Marie, sestra Áronova, v Koránu

Zdá se, že autor Koránu se domnívá, že Marie, matka Ježíše je ta samá osoba jako Mirjam, sestra Áronova (a Mojžíšova), což ale není možné, Mirjam žila asi tisíc let před Marií. Zdá se, že Mohamed spojil Marii a Mirjam do jedné osoby, když vymýšlel Korán. Obě dvě jsou zvané مريم (Miryam) v arabštině.

Zdroje

Korán

Marie, matka Ježíše je zvaná sestrou Áronovou v súře 19:

Pak přišla s ním k lidu svému, nesouc jej. I zvolali: „Marie, tys věru provedla věc neslýchanou!

(19:28) Sestro Árónova, otec tvůj nebyl mužem špatným ani matka tvá nebyla nepočestnou!“

A ukázala Marie na chlapce. I pravili:;,Jak máme mluvit s někým, kdo ještě v kolébce je boy?

A promluvil chlapec: „Já služebníkem Božím jsem, On dal mi Písmo a učinil mne prorokem.

A učinil mne požehnaným, ať kdekoliv dlíti budu, a modlitbu a almužnu; co živ budu, mi poručil

a také úctu k matce své; a ani násilníkem, ani bídníkem mne neučinil.

A dal, aby mír byl se mnou v den, kdy jsem se narodil, i v den, kdy zemřu, i v den, kdy k životu budu zas probuzen.“

Takový je Ježíš, syn Mariin, podle slova pravdivého, o němž oni pochybují jen! \


Korán říká, že žena Imrána porodila pannu Marii, která porodila Ježíše.

A hle, pravila manželka ´Imránova: „Pane můj, zaslibuji Ti, co je v lůně mém, aby se zasvětilo Tobě. Přijmi to ode mne, vždyť Tys slyšící, vševědoucí!“

A když to přivedla na svět, zvolala: „Pane můj, přivedla jsem na svět dceru“ - a Bůh dobře věděl, co přivedla na svět, vždyť pohlaví mužské není jako ženské - „a nazvala jsem ji Marií. A svěřuji ji i potomstvo její do ochrany Tvé před satanem prokletým.“

A přijal ji Bůh přijetím laskavým a dal jí vzrůst vzrůstem krásným; a svěřil ji Zachariášovi. A kdykoliv za ní vešel Zachariáš do svatyně, nalezl u ni potravu. I zeptal se: „Marie, odkud to máš?“ Odpověděla: „To přichází od Boha a Bůh věru uštědřuje obživu, komu chce, aniž počítá.“

Tehdy tam Zachariáš poprosil Pána svého: „Pane můj, dej mi z milosti Své potomstvo výtečné, vždyť Ty jsi ten, jenž rád prosby vyslyšuje!“

A zavolali na něj andělé, zatímco stál a modlil se ve svatyni: „Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o narození Jana, jenž potvrdí pravdivost slova Božího a bude pánem, bude zdrženlivý, bude prorokem a jedním z bezúhonných.“

Pravil: „Pane můj, jak bych mohl mít chlapce, když již jsem dospěl do věku vysokého a manželka má je neplodná?“ Řekl: „Takto Bůh činí to, co chce!“

Pravil Zachariáš: „Pane můj, učiň mi znamení!“ Odvětil: „Znamením tvým bude, že nebudeš po tři dny mluvit s lidmi jinak než posunky. A vzývej často Pána svého a chval Jej za večera i za jitra!“

A hle, pravili andělé: „Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého.

Marie, buď Pánu svému pokorně oddaná, padej na tvář svou a skláněj se s těmi, kdož poklekají.

A toto je jeden z příběhů nepoznatelných, jež ti zjevujeme. Tys nebyl mezi nimi, když vrhali losy třtinami o to, kdo z nich se ujme Marie, a nebyla mezi nimi, když se hádali.

A hle, pravili andělé: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi.

A bude mluvit s lidmi již v kolébce i jako dospělý a bude patřit mezi bezúhonné.“

Pravila: „Pane můj, jak bych mohla mít syna, když se mne smrtelník žádný dosud nedotkl?“ Pravil: „Takto Bůh tvoří to, co chce; když o věci nějaké rozhodne, řekne toliko „Staniž se!“, a stane se.


Marie, matka Ježíšova, je zároveń zvaná "dcerou Imránovou" v súře 66:

A uvádí i Marii, dceru ´Imránovu, jež panenství své střežila a do níž jsme vdechli ducha Svého. A za pravdivá prohlásila slova Pána svého i Písma Jeho a patřila mezi Bohu pokorně oddané.

Imrán je arabská forma jména Amram. Amram byl otec Mojžíše, Árona a Mirjam [1]. Tedy Korán zmiňuje Marii ve stejném rodinném vztahu jako Mirjam.

Hadísy

Křesťané z Najran zjistili tuto chybu už v době Mohamedova života. Zeptali se Mohamedova společníka a on nevěděl co na to říct. Zeptal se Mohameda a dostal tuto odpověď:

Mughira b. Shu'ba vyprávěl: Když jsem přišel do Najranu, oni (křesťané Najranu) se mě zeptali: Vy čtete "Ó sestro Áronova" v Koránu, ale Mojžíš byl narozen dávno před Ježíšem. Když jsem přišel zpátky za Aláhovým poslem (ﷺ), zeptal jsem se jej na to, na což mi řekl: Lidé dávali jména podle jmen apoštolů a zbožných lidí, kteří byli před nimi.

Jeho odpověď byla, že byla pouze zvaná "sestra Áronova" a důvodem je, že Áron byl zbožný člověk, který žil tisíc let před ní.

Jeho odpověď se zdá být jen výmluvou, protože křesťané, Mohamedovi společníci a dokonce i Aiša, chápali Korán tak, že mluví doslova o sestře Áronově. Tafsír Ibn Kathir ve své ne-zkrácené verzi říká tohle:

وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي يَعْقُوب حَدَّثَنَا اِبْن عُلَيَّة عَنْ سَعِيد بْن أَبِي صَدَقَة عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ أُنْبِئْت أَنَّ كَعْبًا قَالَ إِنَّ قَوْله : " يَا أُخْت هَارُون " لَيْسَ بِهَارُون أَخِي مُوسَى قَالَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَة كَذَبْت قَالَ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فَهُوَ أَعْلَم وَأَخْبَر وَإِلَّا فَإِنِّي أَجِد بَيْنهمَا سِتّمِائَةِ سَنَة قَالَ فَسَكَتَتْ وَفِي هَذَا التَّارِيخ نَظَر


Vyprávěl Ibn Jarir, od Yaqub, od Ibn U’laya, od Sa’id Ibn Abi Sadaqa, od Muhammad Ibn Sireen, který řekl, že mu bylo řečeno, že Ka’b řekl, že verš, který říká: "Ó sestro Áronova!" (ze súry 19:28) se nevztahuje k Áronovi, bratrovi Mojžíše. Aiša odpověděla Ka’bovi, "Lžeš." Ka’b odpověděl: "Ó matko věřících! Pokud prorok to řekl, tak on je znalejší a je to tak jak říká. Ale kromě toho, mezi časem Ježíše a Mojžíše je rozdíl asi 600 let." On to řekl a ona zůstala zticha.
Tafsir Ibn Kathir (non-abridged) on 19:28 [2]

Takže dokonce i Aiša pochopila Korán tak, že Marie, matka Ježíše, byla sestrou Árona a Mojžíše.

Pokud lidé opravdu nazývali lidi po zbožných lidech, kteří žili před nimi a Marie byla zvaná "sestrou Árona", proč o tom Aiša, ani Mohamedův společník ani křesťané nevěděli?

Křesťanské zdroje

Mirjam, Áron a Mojžíš byly děti Amrama (Imrána v arabštině):

Děti Amrama: Áron, Mojžíš a Mirjam.
1 Chronicles 6:3 [3]

Marie, matka Ježíše, byla dcerou Jáchyma a byla z rodiny Davida (ne Árona):

Jméno jejího otce bylo Jáchym a její matky Anna.
The gospel of the birth of Mary, 1:1-2 [4]

Apologetické argumenty

Ibn Kathir dal následující vysvětlení ve svém tafsíru:

(o sestro Áronova!) to se vztahuje k bratrovi Mojžíše, protože ona byla z jeho potomků. Je to podobné jako rčení: `Ó bratře Tamim,' tomu, kdo je z kmene Tamimi, a `ó bratře Mudar,' tomu, kdo je z kmene Mudari. Zároveň bylo řečeno, že byla blízká zbožnému muži mezi nimi, jehož jméno bylo Áron a byla mu podobná v její abstinenci a uctívání.

Jelikož předložil dvě možné řešení pro tento problém, tak si pravděpodobně nebyl jistý ani jedním z nich. Jinak by předložil jen jedno (buď je vzdálenou "sestrou" Árona anebo měla opravdového bratra, který se shodou okolností jmenoval Áron).

"Sestra Áronova znamená potomek Árona"

Korán doslova říká "sestra (أُخْتَ) Áronova" a lidé pochopili ten verš, že doslova znamená "sestra Áronova". Až poté, co se k Mohamedovi doneslo, že je to špatně, význam se změnil na "potomek Árona". V křesťanských zdrojích se píše, že byla z rodiny Davida, takže proč Korán říká, že je z rodiny Árona? Někteří apologetici říkají, že v Lukášovi 1:5, Alžběta je popsaná jako potomek Árona a v Lukášovi 1:36 je Marie popsaná jako sestřenice anebo blízká Marii [5]. Ale to, že Marie je sestřenice nebo jinak blízká Alžběte, nutně neznamená, že jsou obě potomky Árona.

Pokud byla Marie známá jako potomek Árona, proč arabští křesťané (a Aisha a Mughira b. Shu'ba) v době Mohameda, o tom nic nevěděli?

Tohle zároveň nevysvětluje třetí súru, kde je nazvaná opravdovou dcerou Amrama.

"Marie měla shodou okolností otce zvaného Imrán a bratra zvaného Áron"

Křesťanské zdroje říkají, že její otec byl zvaný Jáchym a nezmiňují, že by měla bratra zvaného Áron. Pokud měla bratra jménem Áron, tak stále zůstává otázka, proč je zvaná "sestrou Árona"? Pokud je její bratr tak důležitý, že musel být zmíněn s jejím jménem, proč o něm neslyšíme víc? Je mnohem pravděpodobnějeí, že autor Koránu si opravdu myslel, že ona je sestrou Árona a Mojžíše a v Koránu ji lidi nazývali "sestrou Áronovou" aby zdůraznili její společenský status.

Sestro Árónova, otec tvůj nebyl mužem špatným ani matka tvá nebyla nepočestnou!“

Jinými slovy, lidi se ptali "Jak můžeš mít dítě bez manžela, když jsi z tak slušné rodiny".

Závěr

Mirjam byla dcera Amrama a sestra Árona. Korán popisuje Marii, Ježíšovu matku, jako dceru Amrama a sestru Árona, tedy ve stejném rodinném vztahu jako Mirjam. Mnoho lidí, včetně Aiši, to chápali tak, že Marie a Mirjam je jedna a ta samá osoba, na základě jejich pochopení Koránského textu.

Když křesťané kritizovali verš, který nazývá Marii "sestrou Áronovou" v Koránu, Mohamedova odpověď byla, že "lidé byli nazýváni po zbožných lidech, kteří žili před nimi". Islámští učenci došli k závěru, že Marie byla nazvána "sestrou Áronovou" protože byla jeho vzdáleným potomkem anebo protože měla bratra, který se shodou okolností jmenoval Áron. Obě tyto řešení se zdají mýt smyšlené, protože Marie nebyla známa jako potomek Árona a ani nebylo známo, že by měla bratra zvaného "Áron". Na druhou stranu, o Mirjam se vědělo, že je sestrou Árona.

Jelikož se Marie i Mirjam, obě vyslovují Miryam v arabštině, je docela pravděpodobně, že Mohamed, na základě křesťanských příběhů, které slyšel, [6] si spojil tyto dvě ženy do jedné osoby, když vymýšlel Korán.

Viz také


Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Reference