Mahomet. (p. 456). London: Smith, Elder & Co
 4. M. Muhsin Khan (Translator) - Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Fighting for the Cause of Allah (Jihaad), Number 191 - USC-MSA, Compendium of Muslim Texts
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mubarakpuri, Saifur Rahman Al, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, Darussalam Publications, ISBN 9960899551, 2005, http://books.google.co.uk/books?id=r_80rJHIaOMC&pg=PA412&dq=The+letters+of+the+Prophet+Muhammad+to+the+kings+beyond+arabia&hl=en&ei=CsrTTuLOH9Co8AOOsoHiDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=The%20letters%20of%20the%20Prophet%20Muhammad%20to%20the%20kings%20beyond%20arabia&f=false , pp. 412-426
 6. Tabari and History of the World, Volume IV Book XII. The Mohammedan Ascendency, page 463, by John Clark Ridpath, LL.D. 1910.
 7. 7.0 7.1 Yazgird III and Omar Al Muslemin letters - Iran Heritage, accessed October 29, 2011
 8. Al-Tabari, Historie al-Tabari (Ta'rikh al rusul wa'l-muluk), vol. 12: Bitva o Qadissiyah a dobytí Syrie a Palestiny, překlad. Yohanan Friedman (Albany: State University of New York Press, 1992), p. 167.
 9. Andrew Gregorovich - Dopis kozáků "Nejvzdorovitější dopis!" - InfoUkes Inc, vydáno 29. října, 2011
 10. Text íránského prezidenta Ahmadi-Nehada prezidentu USA - IRNA, 9. května 2006
 11. Links to the full video appear to be dead, however, a partial transcript has been recorded in a blog post made by Michelle Malkin, named "Convert or die" (dated September 2, 2006).
 12. Jason Burke, "Osama issues new call to arms", The Observer, November 24, 2002 (archived), http://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/alqaida.terrorism. 
 13. "Full text: bin Laden's 'letter to America'", Observer Worldview Extra, November 24, 2002 (archived), http://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/theobserver?li=1. 
 14. Aminu Abubakar - Nigerian leader slams sect leader's call on him to resign - AFP, August 6, 2012